Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka občinskega prostorskega načrta Občine Velika Polana, stran 4732.

  
Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 3/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 14. redni seji dne 6. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka občinskega prostorskega načrta Občine Velika Polana 
1. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Velika Polana, ki je bil sprejet z odlokom (Uradni list RS, št. 82/14, 86/15 – v nadaljevanju: OPN Velika Polana).
(2) Spremembe in dopolnitve OPN Velika Polana (v nadaljevanju: SD OPN Velika Polana) se nanašajo na:
– odpravo neskladja v Prilogi 1: Nezahtevni, enostavni in začasni objekti in sicer v delu tabele, za »Pomožne kmetijsko- gozdarske objekte« in v delu »Opomb« in »Obrazložitev skupnih prostorsko izvedbenih pogojev za gradnjo nezahtevnih, enostavnih objektov ter začasnih objektov« k tabeli.
2. člen 
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev OPN) 
(1) SD OPN vsebujejo tekstualni del.
(2) Tekstualni del sprememb in dopolnitev OPN je sestavljen iz poglavij:
1. Uvodne določbe
2. Izvedbeni del
3. Končna določba.
3. člen 
(obvezne priloge SD OPN Velika Polana) 
Obvezne priloge vsebujejo:
1. Obrazložitev in utemeljitev SD OPN Velika Polana.
2. IZVEDBENI DEL 
4. člen 
(spremembe in dopolnitve tekstualnega dela OPN Velika Polana) 
(1) Spremeni in dopolni se Priloga 1: NEZAHTEVNI, ENOSTAVNI IN ZAČASNI OBJEKTI (v nadaljevanju: Priloga 1) za razdelek »Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti« tako, da glasi:
Slika 1
(2) V »Opombah« Priloge 1 se brišeta 3 in 4 opomba.
(3) V poglavju »Obrazložitev skupnih prostorsko izvedbenih pogojev za gradnjo nezahtevnih, enostavnih objektov ter začasnih objektov« Priloge 1 se v točki o) Začasni objekti spremenita in dopolnita deveti in trinajsti odstavek, ki glasita:
»(9) Kiosk oziroma tipski zabojnik ter ostali začasni objekti.
(13) Za začasne objekte si investitor pridobi soglasje občine, lastnika ali upravljavca zemljišča. Začasni objekt je treba odstraniti po poteku časa njegove uporabe (razen čebelnjaka). Po odstranitvi je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem je bil zgrajen.«
3. KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15-14/2017 OS
Velika Polana, dne 6. junija 2017
Župan 
Občine Velika Polana 
mag. Damjan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti