Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017

Kazalo

1629. Sklep o začetku priprave sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za nižinski del Občine Lendava, stran 4486.

  
Na podlagi 11., 57., 61.a in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP; 106/10 popr. in 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 51. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12 in 84/15) je župan Občine Lendava sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za nižinski del Občine Lendava 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom, se začne priprava Sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za nižinski del Občine Lendava (v nadaljevanju: S PUP nižinski), in sicer:
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Lendava (Uradni list RS, št. 45/01, spremembe 66/02, 54/04) (v nadaljevanju: PUP – nižinski).
(2) Pravna podlaga za pripravo S PUP – nižinski je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – (106/10 popr.) – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) (v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Ob uveljavitvi S PUP – nižinski bodo nova določila vključena v določila sedaj veljavnega odloka, zaradi sprememb prostorsko ureditvenih pogojev glede umeščanja objektov na območju rekreacijske cone Petišovci iz 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Lendava (Uradni list RS, št. 45/01, spremembe 87/01, 66/02 in 64/05) in drugih sprememb, če se v postopku priprave izkaže potreba.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov) 
V veljavi so za nižinski del Občine Lendava prostorsko ureditveni pogoji – PUP – nižinski. PUP – nižinski v 15. členu določa podrobno ureditvene pogoje za umestitev objektov v prostor pred izvedbo izvedbenih načrtov (občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)), vendar, poleg naštetih posegov, možnost postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov za rekreacijsko dejavnost, odlok ne vključuje. Za vključitev novih pogojev urejanja prostora je potrebno veljavni PUP nižinski spremeni in dopolniti.
3. člen 
(območje prostorskega načrta) 
Območje S PUP – nižinski zajema območje, kot je določeno v odloku PUP – nižinski in grafičnih prikazih.
4. člen 
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov) 
(1) Predmet izdelave S PUP – nižinski je vključitev določil v tekstualni del odloka za možnost umestitve nezahtevnih in enostavnih objektov na območju predvidenem za rekreacijo.
(2) Načrtovalec sprememb prostorsko izvedbenih aktov bo predal pripravljavcu, to je Občini Lendava, tri izvode akta v analogni obliki in tri izvode v digitalni obliki.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pri S PUP nižinski pridobitev posebnih strokovnih rešitev ni predvidena. Izdane bodo smernice nosilcev urejanja prostora, ki bodo služile kot podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka.
6. člen 
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov) 
V skladu z 18. členom ZPNačrt-a se za S PUP nižinski izvede postopek, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejem.
Izvedejo se naslednji postopki:
– objava Sklepa o začetku priprave akta
– priprava osnutka prostorskega akta
– pridobitev smernic v roku 15 dni in odločitev o CPVO (30 dni)
– dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic (in morebitna priprava okoljskega poročila)*
– preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila (CPVO)*
– javno naznanilo s sklepom o 15-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom
– javna razgrnitev najmanj 15 dni in javna obravnava
– priprava in sprejem stališč do podanih pripomb
– priprava predloga akta
– pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 15 dni
– sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje (CPVO) (30 dni)*
– objava odloka v uradnem glasilu.
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Glede na predvidene spremembe S PUP – nižinski so pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog naslednji:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode RS, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota
– DARS, Cesta 14. divizije 4, 3000 Celje
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje Cest Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje rudarstva), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
– ELES, d.o.o., Področje za upravljanje s sredstvi in projekti, Služba za upravljanje z infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
– Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 6000 Koper
– Telekom Slovenije d.d., PE Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
– Eko-park d.o.o. Lendava, Glavna ulica 109, 9220 Lendava
– Občina Lendava, Glavni trg 20, 9220 Lendava
– Zavod za gozdove, OE Murska Sobota, Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota
– na podlagi pristojnosti po Zakonu o varstvu okolja; Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za Strateško presojo vplivov na okolje, ki v skladu z določili 58. člena ZPNačrt-a in Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 – ZVO-1B) odloči, ali je za predmetni akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave S PUP – nižinski) 
Finančna sredstva za izdelavo S PUP – nižinski zagotovi Občina Lendava.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati osmi dan po njegovi objavi.
Št. 350-0006/2017
Lendava, dne 9. maja 2017
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.