Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1740. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spodnja Hudinja – območje HU-1, stran 4722.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spodnja Hudinja – območje HU-1 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spodnja Hudinja – HU-1 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Območje je namenjeno trgovskim, poslovnim in servisnim dejavnostim in ga ureja Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII in XIII – del Spodnja Hudinja (Uradni list SRS, št. 8/78), v skladu s katerim so zemljišča opredeljena kot stavbna zemljišča za poslovno-stanovanjske in poslovne objekte. Na obravnavanem območju želi pobudnik graditi novo parkirno hišo in določiti pogoje za celovito urejanje tega območje.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN leži v delu Spodnje Hudinje, v mestni četrti Hudinja, v katastrski občini 1074 – Spodnja Hudinja.
Območje OPPN obsega parc. št.: 491/1, 491/3, 499/3, 876/2, 876/3, 876/4, 876/5, 877/2, 877/6, 877/7, 877/8, 877/10, 877/14, 877/15, 879/1, 880/1, 883/1, 883/2, 883/3, 883/5, 883/6, 883/7 in 884/1, vse k.o. Spodnja Hudinja.
Površina območja znaša približno 14.500 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN 
Državni nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje,
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje.
Lokalni nosilci urejanja prostora:
1. Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje,
2. Vodovod-kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje,
3. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2 a, Celje,
4. Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
5. Simbio, d.o.o., Teharska 49, Celje,
6. Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
7. Telemach d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena v dogovoru z Mestno občino Celje na podlagi prikaza stanja prostora, Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01), Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01) ter investicijskih namer investitorja.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Priprava osnutka OPPN je predvidena v roku 10 tednov po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Celje in investitorjem.
8. 
Končna določba 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://moc.celje.si/okolje/8-staticne-strani/969-druge-novice.
Št. 3505-8/2017
Celje, dne 14. junija 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.