Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

Št. 1108-3/2015-99 Ob-2522/17, Stran 1586
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06), Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13-20) (Uradni list RS, št. 90/13), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/15), Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 23/13 in 84/16) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori neposredni potrditvi operacije št. 10-1/1/MIZŠ/0 za program »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016–2018«, št. dok. 3032-13/2017/9 z dne 18. 5. 2017, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 21, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad).
Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (v nadaljevanju: javni razpis) se izvaja v okviru neposredne potrditve operacije – programa »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016–2018« (v nadaljevanju: neposredna potrditev operacije), ki jo izvaja sklad.
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter ciljna skupina
2.1 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
2.2 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence prebivalstva.
2.3 Predmet javnega razpisa
Javni razpis kot sestavni del neposredne potrditve operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, in Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot posredniški organ. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.1: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja (v nadaljevanju: šolnin) posameznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: programi):
a. programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), ki se zaključijo s spričevalom o zaključnem izpitu, vključno s prekvalifikacijo na isti stopnji nižjega poklicnega izobraževanja,
b. programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), ki se zaključijo s spričevalom o zaključnem izpitu, vključno s prekvalifikacijo na isti stopnji srednjega poklicnega izobraževanja,
c. programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI), ki se zaključijo s spričevalom o poklicni maturi,
d. programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), ki se zaključijo s spričevalom o poklicni maturi,
e. programi gimnazije in opravljanja splošne mature, ki se zaključijo s spričevalom o splošni maturi,
f. maturitetni tečaj, ki se zaključi s spričevalom o splošni maturi,
g. poklicni tečaji (PT), ki se zaključi s spričevalom o poklicni maturi,
h. mojstrski izpiti, vključno s pripravami na izpite, za katere se pridobi spričevalo o mojstrskem izpitu,
i. delovodski in poslovodski izpiti, vključno s pripravami na izpite, za katere se pridobi spričevalo o poslovodskem oziroma delovodskem izpitu.
Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki, ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj. Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45 let.
Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki, ki bodo do 31. 8. 2018 zaključili programe od a. do i. iz predmeta javnega razpisa in z dokazili izkazujejo, da so v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2018 poravnali šolnino za programe od a. do g. iz predmeta javnega razpisa za šolska leta 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 oziroma poravnali šolnino za programe od h. do i. iz predmeta javnega razpisa, razpisane za obdobje od 2014 do 2018.
2.4 Ciljna skupina
Ciljna skupina so posamezniki, ki so zaključili izobraževanje na srednješolski ravni iz predmeta javnega razpisa in so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj, pri čemer imajo pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin prednost posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so bili ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, starejši od 45 let.
2.5 Regija izvajanja javnega razpisa in način delitve sredstev
Program se bo izvajal v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS) in v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS).
Skladno s splošnim pravilom glede programskih območij iz prvega odstavka 70. člena uredbe o skupnih določbah (1303/2013) in načelom odstopanja, opredeljenim v drugem odstavku 13. člena uredbe o ESS (1304/2013), se bo pri financiranju aktivnosti, ki jih izvaja upravičenec v korist obeh programskih območij (KRZS in KRVS), uporabilo t. i. sorazmerni pristop (pro-rata) financiranja aktivnosti. Za določitev razmerja med programskima območjema se bo uporabil t. i. sorazmerni ključ (pro-rata), ki je določen v razmerju 60 % (KRVS) in 40 % (KRZS). Sorazmerni ključ je določen ob upoštevanju izobrazbene strukture aktivnega prebivalstva, ki bo imelo korist od tega programa. Izračun temelji na povprečju števila aktivnega prebivalstva v letih 2013, 2014 in 2015 z doseženo največ srednjo poklicno izobrazbo (podatki SURS, Prebivalstvo po kohezijski regiji, izobrazba, status aktivnosti, spol, leto). Delež, ki je izračunan glede na državno povprečje kaže, da je v KRVS kar 59 % aktivnega prebivalstva z doseženo največ srednjo poklicno izobrazbo, v KRZS pa le 41 %. Ob upoštevanju, da je v KRVS 55 % vsega aktivnega prebivalstva v državi, da je v okviru ciljne skupine, ki bo imela korist, skoraj 70 % tistih z doseženo poklicno izobrazbo ter ob upoštevanju, da je delež aktivnih prebivalcev z doseženo nižjo/srednje poklicno izobrazbo v KRVS 60 %, v KRZS pa 40 %, se je določil sorazmerni pristop v razmerju 60 % KRVS in 40 % KRZS.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in dokazila
Na javni razpis se lahko prijavi posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
Pogoji
Dokazila
1.
je pred programom, za katerega uveljavlja šolnino na tem javnem razpisu, imel zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo
Izjava 1 v prijavnem obrazcu in Priloga 1 k prijavnem obrazcu – dokazilo o programu, ki ga je prijavitelj kot zadnjega zaključil pred programom, za katerega uveljavlja šolnino
2.
je zaključil izobraževanje po programih iz predmeta javnega razpisa in pridobil spričevalo do 31. 8. 2018
Priloga 2 k prijavnem obrazcu –dokazilo o zaključenem programu, za katerega prijavitelj uveljavlja šolnino
3.
je v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2018 plačal za zaključen program, za katerega uveljavlja šolnino, in sicer za program od a. do g. iz predmeta javnega razpisa za šolsko leto 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 oziroma za program od h. do i. iz predmeta javnega razpisa, razpisanega za obdobje od 2014 do 2018
Priloga 3 k prijavnemu obrazcu – dokazila o plačilu za program, za katerega prijavitelj uveljavlja šolnino
4.
je stroške, ki jih prijavitelj uveljavlja, poravnal iz lastnih sredstev in ne iz drugih javnih virov, s strani delodajalca oziroma druge pravne osebe in do sedaj ni uveljavljal oziroma ni imel povrnjene tovrstne stroške iz drugega javnega vira, delodajalca ali druge pravne osebe.
Izjava 2 v prijavnem obrazcu
V sofinanciranje šolnin se bodo uvrstile pravočasno oddane in formalno popolne vloge tistih posameznikov, ki izpolnjujejo vse zgoraj navedene pogoje za kandidiranje na javni razpis.
Prednost v okviru posameznega odpiranja vlog pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin bodo imele formalno popolne vloge tistih posameznikov, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45 let.
4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 6.675.453,74 EUR.
4.1. Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih je naslednja:
– za proračunsko leto 2017: 4.233.767,74 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 2.540.260,64 EUR, od tega:
– 2.032.208,51 EUR s PP 150044 (Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20 V-EU) – EU udeležba (80,00 %) in
– 508.052,13 EUR s PP 150046 (Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20 V-EU) – slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 1.693.507,10 EUR, od tega:
– 1.354.805,68 EUR s PP 150045 (Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20 V-EU) – EU udeležba (80,00) in
– 338.701,42 EUR s PP 150047 (Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20 V-EU) – slovenska udeležba (20,00 %).
– za proračunsko leto 2018: 2.441.686,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 1.465.011,60 EUR, od tega:
– 1.172.009,28 EUR s PP 150044 (Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20 V-EU) – EU udeležba (80,00 %) in
– 293.002,32 EUR s PP 150046 (Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20 V-EU) – slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 976.674,40 EUR, od tega:
– 781.339,52 EUR s PP 150045 (Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20 V-EU) – EU udeležba (80,00 %) in
– 195.334,88 EUR s PP 150047 (Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20 V-EU) – slovenska udeležba (20,00 %).
Način delitve sredstev po regijah: KRVS 60 % in KRZS 40 %, skladno z opredelitvijo v točki 3.5. tega razpisa. Sredstva med kohezijskima regijama niso prenosljiva.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti pristojnega ministrstva in od likvidnostnega stanja proračuna RS.
5. Vsebina in prijava na javni razpis
Dokumentacija javnega razpisa obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I,
– Razpisna dokumentacija.
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si/.
V Razpisni dokumentaciji so navedeni vsi potrebni podatki, obrazci in navodila, ki omogočajo prejemniku izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.
Popolna vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen in podpisan obrazec »Prijava na javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I.«, katerega sestavna dela sta:
– Izjava 1: prijavitelj je pred programom, za katerega uveljavlja šolnino na tem javnem razpisu, imel zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo,
– Izjava 2: prijavitelj je stroške, ki jih uveljavlja, poravnal iz lastnih sredstev in ne iz drugih javnih virov, s strani delodajalca oziroma druge pravne osebe in do sedaj ni uveljavljal oziroma ni imel povrnjene tovrstne stroške iz drugega javnega vira, delodajalca ali druge pravne osebe.
2. Obvezne priloge k obrazcu:
– Priloga 1: dokazilo o programu, ki ga je prijavitelj kot zadnjega zaključil pred programom, za katerega uveljavlja šolnino – fotokopija spričevala,
– Priloga 2: dokazilo o zaključenem programu, za katerega prijavitelj uveljavlja šolnino – fotokopija spričevala,
– Priloga 3: dokazila o plačilu za program, za katerega prijavitelj uveljavlja šolnino – izpolnjen in podpisan obrazec Seznam plačanih stroškov izobraževanja s priloženimi:
a) fotokopijami računov in dokazili o plačilu stroškov izobraževanja kot je to navedeno v izpolnjenem obrazcu Seznam plačanih stroškov izobraževanja ali
b) potrdilom šole, ki potrdi podatke v izpolnjenem obrazcu Seznam plačanih stroškov izobraževanja;
– Priloga 4: izpolnjen obrazec Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah, sofinanciranih iz ESS.
Prijavitelj mora uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V primerih, ko ne bodo uporabljeni predpisani obrazci, bo vloga zavržena.
6. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %
7. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
8. Upravičeni stroški in način financiranja
Upravičeni stroški prijavitelja, ki izpolnjuje pogoje iz 3. točke javnega razpisa, so šolnine. Kot šolnina se razumejo stroški posameznika za zaključeno izobraževanje, vključno z vpisnino, po programih od a. do g. iz predmeta javnega razpisa za šolska leta 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 oziroma po programih od h. do i. iz predmeta javnega razpisa, razpisanih za obdobje od 2014 do 2018.
Prijavitelj lahko uveljavlja šolnino za programe iz predmeta javnega razpisa, plačano znotraj obdobja od 1. 1. 2014 do vključno 31. 8. 2018.
Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do vključno 2.500,00 EUR.
V sofinanciranje šolnin se bodo uvrstile pravočasno oddane in formalno popolne vloge tistih posameznikov, ki izpolnjujejo vse navedene pogoje za kandidiranje na javni razpis, določene v točki 3. javnega razpisa.
Sredstva bodo izbranim prijaviteljem izplačana na podlagi v celoti izpolnjene popolne vloge s prilogami – dokazili o upravičenih stroških, ki jih prijavitelj priloži vlogi. Dokazila so navedena v razpisni dokumentacije, ki je sestavni del javnega razpisa.
9. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
10. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacije ali izvrševanja javnega razpisa prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da izbrani prijavitelj sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo izbrani prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila, na transakcijski račun sklada. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
11. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili ali bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila sredstev na transakcijski račun sklada. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za izbranega prijavitelja izgubljeni.
12. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do porabe sredstev, vendar najdlje do 7. 9. 2018 (zadnji rok za oddajo vlog). Zadnje odpiranje je predvideno 11. 9. 2018. V primeru porabe vseh razpisanih sredstev pred zadnjim rokom, bo zaključek javnega razpisa objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani sklada.
Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici (v nadaljnjem besedilu: ovojnica), označeni s polnim imenom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje šolnin DIR I.«.
Vlogo lahko prijavitelj odda na tri načine: osebno v vložišču sklada v času uradnih ur, z navadno poštno pošiljko ali s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, mora biti iz ovojnice razviden datum, ura in minuta oddaje, za dan prejema pa se šteje dan oddaje na pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, se za dan prejema šteje dan, ko sklad prejme vlogo. Vloge se lahko oddajo tudi osebno v glavni pisarni sklada v času uradnih ur (v ponedeljek, sredo ali petek od 9. do 12. ure in v sredo tudi od 14. do 16. ure).
Prijaviteljem svetujemo, da pri oddaji priporočene ovojnice poskrbijo, da poštni urad na pošiljki navede uro in datum oddaje te pošiljke, saj bo sklad ovojnice, za katere iz prejete pošiljke ne bosta jasno razvidna ura in datum, obravnaval kot ovojnice, ki so prispele zadnje v dnevu dospetja. Če se vloga odda priporočeno na Petrolovem bencinskem servisu, naj prijavitelj ob oddaji pošiljke pred zaprtjem kuverte vanjo priložiti kopijo računa ali potrdila o oddani pošiljki, iz katerega bosta razvidna dan in ura oddaje priporočene pošiljke. Kot datum in čas oddaje bo v tem primeru štel datum in čas izdaje računa ali potrdila o oddani pošiljki. Če prijavitelj ne predloži zahtevanega dokazila o oddaji, se bo štelo, da je bila vloga oddana na dan oddaje ob 23:59.
Sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo ustrezno označene in bodo pravočasno oddane do roka oziroma najpozneje na ta dan oddane v glavno pisarno. Vloge, ki ne bodo oddane v roku, kot je to določeno v točki 12 in 13 javnega razpisa, bodo s sklepom zavržene. V primeru, da bodo sredstva porabljena prej, bo javni razpis zaprt z dnem porabe sredstev.
V primeru poziva na dopolnitev vloge je priporočljivo, da je ovojnica označena s podatki o prijavitelju in vidno oznako: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge za sofinanciranje šolnin DIR I.«, zaradi lažje in hitrejše obravnave dopolnitve.
13. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora
Vloge bo odpirala in obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor sklada.
Odpiranje vlog bo potekalo vsak mesec do konca razpisnega roka. Vsako odpiranje vlog se bo pričelo drugi torek v mesecu, in sicer za vloge, ki bodo uradno prispele najkasneje dan pred odpiranjem, razen pri zadnjem predvidenem odpiranju, ko morajo biti vloge oddane najkasneje do 7. 9. 2018, kar je tudi zadnji rok za oddajo vlog na javnem razpisu.
Vsako posamezno odpiranje vlog bo potekalo do zaključka in obravnave vseh vlog, pravočasno prispelih za odpiranje. V kolikor se zaradi številčnosti prejetih vlog katero izmed odpiranj vlog ne bo zaključilo do pričetka naslednjega predvidenega odpiranja (drugi torek v naslednjem mesecu), se naslednje odpiranje vlog zamakne in prične po zaključku prejšnjega odpiranja, o čemer bo sklad prijavitelje obvestil na svoji spletni strani.
Zadnje odpiranje je predvideno 11. 9. 2018. V primeru porabe vseh razpisanih sredstev pred zadnjim rokom za oddajo vlog 7. 9. 2018, bo zaključek javnega razpisa objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani sklada. Neustrezno označene ovojnice in ovojnice, prejete po roku za oddajo vlog oziroma po zaprtju javnega razpisa, bodo zavržene
Vloge, prispele na javni razpis, odpira strokovna komisija po vrstnem redu prispetja vlog. Odpirale se bodo samo pravočasno prispele, pravilno izpolnjene in označene vloge, do porabe razpoložljivih sredstev, pri čemer bodo izplačila izbranim prijaviteljem izvedena skladno z razpoložljivimi sredstvi po posameznih proračunskih letih. Meja za dodelitev sredstev in zaprtje javnega razpisa bo določena glede na datum, uro in minuto prejema popolne vloge, vključno s katero se porabijo vsa razpoložljiva sredstva.
V primeru, da preostanek razpoložljivih sredstev na javnem razpisu ne zadostuje za odobritev celotne, po vrstnem redu zadnje prejete popolne vloge, se prijavitelju te vloge ponudi višina sredstev, ki so preostala na javnem razpisu. V kolikor prijavitelj ponujenih razpoložljivih sredstev ne sprejme, sredstva ostanejo nerazdeljena.
V primeru prejema zadnjih dveh ali več popolnih vlog z istim datumom, uro in minuto prejema pred razdelitvijo preostanka razpoložljivih sredstev, strokovna komisija odloči z žrebom. V kolikor preostanek sredstev na javnem razpisu po žrebu ne zadostuje za odobritev celotne vloge izžrebanega prijavitelja, se temu prijavitelju prav tako ponudi preostanek razpoložljivih sredstev. V primeru, da prijavitelj ponujenih razpoložljivih sredstev ne sprejme, sredstva ostanejo nerazdeljena.
Odpiranje prejetih vlog zaradi velikega števila le-teh v skladu z 222. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ne bo javno.
Če bo vloga nepopolna, bo komisija v osmih dneh od odprtja vloge pisno pozvala prijavitelja k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. Rok za dopolnitev vloge bo osem dni.
Sklad si pridržuje pravico, da v primeru nejasnosti prijavitelja pozove k dodatnim pojasnilom.
Če bo prijavitelj pomanjkljivosti odpravil v roku, bo strokovna komisija štela (glede vrstnega reda oddaje), da je bila vloga vložena takrat, ko je bila oddana dopolnitev vloge, s katero so bile pomanjkljivosti odpravljene.
Formalno popolne vloge bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem redu njihovega prispetja (vrstni red se določi, ko je vloga popolna), pri čemer bo pri vsakem posameznem odpiranju vlog, kot je določeno v drugem odstavku te točke, za uvrstitev v sofinanciranje strokovna komisija prednostno obravnavala formalno popolne vloge tistih posameznikov, ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45, kot je določeno v točki 2.3 javnega razpisa.
Na podlagi predloga strokovne komisije izda sklad posamične sklepe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje šolnin za prijavitelje.
Izplačila se bodo izvedla na podlagi posamičnih sklepov o dodelitvi sredstev za sofinanciranje šolnin, ki ga bo izdal sklad. Izplačilo se izbranemu prijavitelju izvede v roku devetdeset dni od prejema sklepa o dodelitvi sredstev. Dodeljena sredstva bodo izbranim prijaviteljem nakazana na osebni bančni račun (TRR), odprt v Republiki Sloveniji.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelj popolne vloge bo o izidu obravnave na javnem razpisu s sklepom o dodelitvi sredstev za sofinanciranje šolnin obveščen predvidoma v tridesetih dneh po zaključku obravnave njegove formalno popolne vloge s strani strokovne komisije.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena ali pa mu niso bila dodeljena v upravičeni višini, lahko v osmih dneh od prejema sklepa o dodelitvi sredstev za sofinanciranje šolnin poda pritožbo na sklad. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. Če strokovna komisija spozna, da je vložena pritožba dovoljena in pravočasna ter da jo je vložila upravičena oseba, pa izpodbijanega sklepa ne nadomesti z novim, pritožbo v 15 dneh od prejema posreduje v odločanje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o dodelitvi sredstev za sofinanciranje šolnine.
15. Dostop do dokumentacije, informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom
Dokumentacija javnega razpisa je dostopna na spletni strani sklada: http://www.sklad-kadri.si/.
Do (preteka) roka za prijavo jo lahko dvignete tudi na skladu v času uradnih ur (v ponedeljek, sredo ali petek od 9. do 12. ure in v sredo od 14. do 16. ure).
Prijavni obrazec lahko dvignete tudi osebno na skladu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v 6. nadstropju, v glavni pisarni v času uradnih ur. Za dodatne informacije in prošnje za dodatna pojasnila o javnem razpisu sta na voljo na e-naslovu: dir@sklad-kadri.si.
Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost