Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

Št. 671-0001/2020 Ob-1064/20, Stran 92
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 11/18) in Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2020, Občina Sevnica objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov in področij izvajanja Letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2020
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa sta Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 11/18) in Letni program športa v Občini Sevnica za leto 2020.
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in področij izvajanja letnega programa športa, in sicer za naslednja področja športa:
– netekmovalni šport: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok, prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok, prostočasna športna vzgoja mladine), športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna rekreacija, šport starejših in šport invalidov;
– tekmovalni šport: športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport in šport invalidov;
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu;
– organiziranost v športu: delovanje športnih zvez in delovanje športnih društev;
– športne prireditve: rekreativne prireditve in rekreativne občinske lige.
Izvajalci letnega programa športa v občini so lahko:
– športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in delujejo v občini,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, in opravljajo nepridobitno dejavnost,
– zasebni športni delavci, ki so vpisani v razvid zasebnih športnih delavcev po Zakonu o športu in samostojno opravljajo delo v športu kot svojo izključno ali dopolnilno dejavnost,
– društva invalidov, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti v športu,
– društva upokojencev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti v športu.
Javni zavodi in druge osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je država ali lokalna skupnost, ne morejo biti izvajalci letnega programa športa.
Upravičeni stroški so definirani v prilogi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 11/18) za vsak program posebej.
Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stroškov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil posameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni jasno razvidno, na izvajanje katerega programa se nanašajo, mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se strošek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebno obvezno priložiti dokazilo o plačilu računa.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oziroma prijavitelji na javni razpis
Izvajalci letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ) imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini,
– se pravočasno prijavijo na javni razpis za izbor izvajalcev LPŠ,
– imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– v obsegu predpisanega števila udeležencev v vadbeni skupini po tem odloku morajo biti v netekmovalne programe (prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna rekreacija, šport starejših, šport invalidov) vključeni samo občani občine, v tekmovalne programe (športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov) pa vsaj 70 % občanov občine, v nasprotnem primeru se program ne sofinancira,
– prijavljene programe izvajajo na območju občine,
– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programov,
– občini redno posredujejo letna vsebinska in finančna poročila z vsemi potrebnimi prilogami na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa, in sicer najkasneje do 31. 1. za preteklo leto.
5. Predvideni obseg sredstev za sofinanciranje programov je 123.000,00 EUR, od tega za:
1. Netekmovalni šport
31.500,00 EUR
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok, prostočasna
športna vzgoja šoloobveznih otrok, prostočasna športna vzgoja mladine)
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Šport invalidov
1.4. Športna rekreacija
1.5. Šport starejših
2. Tekmovalni šport
61.000,00 EUR
2.1. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
2.2. Kakovostni šport
2.3. Šport invalidov
3. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
11.000,00 EUR
4. Organiziranost v športu
10.500,00 EUR
4.1. Delovanje športnih zvez
4.500,00 EUR
4.2. Delovanje društev
6.000,00 EUR
5. Športne prireditve
9.000,00 EUR
5.1. Rekreativne prireditve
4.000,00 EUR
5.2. Rekreativne občinske lige
5.000,00 EUR
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (tisti, ki se prvič prijavljajo na razpis),
– temeljni akt društva (tisti, ki se prvič prijavljajo na razpis ozirom tisti, ki so v zadnjem letu spreminjali akt).
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko po pošti ali oddane osebno na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, najkasneje do 17. 2. 2020.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 17. 2. 2020) ali do konca delavnika oddana v sprejemni pisarni Občine Sevnica.
Prijave moraj biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Šport za leto 2020«. Na ovojnici morata biti navedena naziv in naslov prijavitelja programa/projekta.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene. Pošiljatelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vlogo mora pošiljatelj dopolniti v osmih dneh od dneva vročitve poziva. Če pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo vloga s sklepom zavržena.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sevnica, bo z odpiranjem začela v roku enega tedna po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 17. 1. 2020 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in na spletni strani KŠTM Sevnica (www.kstm.si). Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
12. Dodatne informacije in pojasnila: Lidija Udovč, tel. 07/81-61-220, e-mail: lidija.udovc@obcina-sevnica.si.
Občina Sevnica