Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

Št. 430-36/2017-1 Ob-2497/17, Stran 1585
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad KZG RS) objavlja
javni razpis 
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin 
Zaporedna št. 1
parc. št. 125/15, v izmeri 82 m2, k.o. 886 – Lokovica, do 1/1, predmetna nepremičnina je po planu občine opredeljena delno kot območje stavbnih zemljišč (96 %) in delno kot območje kmetijskih zemljišč (4 %). Na zemljišču s parc. št. 125/15, k.o. 886 – Lokovica stoji del objekta (stavba št. 33), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje. Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 2.582,28 EUR, in sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, znaša 2.497,00 EUR (z 22 % DDV) oziroma 2.046,72 EUR (brez 22 % DDV), za del nepremičnine, ki je po planu opredeljena kot kmetijsko zemljišče pa znaša 85,28 EUR. Strošek cenitve nepremičnine znaša 195,20 EUR (z 22 % DDV).
Zaporedna št. 2
parc. št. 300/9, v izmeri 24 m2, k.o. 1838 – Litija, do 1/1, predmetna nepremičnina je po planu občine opredeljena delno kot območje stavbnih zemljišč (42 %) in delno kot območje gozdnih zemljišč (58 %). Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 786,53 EUR, in sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče znaša 368,93 EUR (z 22 % DDV) oziroma 302,40 EUR (brez 22 % DDV), za del nepremičnine, ki je po planu opredeljena kot gozdno zemljišče pa znaša 417,60 EUR. Strošek cenitve nepremičnine znaša 126,88 EUR (z 22 % DDV).
Zaporedna št. 3
parc. št. 68/1, v izmeri 365 m2, k.o. 344 – Drbetinci, do 30/1495, predmetna nepremičnina je po planu občine opredeljena delno kot območje stavbnih zemljišč (30 %) in delno kot območje kmetijskih zemljišč (70 %). Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 79,08 EUR, in sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, znaša 36,66 EUR (z 22 % DDV) oziroma 30,05 EUR (brez 22 % DDV), za del nepremičnine, ki je po planu opredeljena kot kmetijsko zemljišče pa znaša 42,42 EUR.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 7. 7. 2017 do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup nepremičnine pod zaporedno št. _______ – Ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 430-36/2017 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe v skladu z veljavnim cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2017 sprejetim s strani Sklada KZG RS, strošek overitve podpisa prodajalca, ki se bo kupcu zaračunal posebej na podlagi dejanskega stroška, strošek cenitve nepremičnine, vse stroške povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom lastninske pravice na ime kupca ter morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec na stroške kupca. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na promet z nepremičninami in davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Na nepremičninah navedenih pod zaporedno št. 1, 2 in 3 obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih oziroma 47. členom Zakona o gozdovih, na nepremičnini pod zaporedno št. 3 v skladu z določili Zakona o urejanju prostora uveljavlja predkupno pravico občina na območju katere leži predmetna nepremičnina.
Sklad KZG RS se obvezuje, da bo v roku 15 dni po komisijskem odpiranju ponudb v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih objavil ponudbo za prodajo zgoraj navedenih nepremičnin na pristojni upravni enoti po najvišji ponujeni ceni. Ponudnik najvišje cene je po izvršenem komisijskem odpiranju zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe v skladu z določili 21. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih. V primeru, da bo ponudnik najvišje cene izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljišči se bo vplačani znesek varščine vštel v kupnino za zemljišče, v primeru neplačila kupnine se znesek varščine ne bo vračal ponudniku najvišje cene. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih, mu bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po prejetem zapisniku upravne enote o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišč, objavljene na pristojni upravni enoti, se mu vplačani znesek varščine ne bo vrnil.
Objava javnega razpisa ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 10. 7. 2017 ob 13. uri, na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti