Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

Su KS 20/2017-11 Ob-2575/17, Stran 1709
Okrajno sodišče v Ljubljani na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas:
svetnik v pravosodju – vodja finančno računovodske službe – eno delovno mesto za nedoločen čas
Delovno mesto svetnik v pravosodju – vodja finančno računovodske službe je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu svetnik pravosodju II, svetnik v pravosodju I, izbran kandidat bo imenovan v naziv svetnik pravosodju II.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– vodenje, organiziranje, koordiniranje in nadziranje dela finančno-računovodske službe,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil organa, ki se nanašajo na poslovanje finančno-računovodske službe,
– razporejanje proračunskih sredstev po pooblastilu in pod nadzorom predsednika Okrajnega sodišča v Ljubljani,
– nadziranje zakonitosti in pravilnosti uporabe finančnih sredstev,
– finančno računovodsko spremljanje založenih sredstev in izdelava poročil,
– sodelovanje pri finančnih projektih pomembnih za uspešno delovanje sodišča,
– priprava finančnih načrtov, periodičnih in zaključnih obračunov ter poročil in analiz,
– koordiniranje dela z uporabniki računovodstva in opravljanje svetovalnega dela z njimi s področja finančno-materialnega poslovanja,
– vodenje financiranja sodišča ter sodelovanje s pristojno službo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
– priprava pogodb in drugih listin, potrebnih za izvajanje finančnega poslovanja sodišča ter spremljanje pravilnega izvajanja pogodb,
– uvajanje sodobnih metod dela v računovodstvo,
– spremljanje in prilagajanje uporabe novih predpisov in strokovne literature s področja finančno-računovodskega poslovanja,
– sodelovanje s pristojnimi ministrstvi in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije pri pripravi in spremembah predpisov, ki imajo vpliv na finančno poslovodenje sodišč,
– opravljanje drugih nalog po odredbi predsednika sodišča in direktorja sodišča.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem (druga stopnja),
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
– opravljen izpit iz poznavanja določil Sodnega reda,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Skladno z 89. členom ZJU lahko na razpisano delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega usposabljanja za imenovanje v naziv in izpita iz poznavanja določil Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeno usposabljanje za imenovanje v naziv in izpit opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,
3. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
5. pisno izjavo, da za namen tega javnega razpisa dovoljuje Kadrovski službi Okrajnega sodišča v Ljubljani pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim preverjanjem kandidatovega znanja v kolikor bo to potrebno.
Skladno z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 s spremembami in dopolnitvami) se kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, ne bodo uvrstili v izbirni postopek.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, 1000 Ljubljana.
Prijava na prosto delovno mesto mora biti prijavljena na obrazcu Su KS 20/2017 – 11, ki je priloga tega javnega natečaja. Izpolnjene morajo biti vse rubrike in izjave.
Kandidat vloži prijavo z življenjepisom v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto svetnik v pravosodju – vodja finančno računovodske službe, Su KS 20/2017 – 11« na naslov: Okrajno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba, Miklošičeva 10, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje, Uradnem listu Republike Slovenije, oglasni deski in spletni strani Okrajnega sodišča v Ljubljani. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: kadrovska.ojlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izidu javnega natečaja pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Obvestilo o zaključenem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Okrajnega sodišča v Ljubljani na naslovu http://www.sodisce.si/okralj/.
Dodatne informacije dobite v kadrovski službi Okrajnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/47-47-724 (Jana Pezdir).
Rok za prijavo je od 30. 6. 2017 do 17. 7. 2017.
Okrajno sodišče v Ljubljani

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti