Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017

Kazalo

1647. Rebalans I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017, stran 4516.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 22. redni seji dne 6. 6. 2017 sprejel
R E B A L A N S   I 
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16) se v celoti spremeni 2. člen, ki glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans I za leto 2017
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
4.388.363
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
2.828.953
70
DAVČNI PRIHODKI
2.266.075
700 Davki na dohodek in dobiček
1.964.032
703 Davki na premoženje
184.331
704 Domači davki na blago in storitve
117.712
71
NEDAVČNI PRIHODKI
562.878
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
290.975
711 Takse in pristojbine
6.003
712 Globe in druge denarne kazni
22.300
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
600
714 Drugi nedavčni prihodki
243.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
574.925
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
574.925
73
PREJETE DONACIJE
1.600
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.600
74
TRANSFERNI PRIHODKI
982.884
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
260.231
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
722.653
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.783.015
40
TEKOČI ODHODKI
1.131.475
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
237.176
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
35.194
402 Izdatki za blago in storitve
806.544
403 Plačila domačih obresti
15.000
409 Rezerve
37.561
41
TEKOČI TRANSFERI
1.170.185
410 Subvencije
70.868
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
791.511
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
113.646
413 Drugi tekoči domači transferi
194.160
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.377.485
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.377.485
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
103.871
431 Investic. transferi pravnim in fiz. os., ki niso prorač. upor.
87.571
432 Investic. transferi proračunskim uporabnikom
16.300
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.394.653
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
4.145
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
4.145
751 Prodaja kapitalskih deležev
4.145
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
4.145
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
156.880
55
ODPLAČILA DOLGA
156.880
550 Odplačila domačega dolga
156.880
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.547.388
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–156.880
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.394.653
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.563.156
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmarješke Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0008/2017-10
Šmarjeta, dne 6. junija 2017
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.