Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1596. Priporočilo v zvezi z okoljsko nesrečo, ki jo je povzročil požar v podjetju Kemis d.o.o.

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1597. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1598. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1676. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov

Drugi akti

1677. Odločba o imenovanju pomočnika državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Kranju

MINISTRSTVA

1599. Pravilnik o službeni izkaznici inšpektorjev za preprečevanje pranja denarja
1600. Pravilnik o obravnavi nesreče na smučišču
1601. Pravilnik o skupnih oznakah ob hkratnem izvajanju nalog nadzornika in reševalca na smučišču
1602. Pravilnik o vodnem katastru
1603. Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
1604. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kakovosti mesa klavne živine in divjadi
1605. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
1606. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi seznama držav, s katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij
1607. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi seznama držav, s katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij
1608. Odredba o določitvi nacionalnega centra za farmakovigilanco

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1609. Pravilnik o Festivalu slovenskega filma
1610. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih
1611. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2017

OBČINE

Brežice

1667. Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
1668. Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti

Cerknica

1669. Odlok o rebalansu1 proračuna Občine Cerknica za leto 2017
1670. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega lokacijskega načrta za Industrijsko-poslovno cono Podskrajnik – II in merilih za odmero komunalnega prispevka
1671. Pravilnik o subvencioniranju izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda na območju Občine Cerknica
1672. Pravilnik o subvencioniranju priklopa na javno kanalizacijsko omrežje za lastnike objektov, ki so do priklopa na javno kanalizacijsko omrežje odpadno vodo čistili v mali komunalni čistilni napravi na območju Občine Cerknica
1673. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Cerkno

1612. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno

Črenšovci

1613. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2016

Dobje

1614. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Zgornje Brezje

Dol pri Ljubljani

1615. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani

Grosuplje

1616. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 172/22, k.o. 1783 Grosuplje – naselje
1617. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2025/15, 2026/9, 2026/10 in 2026/11, vse k.o. 1785 Sela
1618. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2409/4, 2409/5 in 2409/6, vse k.o. 1795 Velike Lipljene
1619. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1143/6, k.o. 1786 Šmarje
1620. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 883/4, k.o. 1784 Stranska vas

Idrija

1621. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Žabja vas GO_2/2_SSe v Godoviču (1. faza)

Kanal ob Soči

1622. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016
1623. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči
1624. Sklep o cenah najema grobov

Kranj

1625. Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-1)
1626. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Kranj

Križevci

1627. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2016
1628. Sklep o pripravi (2) drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Križevci

Lendava

1629. Sklep o začetku priprave sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za nižinski del Občine Lendava

Litija

1630. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017
1631. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija
1632. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok

Ljubljana

1633. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 251 Stanovanjska cona Zadobrova – del

Medvode

1634. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode

Mirna Peč

1635. Odlok o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na območju Občine Mirna Peč
1636. Sklep o začetku priprave 2. sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mirna Peč – SD OPN 2

Murska Sobota

1637. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda za opravljanje spremljajočih dejavnosti vzgoje in izobraževanja Murska Sobota v plačilni razred

Piran

1638. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2016

Puconci

1639. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci
1640. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci

Rogaška Slatina

1641. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sevnica

1674. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2

Slovenj Gradec

1675. Odlok o načinu sofinanciranja protiprašne zaščite lokalnih cest, javnih poti in gozdnih cest

Slovenska Bistrica

1642. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov celovite in delne energetske prenove objektov v lasti Občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

1643. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Draža vas za območji OP12/027 in OP12/053
1644. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti – Pristovnik 2017

Sodražica

1645. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1646. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica

Šmarješke Toplice

1647. Rebalans I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017
1648. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šmarješke Toplice
1649. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice
1650. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice

Tolmin

1651. Sklep o cenah storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1652. Sklep o določitvi subvencije najemnine
1653. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
1654. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
1655. Sklep o višini vodarine

Trebnje

1656. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje

Tržič

1657. Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič
1658. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Tržič
1659. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja Občine Tržič
1660. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Tržič
1661. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Tržič
1662. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o.

Velika Polana

1663. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Copekov mlin s širšo okolico

Železniki

1664. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi občinskega časopisa Občine Železniki
1665. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb: obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki v letu 2017
1666. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki v letu 2017

POPRAVKI

1678. Redakcijski popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07)
1679. Popravek Sklepa o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti