Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1754. Zakon o spremembi Zakona o vojnih grobiščih (ZVG-B)
1755. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1756. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Toulousu v Francoski republiki
1757. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu

MINISTRSTVA

1758. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
1759. Pravilnik o rudarski tehnični dokumentaciji
1760. Pravilnik o dražbi za izbiro nosilca rudarske pravice za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin
1761. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij
1762. Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1763. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o drugih oblikah izobraževanja na GEA College – Fakulteti za podjetništvo

OBČINE

Braslovče

1764. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Braslovče
1765. Odlok o organiziranosti in delovanju občinske uprave Občine Braslovče
1766. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Prislan
1767. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1768. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Brežice

1769. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19
1770. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za za območje razpršene poselitve Slovenska vas, Ap 193
1771. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Artiče, del ART-17
1772. Sklep o prekategorizaciji občinskega stanovanja

Cankova

1773. Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2016
1774. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2017
1775. Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
1776. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2017
1777. Letni program športa Občine Cankova za leto 2017

Gorenja vas-Poljane

1778. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina
1779. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017

Hrpelje-Kozina

1780. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade iz proračuna Občine Hrpelje - Kozina

Kamnik

1781. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017

Komen

1782. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Komen
1783. Sklep o financiranju političnih strank

Kostanjevica na Krki

1784. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju julij–september 2017

Krško

1785. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško (območje CKŽ 59)
1786. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
1787. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško

Lendava

1788. Statut Občine Lendava

Ljubno

1789. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu IPC Loke (LN IPC Loke)

Medvode

1790. Odlok o enkratni denarni nagradi za novorojence v Občini Medvode
1791. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec
1792. Sklep o potrditvi Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode
1793. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1794. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
1795. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Mežica

1796. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2016
1797. Odlok o II. spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2017
1798. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »ME58-OPPN* (Stoparjevi travniki)«
1799. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje EUP ME58-OPPN* (Stoparjevi travniki) v Občini Mežica

Murska Sobota

1800. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (poslovno trgovski objekt)

Postojna

1801. Odlok o dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2017
1802. Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta POC Veliki Otok – II. in III. faza
1803. Pravilnik o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje ureditve parka ob Zeleni dvorani

Radeče

1804. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Radeče za leto 2017
1805. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2017

Sevnica

1806. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica

Sežana

1807. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja SŽ-84 »Vili Štok«

Šalovci

1808. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2017

Šempeter-Vrtojba

1809. Sklep o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Škocjan

1810. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti