Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1716. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2017, stran 4648.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 14/17) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 18. redni seji dne 13. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2017 se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2017 določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov
v EUR Rebalans 2017
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.212.359
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.100.933
70
DAVČNI PRIHODKI
2.678.033
700
Davki na dohodek in dobiček
2.360.964
703
Davki na premoženje
199.064
704
Domači davki na blago in storitve
118.005
71
NEDAVČNI PRIHODKI
422.900
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
231.400
711
Takse in pristojbine
3.000
712
Globe in denarne kazni
10.500
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
5.000
714
Drugi nedavčni prihodki
173.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
75.438
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
30.000
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
45.438
73
PREJETE DONACIJE
100
730
Prejete donacije iz domačih virov
100
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.035.888
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
308.917
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
726.971
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.032.320
40
TEKOČI ODHODKI
851.557
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
203.468
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
34.455
402
Izdatki za blago in storitve
602.561
409
Rezerve
11.073
41
TEKOČI TRANSFERI
1.367.058
410
Subvencije
14.000
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
944.940
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
138.896
413
Drugi tekoči domači transferi
269.222
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.706.514
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.706.514
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
107.190
430
Investicijski transferi
0
431
Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
78.600
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
28.590
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.819.960
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 
2.599.960
50
ZADOLŽEVANJE
2.599.960
500
Domače zadolževanje
2.599.960
5001
Najeti kredit pri poslovnih bankah
2.500.000
5003
Najeti kredit pri drugih domačih kreditodajalcih
99.960
VIII. ODPLAČILA DOLGA
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550
Odplačila domačega dolga
0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–220.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.599.960
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)
2.819.960
XII. PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH
220.000
« 
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2017 se spremeni 13. člen tako, da se doda novi odstavek:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za leto 2017 lahko zadolži do višine 2.599.960 EUR, in sicer:
– 99.960 EUR zadolžitev pri državnem proračunu – povratna sredstva za investicijo vodeno pod proračunsko postavko 0416039 Sofinanciranje projektov – Oskrba s pitno vodo Suhe krajine,
– 1.900.000 EUR zadolžitev pri poslovni banki za investicijo vodeno pod proračunsko postavko 0419027 Ureditev območja JVIZ OŠ Dobrepolje – gradnja novega vrtca Ringaraja ter
– 600.000 EUR zadolžitev pri poslovni banki za investicijo vodeno pod proračunsko postavko 0415011 ČN Bruhanja vas in presoja vplivov na okolje.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0013/2017
Videm, dne 13. junija 2017
Župan 
Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti