Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1719. Pravilnik o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Dol pri Ljubljani, stran 4652.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 14. redni seji dne 17. 5. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Dol pri Ljubljani 
1. člen 
Občina Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju občina) s tem pravilnikom določa upravičence in postopek za pridobitev sredstev za sofinanciranje programov, merila za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in humanitarnih organizacij in drugih institucij na območju Občine Dol pri Ljubljani.
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov izvajalcev, ki vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega pomena, na najrazličnejših področjih dejavnosti.
2. člen 
Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so izvajalci, navedeni v prejšnjem členu in ki:
– imajo sedež v Občini Dol pri Ljubljani,
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo zagotovljene možnosti (materialne, kadrovske in organizacijske) za uresničitev načrtovanih aktivnosti na svojem področju,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini (oziroma podajo izjavo, da društvo nima članarine) in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– bodo brezplačno sodelovali na prireditvah, ki jih organizira občina, če bodo k temu pozvani,
– imajo najmanj 10 članov,
– imajo najmanj polovico članov iz Občine Dol pri Ljubljani,
– pristojnim občinskim organom redno dostavljajo poročila o realizaciji programov.
Društvo oziroma organizacija v prvem letu delovanja ne more kandidirati na razpisu za sofinanciranje programov društev.
Društvo oziroma organizacija, s katero je bila pogodba o sofinanciranju programov prekinjena, eno leto (prvi naslednji razpis) ne more kandidirati za sredstva.
3. člen 
Sredstva za sofinanciranje programov se zagotovijo v proračunu Občine Dol pri Ljubljani v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Vrednost točke, na podlagi katere se izračuna višina sredstev za programe, se določi tako, da se višina v proračunu za ta namen zagotovljenih sredstev deli s skupnim številom vseh točk vseh vlagateljev.
4. člen 
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti po tem pravilniku, se delijo na podlagi javnega razpisa, ki se javno objavi po sprejemu in uveljavitvi proračuna.
Razpis objavi župan.
5. člen 
Razpis mora vsebovati:
– Podatke o naročniku programa,
– Pogoje za prijavo na razpis,
– Navedbo programov, ki se bodo sofinancirali,
– Višino sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov,
– Dokumente, ki jih mora prosilec priložiti,
– Rok za prijavo na razpis,
– Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o upravičenosti do sredstev.
Vloge na razpis se pošljejo priporočeno po pošti ali oddajo osebno na vložišče občinske uprave.
Vloge, ki niso oddane v razpisnem roku, na predpisanih obrazcih ali niso izpolnjene po navodilih, se ne obravnavajo.
6. člen 
Na razpis prispele vloge, odprte, pregleda in oceni – ovrednoti, strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Komisijo sestavljajo vsaj trije člani, od katerih je en predsednik in en predstavnik občinske uprave.
Komisija pregleda popolnost prispelih vlog ter jih točkuje v skladu z razpisnimi pogoji.
O odpiranju vlog mora komisija voditi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
Komisija ima lahko po potrebi seje/uskladitve tudi na dopisni seji, o kateri mora sestaviti zapis.
Pritožba na sklep komisije se poda v roku osmih dni od sprejema sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Dol pri Ljubljani v roku 8 dni od prejema. Odložitev župana je dokončna.
Z vsakim prejemnikom sredstev – izvajalcem, sklene župan pogodbo o sofinanciranju.
7. člen 
Merila za dodelitev sredstev po točkah so:
1. Število članov s plačano članarino:
a. od 10–30 = 20 točk
b. od 31–100 = 40 točk
c. od 101–150 = 80 točk
d. od 151 in več = 100 točk
2. Organizacija/delovanje:
a. organizacija prireditev: 2 točki* št. prireditev (max 6 točk)
b. organizacija predavanja in drugih izobraž. programov: 2 točk* št. organizacij (max 6 točk)
c. organizacija izletov in ekskurzij: 1 točka* št.izletov/ekskurzij (max 3 točke)
d. delovanje članov v sekcijah: 1 točka* št. članov v sekcijah (max 10 točk)
Za aktivnosti pod točko številka 2. Organizacija/delovanje, je društvo dolžno posredovati poročilo (z dokazili kopije računov, poročila oddana do 30. 11. tekočega leta), na podlagi katerega se izplača po pogodbi upravičena sredstva.
Če društvo ne organizira na razpisu prijavljenih in s pogodbo priznanih aktivnosti, ki se nanašajo na točko številka 2. Organizacija/delovanje, ni upravičen do teh sredstev.
8. člen 
Prejemniki sredstev so dolžni do 31. 3. tekočega leta podati poročilo o opravljenih aktivnostih in finančno poročilo za obdobje od 1. 1. do 31. 12. preteklega leta. Obvezna priloga celotnega finančnega poročila je bilanca stanja in izkaz poslovnega izida.
Prejemnik sredstev so s pridobljenimi sredstvi dolžni izvesti programe in projekte, s katerimi so se prijavili na razpis v letu, za katerega je bil objavljen.
V primeru, če izvajalec sredstev ne porabi namensko, če je navedel neresnične podatke, druge nepravilnosti ali ni podal poročil, kot jih določa pogodba, naročnik prekine pogodbo in zahteva vrnitev porabljenih sredstev z zakonsko predpisanimi obrestmi od dneva nakazila le teh.
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja s 1. 1. 2018.
Št. 093-0001/2017-7
Dol pri Ljubljani, dne 17. maja 2017
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
mag. Janez Tekavc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti