Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1523. Zakon o športu (ZŠpo-1)
1524. Zakon o dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-G)
1525. Zakon o dopolnitvi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1526. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1527. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1528. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1529. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1594. Uredba o izvajanju Uredbe (EU, EURATOM) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

Sklepi

1595. Sklep o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka

MINISTRSTVA

1530. Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito
1531. Pravilnik o opredelitvi v zvezi z darovanjem delov človeškega telesa
1532. Pravilnik o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov in zunanjih ponudnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila
1533. Pravilnik o dopolnitvi in spremembi Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki
1534. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
1535. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1536. Sklep o podrobnejših pravilih obveščanja o izboru matične države članice glede obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1537. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru
1538. Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM-UPB 12)
1539. Pravilnik o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede
1540. Spremembe in dopolnitve priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru
1541. Koncesijski akt za izvajanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in pogodbene oskrbe objektov »Fakulteta za organizacijske vede; Šolski center Kranj in Športna dvorana Zlato polje; Dijaški in študentski dom Kranj in Gimnazija Franceta Prešerna« ki se oskrbujejo z energijo iz skupne kotlovnice na lokaciji Zlato polje v Kranju

OBČINE

Beltinci

1542. Obvezna razlaga določil 10. v povezavi z 8. členom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje »Za ogradi« v severovzhodnem delu Beltincev
1543. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje »Kmečka ulica 2« v Beltincih

Bovec

1544. Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1545. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov
1546. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
1547. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
1548. Sklep o višini vodarine
1549. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1550. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Brezovica

1551. Poslovnik Občinskega sveta Občine Brezovica

Dobrna

1552. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2017
1553. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh
1554. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrna
1555. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna

Dolenjske Toplice

1556. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice
1557. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Dolenjske Toplice
1558. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 – Rebalans I
1559. Pravilnik o sofinanciranju društev na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti ter ostalih dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice
1560. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Hrpelje-Kozina

1561. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2016
1562. Odlok o subvenciji mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje - Kozina
1563. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrpelje - Kozina

Kobarid

1564. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DEJMAN d.o.o.
1565. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Kobarid

Koper

1566. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1567. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1568. Spremembe pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta

Kranj

1569. Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil
1570. Odredba o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce
1571. Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin

Križevci

1587. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Križevci
1588. Pravilnik o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v Občini Križevci
1589. Sklep o soglasju k predlogu cene storitve Pomoč družini na domu
1590. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ljubljana

1572. Odlok o razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena

Ljubno

1573. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke (LN IPC Loke)

Log-Dragomer

1574. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Mozirje

1575. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 04 – Završe

Nova Gorica

1576. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica št. 6

Piran

1591. Izid glasovanja na naknadnem referendumu o uveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »OPPN Fiesa«, ki je bil dne 4. junija 2017

Razkrižje

1592. Sklep o seznanitvi z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Razkrižje
1593. Sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo

Rečica ob Savinji

1577. Odlok o pokopališkem redu v Občini Rečica ob Savinji

Sežana

1578. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra

Šalovci

1579. Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča

Šentjur

1580. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2016
1581. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Korenjak, Laze pri Dramljah

Štore

1582. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku sprejema otrok v Vrtec Lipa

Zagorje ob Savi

1583. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi

Žirovnica

1584. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1585. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1586. Sklep o ugotovitvi javne koristi za območje križišča K2 za potrebe Obrtno-poslovne cone Žirovnica

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

35. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi strani (MEUCASP)
36. Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR) v zvezi z elektronskim tovornim listom (MDPMCPB)
37. Zakon o ratifikaciji Sprememb Protokola iz leta 1996, ki spreminja Konvencijo o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve, 1976 (MSPKOOPT)
38. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembah in dopolnitvah Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji ter Protokola o spremembah in dopolnitvah Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (BBHZD-A)

Vlada Republike Slovenije

39. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za Evropo, integracijo in zunanje zadeve Republike Avstrije o vzajemnem zastopanju v vizumskih postopkih

Ministrstvo za zunanje zadeve

40. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Kraljevino Norveško na področju satelitske navigacije
41. Popravek Obvestila o začetku veljavnosti Pariškega sporazuma

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti