Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1712. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice, stran 4637.

  
Na podlagi 3. točke 51. člena, 3. točke 87. člena, 127. člena, 2. in 3. točke šestega odstavka 187. člena ter 458. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice 
1. člen 
V 1. členu Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice (Uradni list RS, št. 11/16) se doda nova 1. točka, ki se glasi:
»1. vsebino in način poročanja družbe za upravljanje v zvezi s kvalificiranimi imetniki družbe za upravljanje iz prvega odstavka 48. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija);«.
V 1. točki, ki postane 2. točka, se črta besedilo »za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija)«.
Dosedanja 2. točka postane 3. točka.
V 3. točki, ki postane 4. točka, se besedilo »Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3)« nadomesti z besedilom »ZISDU-3;«.
Dosedanji 4. in 5. točka postaneta 5. in 6. točka.
2. člen 
V drugem odstavku 5. člena se za besedami »investicijske družbe« doda besedilo »po stanju na zadnji obračunski dan v preteklem mesecu,«.
3. člen 
11. točka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»11. sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju pogodbe o prenosu opravljanja posamezne storitve oziroma posla upravljanja investicijskih skladov na drugo oziroma tretjo osebo;«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»12. sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju pogodbe o prenosu opravljanja posameznega ključnega delovnega procesa iz sklepa, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje, ki ni storitev ali posel iz 99. člena ZISDU-3, za katerega se pri prenosu njegovega opravljanja uporablja 3.4. podpoglavje ZISDU-3;«.
4. člen 
V četrtem odstavku 9. člena se beseda »spremembi« nadomesti z besedilom »spremembi teh dokumentov«.
5. člen 
Za 10. členom se doda 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(poročanje o spremembi kvalificiranih imetnikov) 
(1) Družba za upravljanje v skladu s prvim odstavkom 48. člena ZISDU-3 najkasneje v petih delovnih dneh po vpisu spremembe v delniško knjigo pri klirinško depotni družbi oziroma v sodni register poroča o vsaki spremembi, zaradi katere se delež posameznega delničarja oziroma imetnika poslovnega deleža spremeni tako, da:
1. preseže mejo kvalificiranega deleža oziroma se njegov delež zmanjša tako, da ne dosega več kvalificiranega deleža;
2. preseže zgornjo mejo razpona oziroma pade pod spodnjo mejo razpona kvalificiranega deleža, za katerega je kvalificiranemu imetniku že izdano dovoljenje za kvalificiran delež.
(2) Družba za upravljanje najkasneje v petih delovnih dneh po vpisu spremembe v delniško knjigo pri klirinško depotni družbi oziroma v sodni register poroča o vsaki spremembi imetništva delnic družbe za upravljanje oziroma poslovnih deležev, kjer se posameznemu kvalificiranemu imetniku spremeni delež v kapitalu ali glasovalnih pravicah znotraj razpona kvalificiranega deleža, za katerega je kvalificiranemu imetniku izdano dovoljenje za kvalificirani delež.
(3) V poročilu iz prejšnjih odstavkov družba za upravljanje navede ime in priimek oziroma firmo in sedež imetnika delnic oziroma poslovnih deležev ter število delnic in delež glasovalnih pravic oziroma delež v kapitalu v odstotkih pred in po spremembi ter datum nastale spremembe.«.
6. člen 
V četrtem odstavku 12. člena se besedilo »skladno s Sklepom o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09, 80/11 (90/11 – popr.) in 33/12)« nadomesti z besedilom »v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje numeričnih in nenumeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe, banke in družbe za upravljanje, objavljeno na spletni strani Agencije«.
7. člen 
V I. poglavju priloge 2 k sklepu se v četrtem odstavku besedilo »Uredbe Evropske centralne banke (ES) št. 958/2007 z dne 27. julija 2007 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2007/8) (UL L, št. 211 z dne 11. avgusta 2007, str. 8)« nadomesti z besedilom »Uredbe (EU) št. 1073/2013 Evropske centralne banke z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (prenovitev) (ECB/2013/38) (UL L, št. 297 z dne 7. 11. 2013, str. 73)«.
8. člen 
V II. poglavju priloge 2 k sklepu se pri postavki »F1300 Zunajbilančna sredstva« doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Pod to postavko družba za upravljanje poroča tudi zavarovanja, ki jih je sklad prejel pri uporabi tehnik upravljanja sredstev investicijskega sklada.«.
Pri postavki »F5800 Zunajbilančne obveznosti« se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Pod to postavko družba za upravljanje poroča tudi zunajbilančne obveznosti iz naslova uporabe tehnik upravljanja sredstev investicijskega sklada.«.
9. člen 
V III. poglavju priloge 2 k sklepu se besedilo šifranta »122. Tip trga« spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se trimestna (alfa) šifra tipa trga, in sicer:
REG
Organizirani trg iz 1. ali 3. točke 237. člena ZISDU-3
MTF
Večstranski sistem trgovanja iz 2. ali 3. točke 237. člena ZISDU-3
OTC 
Trg institucionalnih vlagateljev
RST
Drugi trgi, ki se ne uvrščajo med organizirane trge v smislu ZISDU-3«.
Šifrant »116. Strukturirani finančni instrumenti« se spremeni tako da se glasi:
»Za namen tega sklepa je strukturirani finančni instrument dolžniški vrednostni papir, katerega donosnost in izplačilo sta vnaprej določena glede na uspešnost oziroma donosnost vgrajene sestavine (»underlying«).
Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:
01
DA, z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom in 100 ali več odstotnim zajamčenim izplačilom
02
DA, z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom in manj kot 100 odstotnim zajamčenim izplačilom
04
DA, vgrajena sestavina ni izvedeni finančni instrument
03
Finančni instrument ni strukturiran«.
10. člen 
Priloga »MATRIKA/ ISBS« se nadomesti z novo prilogo »MATRIKA/ISBS«, ki je priloga tega sklepa.
11. člen 
Priloga »MATRIKA/ ISTR« se nadomesti z novo prilogo »MATRIKA/ISTR«, ki je priloga tega sklepa.
KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2017.
Št. 00701-12/2017-4
Ljubljana, dne 14. junija 2017
EVA 2017-1611-0066
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.