Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1710. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot, stran 4636.

  
Na podlagi 216. člena, 236. člena, enajstega odstavka 253. člena, drugega odstavka 263. člena, šestega odstavka 278. člena, petega odstavka 298. člena, četrtega odstavka 317. člena, četrtega odstavka 320. člena, 1. točke prvega odstavka 358. člena, devetega odstavka 386. člena, petega odstavka 394. člena in petega odstavka 439. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot 
1. člen 
V četrtem odstavku 9. člena Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 100/15) se pred piko doda besedilo », razen če je s tem sklepom določeno drugače.«.
2. člen 
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »Uradni list RS, št. 31/15« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16«.
3. člen 
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Objava informacije o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada mora vsebovati:
1. firmo in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad;
2. ime vzajemnega sklada, katerega pravila upravljanja se spreminjajo;
3. datum pridobitve soglasja Agencije k spremembi pravil upravljanja;
4. datum začetka veljavnosti spremenjenih pravil upravljanja z navedbo, da so do tega datuma v veljavi obstoječa pravila upravljanja;
5. navedbo spletne povezave in datuma, od katerega bo vlagateljem dostopno besedilo sprememb pravil upravljanja in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja. V primeru, da so imetniki investicijskih kuponov o spremembi pravil upravljanja neposredno obveščeni, morata biti besedili dostopni najpozneje na dan, ko so imetniki investicijskih kuponov o spremembi pravil upravljanja neposredno obveščeni.
(2) V primeru, da imetniki investicijskih kuponov o spremembi pravil upravljanja niso neposredno obveščeni, mora poleg vsebin iz prvega odstavka tega člena objava informacije o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada vsebovati tudi:
1. obrazložitev razloga za spremembo pravil upravljanja;
2. ključne spremembe pravil upravljanja;
3. opredelitev posledic spremembe pravil upravljanja, predvsem z vidika ocene spremembe stroškov in tveganj za imetnika investicijskega kupona;
4. opozorilo, da bosta vlagatelju na njegovo zahtevo besedilo sprememb pravil upravljanja in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja izročena kot tiskovina.«.
4. člen 
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če se spremembe pravil upravljanja nanašajo na naložbena pravila vzajemnega sklada ali na posredne in neposredne stroške povezane z naložbo v vzajemni sklad, družba za upravljanje v petnajstih dneh po prejemu soglasja Agencije k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada vsakemu imetniku investicijskega kupona vzajemnega sklada pošlje obvestilo o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada.«.
5. člen 
Besedilo 8. točke 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»8. datum začetka veljavnosti spremenjenih pravil upravljanja z navedbo, da so do tega datuma v veljavi obstoječa pravila upravljanja;«.
6. člen 
V 4. točki 32. člena se besedilo »33. člen tega sklepa« nadomesti z besedilom »34. člen tega sklepa«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-11/2017-3
Ljubljana, dne 14. junija 2017
EVA 2017-1611-0061
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.

AAA Zlata odličnost