Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1754. Zakon o spremembi Zakona o vojnih grobiščih (ZVG-B)
1755. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1756. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Toulousu v Francoski republiki
1757. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu

MINISTRSTVA

1758. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
1759. Pravilnik o rudarski tehnični dokumentaciji
1760. Pravilnik o dražbi za izbiro nosilca rudarske pravice za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin
1761. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij
1762. Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1763. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o drugih oblikah izobraževanja na GEA College – Fakulteti za podjetništvo

OBČINE

Braslovče

1764. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Braslovče
1765. Odlok o organiziranosti in delovanju občinske uprave Občine Braslovče
1766. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Prislan
1767. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1768. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Brežice

1769. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19
1770. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za za območje razpršene poselitve Slovenska vas, Ap 193
1771. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Artiče, del ART-17
1772. Sklep o prekategorizaciji občinskega stanovanja

Cankova

1773. Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2016
1774. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2017
1775. Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
1776. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2017
1777. Letni program športa Občine Cankova za leto 2017

Gorenja vas-Poljane

1778. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina
1779. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017

Hrpelje-Kozina

1780. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade iz proračuna Občine Hrpelje - Kozina

Kamnik

1781. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017

Komen

1782. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Komen
1783. Sklep o financiranju političnih strank

Kostanjevica na Krki

1784. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju julij–september 2017

Krško

1785. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško (območje CKŽ 59)
1786. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
1787. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško

Lendava

1788. Statut Občine Lendava

Ljubno

1789. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu IPC Loke (LN IPC Loke)

Medvode

1790. Odlok o enkratni denarni nagradi za novorojence v Občini Medvode
1791. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec
1792. Sklep o potrditvi Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode
1793. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1794. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
1795. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Mežica

1796. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2016
1797. Odlok o II. spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2017
1798. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »ME58-OPPN* (Stoparjevi travniki)«
1799. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje EUP ME58-OPPN* (Stoparjevi travniki) v Občini Mežica

Murska Sobota

1800. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (poslovno trgovski objekt)

Postojna

1801. Odlok o dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2017
1802. Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta POC Veliki Otok – II. in III. faza
1803. Pravilnik o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje ureditve parka ob Zeleni dvorani

Radeče

1804. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Radeče za leto 2017
1805. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2017

Sevnica

1806. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica

Sežana

1807. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja SŽ-84 »Vili Štok«

Šalovci

1808. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2017

Šempeter-Vrtojba

1809. Sklep o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Škocjan

1810. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost