Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

82. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR OV 1, na zemljiščih parc. št. 1273/1, 1274, 1275, 1276, 1277/1 in 1278/1 vse k.o. Primskovo, stran 232.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUREP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 12. seji dne 18. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR OV 1, na zemljiščih parc. št. 1273/1, 1274, 1275, 1276, 1277/1 in 1278/1 vse k.o. Primskovo 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 1282, ki se nanaša na dele zemljišč s parcelnimi številkami: 1273/1, 1274, 1275, 1276, 1277/1 in 1278/1, vse k.o. 2120 – Primskovo in se po določilih Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 – obv. razlaga, 20/17, 42/17 – popr., 63/17 – popr., 1/18 – obv. razlaga, 23/18 – popr., 41/18 – popr.) nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) KR OV 1 z namensko rabo prostora PC, ki je namenjena izgradnji vzhodne mestne obvoznice.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti začasna raba prostora za gradnjo začasnega parkirišča in dovozne poti ob Avtohiši Vrtač, pod naslednjimi pogoji:
– da investitor dosledno upošteva vse pogoje, navedene v pridobljenih mnenjih: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37167-2319/2019-23 (1501) z dne 7. 10. 2019, Elektro Gorenjska št. 629428 z dne 12. 8. 2019, Plinovodi št. S19-413/P-MP/RKP z dne 4. 9. 2019, Telekom Slovenije št. 17610201-00111201908090005 z dne 10. 9. 2019;
– da je začasna raba predvidena le do izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev, določenih v veljavnem OPN MOK (do izvedbe vzhodne mestne obvoznice kot štiripasovnice s spremljajočim programom), oziroma najdlje za dobo sedem (7) let;
– da uporabnik oziroma investitor obravnavane posege (parkirišče in dovozno pot z zunanjo ureditvijo idr.) odstrani na lastne stroške nemudoma po preteku dobe začasne rabe ali predhodno v primeru potreb za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev, določenih v veljavnem OPN MOK.
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-3/2019
Kranj, dne 18. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec