Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1742. Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje, stran 4723.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 109/12, 35/13 – skl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je župan Občine Trebnje dne 21. 6. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje 
1. člen 
(predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
S tem sklepom se začne priprava drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje (v nadaljevanju tudi SD02 OPN), sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. in 49/16); v nadaljevanju: OPN). Druge spremembe in dopolnitve se izvedejo v rednem postopku priprave prostorskega akta, vključno z vsebinami in prilogami, ki so potrebne za njegov sprejem.
V SD02 OPN se v posameznih delih spreminjajo in dopolnjujejo vsebine izvedbenega dela v tekstu in kartografskih prikazih ter prilogah. Zaradi potreb posebnih pobud, sprememb predpisov ter splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) se po potrebi spremeni in dopolni tudi strateški del OPN. Spremembe in dopolnitve OPN naj obsegajo:
– pripravo novih in noveliranje obstoječih strokovnih podlag,
– spremembe in dopolnitve besedilnega dela OPN po predlogih in pripombah NUP, prejetih pobudah in uskladitve z aktualnimi (spremenjenimi) predpisi,
– spremembe in dopolnitve grafičnega dela na podlagi prejetih pobud, izdanih upravnih dovoljenj in odločb, predlogov Občine Trebnje ter dejanskega stanja v prostoru.
Pri besedilnem delu se s spremembami in dopolnitvami zagotovi jasnejše razumevanje določil in definicij ter uskladitve eventualno ugotovljenih neskladnosti vsebin. Opredelijo se tudi podrobnejša merila za enote urejanja prostora, za katere se izkaže, da je to smiselno.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
V občini je bil v letu 2013 sprejet in uveljavljen Odlok o občinskem prostorskem načrtu, v letu 2014 je bil sprejet popravek akta. V letu 2016 so bile izvedene prve spremembe in dopolnitve OPN, in sicer le za eno lokacijo. Že med pripravo akta so se pojavile pobude občanov z novimi razvojnimi potrebami, ki pa jih zaradi predpisanega postopka priprave ni bilo več mogoče vključevati. Poleg tega so bili v tem času in po sprejemu akta na različnih področjih spremenjeni ali sprejeti novi predpisi, nastopila so tudi nekatera nova dejstva. Zaradi tega je potrebno v postopku teh sprememb in dopolnitev OPN preveriti podane razvojne pobude in akt uskladiti z novimi predpisi in dejstvi. Poleg tega pa se na podlagi dosedanje uporabe akta tudi preverijo posamezne rešitve in se po potrebi izboljšajo.
3. člen 
(območje sprememb in dopolnitev OPN) 
Spremembe in dopolnitve splošnih določil OPN naj se nanašajo na celotno območje občine. Spremembe in dopolnitve grafičnega dela se nanašajo na naslednja zemljišča (s parcelnimi številkami po k.o.):
– 807/1, 929/5, 807/1, 713/6, 1020, 1065/1, 798/3, 797/9, 721/7, 1019, 535/9, 721/8, 807/1, 505/3, 649/3, 649/4, 798/2, 891/1, 591/3, 650/11, vse k.o. 1408 (Ševnica);
– 815/34, 586, 690/6, 289/1, 550/3, 547/4, 371/10, 547/5, 547/6, 374, 581/4, 282/2, 287/4, 403, 817/1, 285, 287/5, 547/7, 372, 24/1, 290, 649/2, 348/1, 356, 286/1, 290, 509/13, 509/13, 562, 581/2, 291, 815/36, 287/5, 282/1, 287/4, 287/4, 1248/1, 949, 1161/4, 1083/1, 951, 1163/5, 1190/1, 1234/1, 1161/4, vse k.o. 1422 (Trebnje);
– 547/11, 3/24, 219/7, 3/19, 547/24, 778/1, 1074/10, 2/6, 212/1, 41/7, 219/9, 1074/9, 645/6, 25/4, vse k.o. 1425 (Velika Loka);
– 121/3, 941/5, 928/3, 377/10, 772/2, 232/2, 941/7, 769/2, 808, 237, 941/6, 941/4, 822/1, 777/1, 211/2, 374, 230/5, 230/9, 772/4, 778/5, 806/1, 65/3, 375/3, 378, 1000, 935/2, 482/4, 121/3, 935/1, 821/1, 969/3, 939, 964, 1001/1, 234/4, 241/2, 820, 210/1, 310, 915/1, 230/6, vse k.o. 1404 (Dolga Njiva);
– 575/1, 1269/1, 179/5, 296/10, 573/1, 575/36, 1212/3, 84/5, 766, 836/11, 206, 211/2, 212/4, 569, 570, 102/4, 509, 577/20, 192/4, 76/2, 836/5, 664, 575/46, 577/13, 1209/2, 742/2, 577/23, 765/1, 1259/78, 1259/107, 78/3, 210/6, 93/3, 102/5, 577/9, 577/18, 783/4, 857/1, 881, 763, 703/12, 109/1, 109/2, 713/48, 514/2, 212/5, 1020, 564, 571, 71/2, 82/9, 765/1, 179/6, 208/4, 69/4, 84/4, 84/8, vse k.o. 1427 (Veliki Gaber);
– 657/3, 630, 390/1, 601/3, 108/3, 204/1, 316/1, 370, 601/2, 192/1, 108/2, 416/2, 133/2, 600, 601/1, 204/6, 636, 316/2, 109/3, 204/4, 210/5, 323/1, 149, 391/3, 147/4, 416/1, 602, 150, 325/2, 204/4, 253/2, 127, 631/4, 147/3, 144/2, 145/2, 147/4, vse k.o. 1407 (Roje);
– 3256/1, 2957/1, 2589/2, 2599, 2583, 2933/1, 2958/1, 2587/1, 1782/2, 2621/2, 3607/8, 3611/1, 4167/6, 485/3, 498/2, 1891/1, 1323, 3725/2, 3264/1, 2721, 139/2, 1521/1, 1935/2, 1403/1, 142/2, 143/4, 2587/2, 2724/13, 3374, 99, 2933/1, 1508, 2347/2, 3613/3, 2402/13, 193/9, 1940, 4157/27, 2240, 2724/6, 1497, 1508, 2/1, 2380/2, 2097/5, 2380/3, 3545/4, 3547/1, 3556/1, 3551/13, vse k.o. 1418 (Lukovek);
– 650, 425/1, 560/2, 579, 614/1, 97/2, 84/3, 255, 293, 84/2, 611/3, 293, 331/1, 797/2, 608/1, 573, 314/2, 97/2, 352, 337/3, 790, 784/3, 613/4, 423/2, 832, 293, 651/2, 651/2, 833, 423/1, 213, 214/1, 94, 343, 351, 228/11, vse k.o. 1426 (Prapreče);
– 261/2, 133, 133, 2738, 2739, 2694, 880, 943/1, 1015/5, 2619, 1218/2, 1217, 2735/1, 89, 133, 564, 2052/2, 2125, 2315/2, 621/6, 621/6, 1554/6, 629/3, 925/5, 705/1, 699/2, 1217, 1378/1, 631, 433/3, 2737/2, 95, 1549/57, 1378/1, 2626, 2737/1, 94/1, 133, 2079/1, 2089, 2124, 621/6, 2695/1, 2696, 2697/1, 81/2, 133, 133, 2591/1, 2088, 621/1, 2695/2, 1575/1, 2735/1, 2739, 943/1, 1217, 695/1, 563/1, 1093/6, 1218/1, 1093/4, 699/1, 106/2, 911/7, 563/2, 595/3, 2650/2, 595/1, 1956/1, vse k.o. 1432 (Korita);
– 1404, 1451/2, 2232/2, 1643, 251/3, 469, 2659/9, 2172/4, 2659/1, 2676/2, 1338/1, 1111/6, 598, 1406, 1408, 740, 1456/1, 1456/1, 1601/2, 199, 565, 922/1, 1480/7, 1480/38, 1480/35, 1480/32, 1480/30, 1480/24, 1480/23, 1480/13, 1480/12, 1480/8, 2659/1, 2662, 1673/10, 600/2, 2659/2, 2659/8, 1323/1, 644, 651, 880, 343, 460, 2426/1, 1404, 791/2, 1122/4, 2763, 251/3, 521/1, 880, 437/1, 1451/2, 2460, 600/4, 1380, 643, 1372, 2244/3, 385, 673/1, 1480/37, 1329/2, 591/1, 1480/25, 1480/21, 1480/15, 1480/10, 1480/6, 614, 1323/4, 791/3, 2174/1, 2174/1, 2659/1, 1404, 1406, 1406, 600/4, 1451/1, 1456/1, 437/1, 1116/1, 1110/1, 1111/1, 384, 2865, 2867, 2174/1, 1337/1, 1323/1, 1324, 1403, 2411/1, 1451/2, 2446, 2456, 740, 310, 600/2, 2864, 1110/7, 1323/3, 1408, 2794, 1301/2, 1301/2, 197, 1116/2, 1123/2, 1123/4, 591/1, 2659/1, 1480/33, 1480/11, 1480/5, 1480/4, 244/5, 1673/9, 600/4, 2446, 2458, 80, 468/2, 469, 1115/1, 919/2, 244/5, 600/3, 1323/4, 2151, 1480/40, 1480/39, 1480/26, 1480/19, 1480/16, 1480/41, 1480/27, 1480/22, 1480/20, 1480/18, 1480/31, 1480/29, 1480/28, 1480/17, 565, 478/4, 922/1, 904, 1673/8, 437/1, 649/5, 600/3, 600/2, 1480/36, 1480/34, 1480/14, 1480/9, 1480/3, 87, 1601/2, 673/1, 392, 649/5, vse k.o. 1430 (Knežja vas);
– 539/2, 4/3, 469/3, 1208/1, 1302/2, 1066/1, 297, 716/2, 708, 1384/67, 902, 288/2, 292, 1023, 896/1, 892/3, 892/3, 892/4, 1250/1, 1434, 539/2, 543/1, 539/2, 788/8, 810/2, 93, 469/4, 594/1, 1249/3, 573, 1024/1, 803/3, 889/1, 552/2, 539/2, 539/2, 311/1, 892/3, 897/1, 1065/2, 1467, 889/1, 572/1, 1208/1, 1301/1, 803/1, 1208/1, 298, 311/1, 1007, 318, 970, 1034/1, 891, 895/2, 896/1, 443/1, 1425/87, vse k.o. 1431 (Dobrnič);
– 1063/5, 1063/9, 417/1, 1063/6, 1063/10, 417/2, 53/1, 53/1, 1087/5, 417/3, 814/1, 31/4, 1054/1, 1063/4, 42/1, 53/4, 346/1, 443/2, 816, 1063/7, 1063/17, 1138/13, 1138/9, 1138/12, 1136/4, vse k.o. 1423 (Vrhtrebnje);
– 1635/8, 1635/8, 1575/3, 1449, 237, 1520/1, 1618/1, 646/5, 650/3, 800, 1396/3, 426/34, 555/10, 1264, 1268/1, 1268/3, 579/6, 1399, 401/5, 555/11, 315/2, 316, 1003/1, 642/3, 426/27, 426/27, 646/4, 1652/5, 1268/3, 579/3, 595, 237, 290/2, 298, 1274/1, 1636/1, 401/6, 426/23, 1027/8, 426/27, 426/27, 646/6, 387/21, 243/1, 283/4, 1396/3, 579/8, 619/2, 387/21, 597/1, 555/19, 579/9, 644/2, 650/2, 24, 291, 315/1, 258, 1653, 816/1, 1437, 1268/3, 1694, 31, 1396/3, 1398, 289, 316, 258, 720/4, 720/4, 1652/1, 1619, 646/3, 992/2, 1268/1, 401/16, 243/2, 258, 276/1, 426/37, 1449, 147/1, 555/11, 1268/3, 1396/1, 1401, 582/8, 579/7, 1730/4, 1667/1, 1667/1, 555/18, 1234/1, 1233/1, 400/18, 401/16, 1694, 1680/3, 555/14, 555/14, 1674/9, vse k.o. 1433 (Sela pri Šumberku);
– 446, 482, 486/3, 91/3, 486/3, 908, 1391/3, 132/7, 120/14, 47, 133/2, 1205/5, 1328, 876/14, 437/1, 443/1, 448, 1381, 153/5, 25/4, 176/7, 46/2, 1205/5, 657/1, 1324/4, 901/2, 438, 467/1, 403/28, 871/8, 11/3, 160, 120/9, 37/1, 467/2, 30/2, 154, 403/32, 403/37, 1372/5, 697/2, 860, 31/4, 52, 57, 445, 447, 403/19, 11/1, 176/7, 212/1, 403/33, 403/36, 1205/4, 1184/6, 11/1, 22, 50/15, 91/4, 403/24, 1391/4, 861, 876/5, 239/1, 435/1, 176/6, 403/27, 1298/1, 231/6, 31/3, 403/38, 871/8, 1329/1, 403/25, 1252/49, 1184/2, 697/5, 1252/48, 1152/8, 1152/8, 1130/11, vse k.o. 1424 (Štefan);
– 1981/2, 1981/2, 1981/2, 1981/5, 1981/5, vse k.o. 1402 (Selo-Mirna);
– 748, 680/2, 929/17, 853/4, 505/4, 855/1, 752/3, 754/10, 678, 853/4, 511, 754/10, 752/2, 752/1, 853/3, 503, 929/17, 1000/2, 1008/3, 852/1, 754/11, 855/2, 853/3, 508/3, 536/1, 852/1, 679, 680/2, 680/2, 1026, vse k.o. 1406 (Škovec);
– 99/7, 1927/1, 1541/6, 299/8, 547/10, 451/2, 1541/37, 1541/39, 1303/2, 1280/31, 1409/1, 555, 556, 99/1, 99/5, 780, 83/5, 1679/3, 1823/9, 98/15, 806/1, 1926/2, 1081/2, 1416/3, 798, 770/7, 1541/12, 83/3, 99/6, 1363/5, 1823/16, 547/9, 545/2, 354/17, 99/2, 1541/38, 1541/34, 1679/4, 1679/8, 1853/2, 1303/2, 644/7, 559/2, 546, 1710/10, 558, 545/1, 1541/36, 354/101, 1430/1, 1312/3, 280, 775, 643/3, 829, 1950/2, 99/3, 99/4, 299/9, 1280/32, 805/6, 1823/14, 547/11, 1303/2, 1416/4, 354/19, 811/1, 1823/19, 790/3, 1853/3, 354/82, 1964/4, 1930/2, 1853/1, vse k.o. 1403 (Čatež);
– 435/1, 439/7, 461, 494/1, 526/1, 520/3, 714, 844, 563/4, 569/2, 190, 518/1, 501/1, 527/1, 1279/12, 552/1, 1279/13, 520/3, 542, 526/2, 550/1, 702, 479/1, 495/2, 457, 479/1, 23/12, 434, 441/1, 23/2, 461, 1279/14, 775/10, 747/45, 570/1, vsek.o. 1419 (Ponikve);
– 143/7, 143/5, 132/9, 143/6, 152/5, 1189/1, 764/2, 1123/5, 714, 905/7, 1159, 1166/5, 204, 205/2, 214/1, 227/3, 1213, 628/1, 242, 137/2, 138, 145, 152/2, 175, 180, 209, 211/2, 223/1, 68/3, 427/6, 228, 868/1, 234, 235, 236, 80/2, 783, 144, 146, 148, 156/2, 178, 826/2, 211/1, 214/1, 214/2, 220, 139/1, 146, 147/2, 155/6, 171/2, 173, 176, 817/2, 905/8, 371/4, 1194/2, 202, 208, 209, 227/1, 306/2, 494/3, 627/4, 765, 151/1, 146, 43/4, 43/4, 47, 172, 177/1, 220, 229, 152/1, 973/3, 487/1, 153, 223/2, 228, 826/1, 235, 1180, 12/2, 373/1, 1162/4, 132/6, 1162/3, 152/4, 151/2, 168/3, 169, 171/1, 177/2, 883, 427/6, 781/2, 205/1, 228, 230/1, 867, 147/1, 155/4, 456/1, 9/5, 765, 458/1, 139/2, 179, 180, 201, 218, 221, 230/2, 238, 456/7, 458/1, 1123/4, vse k.o. 1420 (Češnjevek);
– 505/1, 368, 470, 230/4, 34/1, 102/2, 13, 368, 505/3, 468, 30, 1/1, 48/9, 709/3, 102/6, 470, 960, 710/4, 816/3, 99/1, 96/1, 803, 99/2, 99/3, 102/5, 95/1, 2, 126/9, 510, 367, 506/4, 818/12, 820/1, 752/1, 115, 126/6, 812/4, 816/4, 562/5, 98, 29, 230/3, vse k.o. 1429 (Stehanja vas);
– 989, 797/3, 805/5, 639/1, 1095, 581/1, 581/4, 583/2, 805/2, 572/1, 96/8, 581/5, 632, 639/1, 803/5, 557/4, 234/1, 896/1, 835/1, 615/2, 615/2, 235/1, 797/1, 797/2, 714/1, 804/1, 227/1, 993/3, 989, 571/2, 645, 1086, 1091/1, 574/1, 989, 989, vse k.o. 1405 (Mali Videm);
– 1005/6, 1010/2, 667/2, 708/1, 717, 902/1, 910/2, 1015/18, 1010/2, 1015/1, 924/2, 961/16, 936/3, 961/14, 910/2, 910/2, 910/4, 914/2, 266/12, 1010/1, 1033/2, 1033/5, 295/46, 364/4, 1169/1, 1008/1, 1008/3, 581/4, 716/1, 1005/18, 914/1, 914/3, 961/7, 1036/1, 936/4, 1036/19, 902/2, 903/3, 717, 721, 78/4, 689/4, 721, 912, 81/1, 266/12, 581/3, 1035/1, 721, 1042/4, 1005/14, 1113, 317/2, 1015/19, 594/2, 1015/5, 1009/11, 924/6, 926/1, 613/19, 924/6, 1162/6, 687/2, 689/2, 903/2, 610/10, 927, 1010/5, 364/2, 1033/3, 1033/4, 1171/2, 1033/6, 903/4, 910/3, vse k.o. 1421 (Medvedje selo);
– 45, 338/1, 650/1, 939/6, 979, 82/1, 106/1, 948, 82/8, 96/1, 685/3, 685/4, 685/6, 97/1, 109, 978, 644/9, 650/2, 644/2, 644/4, 655/4, 655/4, 356/4, 675/10, 105/1, 950, 338/2, 561, 687/1, 644/7, 981/5, 338/3, 607/1, 644/3, 939/2, 685/6, 654/3, 675/7, vse k.o. 1428 (Zagorica).
V primeru, da se v postopku priprave prostorskega akta ugotovi neskladnost med grafičnim delom in seznamom parcelnih številk ali napaka, neskladje in podobno, se seznam ustrezno dopolni.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, obstoječe in nove strokovne podlage, splošne smernice državnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) in njihove razvojne potrebe, lastne razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude drugih oseb. Zbrane razvojne potrebe za spremembe in dopolnitve akta se strokovno preveri v skladu z določili 6. točke 47. člena ZPNačrt. V primeru, da se pri analizi razvojnih potreb ugotovi, da je potrebno izdelati dopolnilne strokovne podlage ali to zahtevajo NUP na podlagi novih ali spremenjenih predpisov in smernic, se te izdelajo v skladu s predpisi.
5. člen 
(rok za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
Predviden rok za izpeljavo postopka v skladu z ZPNačrt in končni sprejem akta je 15 mesecev, okvirni roki za pripravo posameznih faz pa so:
– izdelava osnutka prostorskega akta in strokovnih podlag, priprava vlog za 1. mnenje in CPVO – junij 2017,
– izdelava dopolnjenega osnutka – september 2017,
– javna razgrnitev – oktober, november 2017,
– objava stališč do pripomb iz javne razgrnitve – december 2017,
– izdelava predloga prostorskega akta – januar 2018,
– pridobitev in uskladitev drugega mnenja NUP – april 2018,
– obravnava in sprejem na občinskem svetu – april 2018.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev) 
V postopku SD02 OPN naj sodelujejo tisti državni in lokalni NUP, pri katerih se ob pripravi osnutka akta izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji državni NUP za področje:
1. razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
2. kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
3. gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Dunajska 22, 1000 Ljubljana ter Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
4. rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
5. ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
6. varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
7. cestnega prometa in železniškega prometa in področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana ter DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
8. trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
9. pomorskega in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
10. rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
11. energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
12. zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
13. obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana,
14. vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
15. blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji lokalni NUP:
16. ELES, Elektro-Slovenija, d.o.o., Sektor za prenosno omrežje, Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana,
17. Elektro Ljubljana, d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto,
18. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
18. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,
19. Butan plin d.d., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana,
19. Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
20. Komunala Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje,
21. AKOS, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana,
22. Telekom Slovenije, d.d., Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
23. GVO, Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki odloči ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov sprememb in dopolnitev plana na okolje. V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne NUP, v kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po njihovi vključitvi in sodelovanju.
7. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Trebnje. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. 007–16/2017
Trebnje, dne 21. junija 2017
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost