Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1680. Odlok o dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah Državnega zbora (OdNODMN-B)

Sklepi

1681. Sklep o soglasju k Rebalansu Programa dela in finančnega načrta Agencije za energijo za leto 2017
1682. Sklep o imenovanju direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
1683. Sklep o imenovanju člana strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor
1684. Sklep o imenovanju članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d.
1685. Sklep o imenovanju članov sveta Agencije za energijo
1686. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1687. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1688. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1689. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski
1690. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku
1691. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini
1692. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji
1693. Ukaz o postavitvi stalne predstavnice Republike Slovenije pri Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW) s sedežem v Haagu
1694. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski
1695. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji
1696. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini
1697. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku
1698. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1699. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1700. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1748. Uredba o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora
1749. Uredba o spremembah Uredbe o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti

Odloki

1750. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Slano Blato v Občini Ajdovščina

MINISTRSTVA

1701. Pravilnik o izobrazbi učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov
1702. Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami

USTAVNO SODIŠČE

1703. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1704. Pravilnik o spremembah Pravilnika o raziskovalnih nazivih
1705. Sklep o razpisu postopka za imenovanje in volitve članov sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
1706. Sklep o poslovanju družbe za upravljanje
1707. Sklep o pravnih poslih, ki so podlaga za prenos investicijskega kupona
1708. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega sklada
1709. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o naložbah investicijskega sklada
1710. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot
1711. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju skrbnika
1712. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1713. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem
1714. Spremembe in dopolnitve Priloge k Statutu Univerze na Primorskem

OBČINE

Bled

1715. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 – rebalans 1

Celje

1740. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spodnja Hudinja – območje HU-1

Dobrepolje

1716. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2017
1717. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi podružnične cerkve Sv. Florjana v Ponikvah za kulturni spomenik
1718. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro

Dol pri Ljubljani

1719. Pravilnik o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Dol pri Ljubljani

Dravograd

1720. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1721. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1722. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd

Gorenja vas-Poljane

1723. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1724. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1741. Dopolnitev Statuta Občine Gorenja vas - Poljane

Jesenice

1725. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

Kranjska Gora

1726. Statut Občine Kranjska Gora
1727. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Lendava

1728. Sklep o potrditvi predloga Sklepa o spremembi ekonomske cene programov Vrtca Ledava

Litija

1729. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija
1730. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Litija
1731. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Miren-Kostanjevica

1732. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 660/8, k. o. 2325 – Miren

Podčetrtek

1733. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2017
1734. Odlok o občinskih taksah v Občini Podčetrtek

Slovenska Bistrica

1735. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug

Trebnje

1742. Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje

Turnišče

1736. Poslovnik Občinskega sveta Občine Turnišče
1737. Odlok o javni gasilski službi v Občini Turnišče
1738. Navodilo za predstavnike v organih upravljanja javnih zavodov
1739. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu v Občini Turnišče
1743. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Turnišče

Velika Polana

1744. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velika Polana
1745. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2018
1746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka občinskega prostorskega načrta Občine Velika Polana
1747. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora MP 10 – Copekov mlin

POPRAVKI

1751. Popravek Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2017
1752. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje-Sap
1753. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti