Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1760. Pravilnik o dražbi za izbiro nosilca rudarske pravice za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, stran 4823.

  
Na podlagi trinajstega odstavka 25.a člena in trinajstega odstavka 42.a člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o dražbi za izbiro nosilca rudarske pravice za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik ureja dražbo v postopku izbire nosilca rudarske pravice za raziskovanje in nosilca rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin, določa sestavo in naloge komisije za izvedbo dražbe, vsebino vabila na dražbo, način identificiranja dražiteljev, potek dražbe, rok in način izvedbe posameznih dejanj v zvezi z dražbo, vsebino zapisnika o dražbi ter način vodenja evidence o upravičenih prijaviteljih, ki se niso udeležili dražbe.
2. člen 
(sestava komisije) 
(1) Vse postopke dražbe za izbiro nosilca rudarske pravice za raziskovanje ali izkoriščanje vodi in izvaja komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za rudarstvo. Komisija se lahko imenuje za vsako dražbo posebej ali pa se določi komisija, ki izvaja vse dražbe do preklica.
(2) Komisijo sestavljajo štirje člani. Za predsednika in namestnika predsednika se imenujeta uradnika z delovnega področja rudarstva, za enega od drugih dveh članov pa se imenuje uradnik s končano najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študijskega programa prava ali drugo stopnjo po bolonjskih študijskih programih prava. Za predsednika komisije se imenuje uradnik, ki odloča v postopku izdaje dovoljenja za raziskovanje ali odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(3) Voditelj dražbe ne more biti oseba:
– ki je sama upravičeni prijavitelj, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec;
– ki je z upravičenim prijaviteljem, njegovim zakonitim zastopnikom ali pooblaščencem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do četrtega kolena, ali če je z njim v zakonu ali svaštvu do drugega kolena ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala ali ne;
– ki je skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik stranke, njenega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.
(4) Če iz opravičljivih razlogov nista prisotna vsaj dva člana, se dražba prestavi, o čemer se vsi vabljeni obvestijo na način, določen v 4. členu tega pravilnika, najpozneje v treh delovnih dneh.
3. člen 
(naloge komisije) 
Komisija ima naslednje naloge:
– pripravlja vabila na dražbo;
– identificira dražitelje;
– vodi dražbo;
– piše zapisnik o poteku dražbe;
– vroči zapisnik uradni osebi ministrstva, pristojnega za rudarstvo, ki vodi postopek za izdajo dovoljenja za raziskovanje ali odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
– opravlja pisarniška in organizacijska dela v zvezi z dražbo.
4. člen 
(vročanje vabila na dražbo) 
(1) Vabilo na dražbo se pošlje z osebno vročitvijo vsem upravičenim prijaviteljem vsaj 30 dni pred predvidenim dnem dražbe. Vabilo na dražbo se pošlje na naslov, ki ga prijavitelj na javni razpis navede v javnem razpisu, razen če je prijavitelj po poteku roka za prijave na javni razpis in najmanj do dne pošiljanja vabil na dražbo ministrstvu sporočil drug naslov.
(2) Če prijavitelj ministrstvu sporoči nov naslov po tem, ko so bila vabila na dražbo že poslana, se prijavitelju pošlje novo vabilo na dražbo na nov naslov, pri čemer mora biti vabilo poslano vsaj 20 dni pred predvidenim dnem dražbe. Če ta rok zaradi poznejšega obvestila o spremembi naslova ne more biti upoštevan, ministrstvo vabilo na dražbo pošlje prek kurirske službe.
(3) Če upravičeni prijavitelj, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec med postopkom spremeni sedež in naslov, ki ga je navedel v prijavi na javni razpis ali v pooblastilu, pa tega ne sporoči ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, se vročitev vabila na dražbo opravi na način, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(vsebina vabila na dražbo) 
(1) V vabilu na dražbo se navedejo:
– datum, čas in kraj dražbe;
– izklicna višina ponudbe in stopnja dvigovanja ponudbe;
– opozorilo, da dražitelji potrebujejo za identifikacijo veljavni osebni dokument;
– opozorilo, da morajo pooblaščenci predložiti pooblastilo dražitelja.
(2) V primeru izbire nosilca rudarske pravice za raziskovanje se v vabilu navede opozorilo, da upravičeni prijavitelj, ki je bil pravilno vabljen na dražbo, dve leti od dneva dražbe ne more vložiti nove vloge za objavo javnega razpisa za izdajo dovoljenja za raziskovanje, se prijaviti na javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje ali sodelovati na dražbi za izbiro nosilca rudarske pravice za raziskovanje, če se dražbe ne udeleži in za to nima opravičljivega razloga v skladu s prvim odstavkom 9. člena tega pravilnika.
(3) V primeru izbire nosilca rudarske pravice za izkoriščanje se v vabilu navede opozorilo, da upravičeni prijavitelj, ki je bil pravilno vabljen na dražbo, dve leti od dneva dražbe ne more vložiti nove vloge za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje, se prijaviti na javni razpis za izbiro nosilca rudarske pravice za izkoriščanje ali sodelovati na dražbi za izbiro nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, če se dražbe ne udeleži in za to nima opravičljivega razloga v skladu z drugim odstavkom 9. člena tega pravilnika.
6. člen 
(identifikacija dražiteljev) 
(1) Komisija pred začetkom dražbe izvede identifikacijo dražiteljev. V ta namen pri pravnih osebah preveri:
– firmo, sedež;
– matično številko;
– davčno številko;
– kontaktne podatke (telefon, naslov elektronske pošte);
– predloženo overjeno pisno pooblastilo zastopnika pravne osebe;
– izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 15 dni, iz katerega je razviden status zakonitega zastopnika.
(2) Fizična oseba in zakoniti zastopnik svojo identiteto izkazujeta z veljavnim osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje). Če ima fizična oseba – dražitelj pooblaščenca, se preveri tudi overjeno pisno pooblastilo dražitelja.
7. člen 
(začetek postopka) 
(1) Postopek dražbe se začne z vabilom, izvedba dražbe pa se opravi na dan, v kraju in ob času, kakor so navedeni v vabilu. Dražba se izvede na sedežu ministrstva, pristojnega za rudarstvo.
(2) Dražba se začne s predstavitvijo predmeta draženja, ugotavljanjem prisotnosti, navedbo izklicne višine ponudbe, stopnje dvigovanja ponudbe in pravil draženja.
(3) Draženje se začne, ko to jasno naznani član komisije, ki vodi dražbo (v nadaljnjem besedilu: voditelj dražbe). Voditelj dražbe je predsednik komisije za izvedbo dražbe, ob njegovi odsotnosti ali obstoju katerega od razlogov iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika pa njegov namestnik.
(4) Komisija zagotovi enotno merjenje časa draženja z mehansko ali elektronsko uro, ki jo prinese s seboj.
8. člen 
(pravice pooblaščenca prijavitelja, prijavitelja ali zakonitega zastopnika) 
Če se dražbe udeleži pooblaščenec prijavitelja, je lahko na dražbi navzoč tudi prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik, vendar v tem primeru na dražbi sam ne more dajati ponudb, temveč lahko ponudbe daje samo njegov pooblaščenec.
9. člen 
(neopravičena odsotnost na dražbi) 
(1) Če se upravičeni prijavitelj, ki je bil pravilno vabljen na dražbo za izbiro nosilca rudarske pravice za raziskovanje, dražbe ne udeleži in za to nima opravičljivega razloga, dve leti od dneva dražbe ne more vložiti nove vloge za objavo javnega razpisa za izdajo dovoljenja za raziskovanje, se prijaviti na javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje ali sodelovati na dražbi za izbiro nosilca rudarske pravice za raziskovanje.
(2) Če se upravičeni prijavitelj, ki je bil pravilno vabljen na dražbo za izbiro nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, dražbe ne udeleži in za to nima opravičljivega razloga, dve leti od dneva dražbe ne more vložiti nove vloge za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje, se prijaviti na javni razpis za izbiro nosilca rudarske pravice za izkoriščanje ali sodelovati na dražbi za izbiro nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(3) Opravičljivi razlog so okoliščine, ki upravičenemu prijavitelju onemogočajo udeležbo na dražbi, ki jih prijavitelj ni mogel predvideti, se jim ni mogel izogniti in jih ni mogel preprečiti.
(4) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, vodi evidenco o upravičenih prijaviteljih, ki se brez opravičljivega razloga niso udeležili dražbe.
10. člen 
(uspeh dražbe) 
Šteje se, da je dražba uspela, če je bila na njej dana vsaj ena veljavna ponudba, ali če je višina nadomestila za raziskovanje ali rudarske koncesnine na enoto pridobljene mineralne surovine v raščenem stanju določena v skladu z določili devetega in desetega odstavka 25.a oziroma 42.a člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo). V drugih primerih se šteje, da dražba ni uspela in se lahko ponovi, če ni za isti raziskovalni prostor ali njegov del do oddaje besedila javnega razpisa v objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ali uradnem glasilu Evropske unije vložena nova vloga za objavo javnega razpisa za izdajo dovoljenja za raziskovanje ali izkoriščanje.
11. člen 
(zapisnik o dražbi) 
(1) Komisija o poteku dražbe piše zapisnik, v katerem navede podatke o:
– kraju, kjer je javna dražba potekala, datumu ter uri začetka in konca dražbe;
– imenih članov komisije, delovnih mestih, ki jih zasedajo, in nalogah, ki jih opravljajo v zvezi z dražbo (predsednik, namestnik predsednika, član, zapisnikar, vodja dražbe);
– predmetu dražbe;
– izklicni višini ponudbe;
– najnižjem znesku višanja;
– dvigu rok posameznih dražiteljev pri posameznem višanju zneskov;
– imenih dražiteljev z veljavno prijavo na javni razpis in njihovih zastopnikov ter pooblaščencev, ki so se dražbe udeležili, ter o tistih, ki se je niso udeležili, z navedbo morebitnega opravičljivega ali neopravičljivega razloga;
– ugotovitvah o izpolnjevanju pogojev dražiteljev, ki pristopijo k dražbi;
– najugodnejši ponudbi in podatke o tem, kdo jo je podal.
(2) Zapisnik podpiše voditelj dražbe, drugi člani komisije in upravičeni prijavitelji. Udeleženci dražbe s svojim podpisom potrjujejo svoje strinjanje z vsebino zapisnika. Če se z vsebino zapisnika ali izvedbo postopka dražbe udeleženci ne strinjajo, se to zapiše v zapisnik, ki ga nato podpišejo.
(3) Če kdo od upravičenih dražiteljev predčasno zapusti dražbo, se to navede v zapisnik, dražitelja pa opozori, da se v tem primeru strinja z izbiro nosilca rudarske pravice za izdajo dovoljenja za raziskovanje ali izkoriščanje.
(4) Pred podpisom se osnutek zapisnika glasno prebere. Posamezni udeleženec lahko pregleda zapisnik, ki se dopolni v skladu s pripombami. En izvod usklajenega in podpisanega zapisnika prejme vsak upravičeni prijavitelj in uradna oseba, ki vodi postopek za izdajo dovoljenja za raziskovanje ali izdajo odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
12. člen 
(evidenca o upravičenih prijaviteljih) 
(1) Evidenca o upravičenih prijaviteljih, ki se niso udeležili dražbe, se vodi v obliki imenika, ki ga vodi in vzdržuje ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
(2) Imenik iz prejšnjega odstavka vključuje naslednje podatke:
– naslov podjetja, matično in davčno številko, če gre za pravno osebo ali samostojnega podjetnika;
– ime, priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča, če ga ima, enotno matično številko občana ali nacionalno identifikacijsko številko in državo rojstva, če gre za fizično osebo, ki ni samostojni podjetnik;
– vrsto mineralnih surovin, ki so jih prijavitelji nameravali raziskovati ali izkoriščati;
– predlog imena raziskovalnega ali pridobivalnega prostora za izkoriščanje;
– številko katastrske občine in številke zemljiških parcel pridobivalnega ali raziskovalnega prostora;
– količino in vrsto raziskovalnih ali rudarskih del;
– predlog obdobja, za katero naj bi se izdalo dovoljenje za raziskovanje ali rudarska pravica za izkoriščanje mineralnih surovin.
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2017/19
Ljubljana, dne 7. junija 2017
EVA 2016-2430-0058
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti