Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1804. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Radeče za leto 2017, stran 4905.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 100. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 17. redni seji, dne 22. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu A proračuna Občine Radeče za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Z Odlokom o rebalansu A proračuna Občine Radeče za leto 2017 se spreminja in dopolnjuje Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2017 (Uradni list RS, št. 87/16).
2. člen 
2. člen Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2017 (Uradni list RS, št. 87/16) se spremeni tako, da glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans A 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.239.859,44
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.674.751,29
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.850.114,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2.399.814,00
703 Davki na premoženje
230.000,00
704 Domači davki na blago in storitve
220.300,00
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
824.637,29
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
727.512,00
711 Takse in pristojbine
2.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
4.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
11.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
80.125,29
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
169.396,15
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
38.668,00
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
130.728,15
73
PREJETE DONACIJE (730+731+732)
10.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
10.000,00
731 Prejete donacije iz tujine
-
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
385.712,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
202.712,00
741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna iz sred. proračuna Evropske unije
183.000,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.394.371,44
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
851.828,20
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
251.023,20
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
42.010,00
402 Izdatki za blago in storitev
441.295,00
403 Plačila domačih obresti
65.000,00
409 Rezerve
52.500,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.154.249,00
410 Subvencije
4.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
851.400,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
216.941,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.081.908,00
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.302.784,24
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.302.784,24
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
85.510,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
65.400,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
20.110,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) 
–154.512,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)
4.000,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
4.000,00
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
4.000,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
753 Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
10.000,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
10.000,00
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
10.000,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namen. premož. v jav. skladih in drugih prav. osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–6.000,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
82.672,00
50
ZADOLŽEVANJE
82.672,00
500 Domače zadolževanje
82.672,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
266.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
266.000,00
550 Odplačila domačega dolga
266.000,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–183.328,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
154.512,00
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
345.000,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine www.radece.si in na oglasni deski v hodniku Občine Radeče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen 
10. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15) se spremeni tako, da po spremembi glasi:
»V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15; v nadaljevanju ZIPRS1617) se občinam sredstva v višini 3 % skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu.
Občina Radeče lahko na podlagi zgoraj navedenega za izvrševanje proračuna Občine Radeče za leto 2017 (investicije, predvidene v proračunu) najame brezobrestni kredit iz državnega proračuna v višini 82.672,00 EUR. Na podlagi drugega odstavka 56. člena ZIPRS1617 se ta zadolžitev ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občine iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1, prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva, pristojnega za finance, iz šestega odstavka 10.a člena ZFO-1.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/16/2017
Radeče, dne 22. junija 2017
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti