Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1727. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 4670.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US, 19/15) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014 – uradno prečiščeno besedilo, 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 17. redni seji dne 7. 6. 2017 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo nepremičnine parc. št. 636/13, 636/14 in 636/15, vse k.o. 2170 – Gozd.
II. 
Pri nepremičninah parc. št. 636/14 in 636/15, obe k.o. 2170 – Gozd, pri katerih je že vpisana lastninska pravica Občine Kranjska Gora, se vpiše še zaznamba javnega dobra.
III. 
Pri nepremičnini parc. št. 636/13, k.o. 2170 – Gozd, pri kateri je vpisano JAVNO DOBRO, se ta status ukine, in vpiše lastninska pravica Občine Kranjska Gora ter istočasno izvede še zaznamba javnega dobra.
III. 
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2017
Kranjska Gora, dne 7. junija 2017
 
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.