Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

Št. 3421-5/2014/8 Ob-2410/17, Stran 1442
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 342 z dne 16. 12. 2016, str. 106);
– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149, z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20. 5. 2014) (UL L št. 88 z dne 31. 3. 2017); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2008);
– Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 22. 7. 2015 o odobritvi »Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020« za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014SI14MFOP001 (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014-2020), in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani OP ESPR 2014-2020 (www.ribiski-sklad.si), objavlja
prvi javni razpis 
za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« 
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.
II. Razpisana sredstva
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 4.133.333,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) 3.099.999,75 eurov ter prispevek Republike Slovenije 1.033.333,25 eurov. Delež sredstev EU znaša 75 odstotkov, delež sredstev Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
(3) Sredstva, ki jih zagotovita EU in Republika Slovenija, bremenijo proračunski postavki:
PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – EU udeležba;
PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – SLO udeležba.
(4) Stopnja javne podpore je 50 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo, od tega 75 odstotkov zagotovi EU in 25 odstotkov zagotovi Republika Slovenija, ostalih 50 odstotkov zagotovi upravičenec.
(5) Najnižji znesek javne podpore je 3.500 eurov na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je 500.000 eurov na posamezno vlogo.
(6) Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 1.000.000 eurov podpore.
III. Vrsta javnega razpisa: ukrep produktivne naložbe v klasično akvakulturo se v skladu s prvim odstavkom 101. člena Uredbe izvaja z zaprtim javnim razpisom.
IV. Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa
(1) Prvi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« iz OP ESPR 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog je trideset dni.
(3) MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje javnega razpisa.
V. Obdobje upravičenosti stroškov
(1) V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni stroški operacij stroški, ki so nastali od izdaje odločbe o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma najpozneje v treh letih po izdaji odločbe o odobritvi sredstev.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so upravičeni stroški lahko tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo operacije, ter stroški nakupa nepozidanega zemljišča ali pozidanega zemljišča, nastali od 1. januarja 2014 dalje.
VI. Informacije o razpisu: INFO točka Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, e-pošta aktrp@gov.si.
VII. Predmet podpore
V skladu z 68. členom Uredbe je predmet podpore izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obrate klasične akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:
1. produktivne naložbe v klasično akvakulturo;
2. diverzifikacija proizvodnje akvakulture in gojenih vrst;
3. posodobitev obratov akvakulture, vključno z izboljšanjem delovnih in varnostnih razmer delavcev v akvakulturi;
4. izboljšave in posodobitve, povezane z zdravjem in dobrim počutjem živali, vključno z nakupom opreme, namenjene zaščiti obratov akvakulture pred plenilci v naravi;
5. naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture;
6. naložbe v obnovo obstoječih ribnikov ali lagun akvakulture z odstranjevanjem blata ali naložbami za preprečevanje nalaganja blata ali
7. diverzifikacija prihodka podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, z razvojem dopolnilnih dejavnosti, kot so:
– turistično trnkarjenje oziroma komercialni športni ribolov,
– okoljske storitve akvakulture,
– izobraževalne dejavnosti na področju akvakulture.
VIII. Upravičenci
(1) V skladu z 69. členom Uredbe so upravičenci lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so:
1. gospodarske družbe,
2. zadruge,
3. samostojni podjetniki posamezniki ali
4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(2) Upravičenci iz prejšnjega odstavka so lahko le mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP), ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Priporočila Komisije št. 361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi definicij za mikro, mala in srednje velika podjetja (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36):
1. mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od dveh milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od dveh milijonov eurov;
2. malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 10 milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 10 milijonov eurov;
3. srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 50 milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 43 milijonov eurov.
IX. Upravičeni stroški
(1) V skladu s 70. členom Uredbe so do podpore za produktivne naložbe v akvakulturo upravičeni naslednji stroški:
1. stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in objektov, vezanih in potrebnih za izvajanje dejavnosti akvakulture in dopolnilnih dejavnost akvakulture, ki so v sklopu obrata akvakulture;
2. stroški nakupa opreme in naprav za proizvodnjo, nakupa pripadajoče računalniške programske in strojne opreme za računalniško vodenje proizvodnje akvakulture;
3. pri posameznih gradbenih in obrtniških delih stroški nakupa gotovih elementov, prevoza in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del itd.);
4. pri postavitvi linij za gojenje školjk klapavic in ostrig znaša najvišji upravičljiv strošek 100 eurov brez DDV za tekoči meter gojitvene linije med prvo in zadnjo bojo nosilne vrvi, pri postavitvi posod za gojenje ladink pa do 2.500 eurov brez DDV za m2 površine gojitvene posode;
5. pri nakupu strojne in transportne opreme za prevoz vodnih organizmov stroški, povezani z vključitvijo opreme v proizvodni oziroma tehnološki proces, namenjen proizvodnji akvakulture;
6. nakup transportnih sredstev (gospodarska vozila, prikolice) za transport živih proizvodov akvakulture iz lastne vzreje, s tem, da skupni strošek za nakup transportnih sredstev ne sme presegati 100.000 eurov brez DDV ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe; v primeru, da gre za gospodarsko vozilo, ki se uporablja tudi za druge namene, je opravičljiv strošek za nakup vozila le v deležu, povezanem z rabo izključno za namene proizvodnje akvakulture;
7. nakup delovnih plovil, ki se uporabljajo izključno za potrebe akvakulture, s tem, da skupni strošek naložbe v delovno plovilo ne sme presegati 200.000 eurov brez DDV ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe;
8. stroški nakupa nepozidanega zemljišča ali pozidanega zemljišča v vrednosti do 10 odstotkov skupnih upravičenih stroškov operacije. Pri propadajočih gradbenih lokacijah ali za nekdanje industrijske lokacije se ta odstotek poveča na 15 odstotkov. Propadajoča lokacija pomeni objekt, ki je bil zgrajen pred letom 1968, in v katerem se ne izvaja nobena gospodarska dejavnost. Upravičenec mora priložiti dokazilo upravne enote, da je bil objekt zgrajen pred letom 1968;
9. stroški nakupa in postavitve zaščitnih mrež, nadstreškov ter drugih naprav za odganjanje plenilcev v naravi;
10. stroški nakupa in namestitve opreme za bogatenje vode s kisikom, za sterilizacijo vode, hlajenje oziroma ogrevanje vode;
11. stroški izgradnje prodajalne znotraj ribogojnice za maloprodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo;
12. splošni stroški, potrebni za izvedbo operacije, ki so neposredno povezani z izvajanjem operacije do skupne vrednosti, in sicer;
– do 12 odstotkov od odobrene vrednosti operacije v višini do 50.000 eurov,
– do 8 odstotkov od odobrene vrednosti operacije v višini nad 50.000 eurov;
13. ne glede na prejšnjo točko je vlagatelj upravičen do največ 40.000 eurov splošnih stroškov za posamezno operacijo;
14. splošni stroški so:
– honorarji projektantov, inženirjev in svetovalcev, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za operacijo, ki pa ne smejo presegati treh odstotkov tistega dela naložbe, na katerega se nanaša operacija,
– študije izvedljivosti in okoljska poročila, če se ta zahtevajo v okviru celovite presoje vplivov operacije na okolje, ki pa skupaj ne smejo presegati treh odstotkov celotne operacije oziroma vrednosti nad 20.000 eurov brez DDV,
– stroški nadzora, kadar je ta potreben, ki pa ne smejo preseči 1,5 odstotka stroškov tistega dela operacije, nad katerim se izvaja nadzor,
– splošni stroški, vezani na izdelavo vloge s poslovnim načrtom, vključno s študijo ekonomske upravičenosti in pripravo zahtevkov, ki so upravičeni do 5.000 eurov brez DDV in
– stroški informiranja ter obveščanja javnosti;
15. v primeru naložb v diverzifikacijo dejavnosti akvakulture so poleg vseh navedenih stroškov upravičeni stroški tudi:
– stroški izgradnje predavalnice vključno z opremo v primeru izobraževalnih dejavnosti akvakulture in varstva okolja,
– stroški izgradnje komercialnega ribnika za izvajanje športnega ribolova v primeru turističnega trnkarjenja.
(2) V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni stroški samo stroški, ki so nastali od izdaje odločbe o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma najpozneje tri leta po izdaji odločbe o odobritvi sredstev. Upravičeni so lahko tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo operacije ter nakup zemljišča, nastali od 1. 1. 2014 dalje.
(3) Podrobnejši upravičeni stroški so določeni v prijavnem obrazcu, ki je del tega javnega razpisa.
X. Neupravičeni stroški in operacije
(1) V skladu z 71. in 105. členom Uredbe so neupravičeni stroški in operacije:
1. DDV, razen kadar ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV;
2. prispevki v naravi;
3. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
4. obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij;
5. upravni stroški in takse;
6. vavčersko svetovanje;
7. stroški javne uprave;
8. prenos lastništva podjetja;
9. nakup rabljene opreme;
10. operativni stroški, vključno s stroški tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja in najema itd.);
11. stroški promocije;
12. stroški operacij, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacijo pred dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov;
13. stroški operacij, katerih predmet so naložbe v stroje, opremo in prostore za rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo, povezano z operacijo;
14. stroški operacij, katerih predmet so naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna vlaganja po njihovem dokončanju;
15. stroški operacij, ki se sofinancirajo v okviru drugih evropskih investicijskih in strukturnih skladov ali instrumentov financiranja EU ali nacionalnih instrumentov financiranja ali iz drugih javnih sredstev;
16. stroški leasinga in zakupa objektov, naprav in opreme;
17. stroški pridobitve patentih pravic, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic in blagovnih in storitvenih znamk, nakupa, »know-howa«, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja;
18. stroški nakupa zemljišča, ki je predmet izvršbe;
19. drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu, kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja;
20. stroški amortizacije;
21. gojenje gensko spremenjenih organizmov;
22. operacije akvakulture na zaščitenih morskih območjih, če se z okoljsko presojo ugotovi, da bi operacija zelo škodljivo vplivala na okolje, česar ni mogoče ustrezno omiliti;
23. operacije, katerih predmet so naložbe na ravni trgovine, razen naložbe v prodajalne znotraj objektov akvakulture za prodajo vodnih organizmov iz lastne vzreje s pripadajočo opremo;
24. operacije, katerih predmet so naložbe v ribiška plovila, ki so opremljena za gospodarsko izkoriščanje morskih virov, skladno s 4. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1);
25. operacije, katerih predmet so naložbe v mesta za iztovor proizvodov iz marikulture;
26. operacije, ki spadajo med ukrepe za podporo raziskovalnim projektom ali za ukrepe za promocijo proizvodov iz akvakulture;
27. naložbe v zdravje živali z vidika izkoreninjenja kužnih bolezni;
28. operacije, ki ne dosegajo najnižjega zneska dodeljene podpore 3.500 eurov na posamezno naložbo;
29. nakup rib;
30. plačilo vodne pravice.
(2) Vlagatelji lahko pridobijo sredstva za isti namen ali operacije na podlagi posamezne vloge samo iz tega ukrepa.
(3) Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem razpisu, že prejel sredstva EU ali druga javna sredstva Republike Slovenije.
XI. Pogoji za pridobitev podpore
A. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob oddaji vloge
(1) V skladu s 108. členom Uredbe mora vlagatelj ob oddaji vloge izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. operacija bo izvedena na območju Republike Slovenije;
2. za izvedbo operacije so pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja;
3. če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
4. če je vlagatelj fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
5. vlagatelj ima poravnane vse davčne in finančne obveznosti do države;
6. vlagatelj ne sme imeti neporavnanih nalogov za izterjavo;
7. za nakazilo dodeljenih sredstev ima vlagatelj odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
8. vsa dokumentacija in druga dokazila, ki se priložijo vlogi, se glasijo na vlagatelja;
9. vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni strani ribiškega sklada v skladu s poglavjem 3.2 priloge V Uredbe 508/2014/EU;
10. nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tej uredbi;
11. vlagatelj ne sme začeti del, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev, kot je sklenitev katerekoli pogodbe ali naročanje materiala, opreme, storitev ali del pred datumom upravičenosti stroškov oziroma pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev. Pripravljalna dela, kot sta pridobivanje dovoljenj in izdelava študije izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja operacije;
12. v skladu s prejšnjo točko operacija ne sme biti zaključena pred vložitvijo vloge za pridobitev sredstev;
13. iz dokazil, priloženih vlogi na javni razpis, je razvidna zaprtost finančne konstrukcije z izjavo banke;
14. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za operacije, katerih predmet so naložbe v graditev prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov graditve celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada itd.) kot upravičene stroške prijavi le stroške v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo, ali na drug razviden način razdelitve;
15. za izvedbo operacije, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, vlagatelj pridobi pravnomočno gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene operacije;
16. če vlagatelj ni lastnik ali solastnik nepremičnine, ki bo predmet operacije, ima sklenjeno dolgoročno pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj pet let po zaključku operacije;
17. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za operacije, katerih predmet so naložbe v ureditev objektov, ki niso v njegovi lasti, morata biti poleg pogoja iz prejšnje točke izpolnjena še naslednja pogoja:
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika ali solastnika k naložbi in
– vlagatelj ima izkazano pravico do graditve;
18. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za operacije, katerih predmet so naložbe v vzdrževalna dela obratov, ki niso v njegovi lasti, morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika ali solastnika k naložbi;
– vlagatelj ima veljavno pravnomočno gradbeno oziroma pravnomočno uporabno dovoljenje za nepremičnino, ki je predmet vzdrževalnih del;
19. v primeru naložbe v opremo ali obnovo mora biti gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje pravnomočno najpozneje na dan oddaje vloge na javni razpis. Uporabno dovoljenje v primeru novogradnje pa mora biti pravnomočno najpozneje na dan oddaje zadnjega zahtevka;
20. če gre za operacijo, katere predmet je graditev objektov, mora imeti vlagatelj pridobljeno projektno in investicijsko dokumentacijo ter dovoljenje za graditev objektov oziroma infrastrukture v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
21. računi za morebitne že nastale splošne stroške in predračuni se morajo glasiti na upravičenca;
22. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev.
(2) Za izvajanje ukrepov iz tega javnega razpisa vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz 3., 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka, predloži izjavo. Vlagatelj predložiti tudi izjavo, ali je MSP podjetje.
(3) Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki bi upravičevali pridobitev sredstev. Za umetno ustvarjene pogoje se sredstva ne odobrijo ali se odvzamejo.
B. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
(1) V skladu z 72. členom Uredbe mora vlagatelj poleg splošnih pogojev, določenih v prejšnjem podpoglavju, ob oddaji vloge na ta javni razpis izpolnjevati še posebne pogoje. Posebni pogoji za pridobitev podpore so:
1. obrat akvakulture, ki je predmet naložbe, je vpisan v Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (v nadaljnjem besedilu: CRA), ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR), razen novogradenj, ki se morajo vpisati v CRA pred zaključkom naložbe;
2. iz CRA razvidni podatki vlagatelja o staležu in proizvodnji akvakulture najmanj od leta 2014 oziroma od začetka proizvodnje, če se je ta začela po tem letu;
3. vlagatelj je imetnik vodne pravice za obrat akvakulture, ki je predmet naložbe, po predpisih, ki urejajo področje voda;
4. vlagatelj ima pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje ali pravnomočno gradbeno dovoljenje v primeru novogradenj in obnove, ko se to zahteva;
5. za komercialni ribnik, ki je predmet naložbe, ima vlagatelj pridobljeno vodno pravico po predpisih, ki urejajo področje voda;
6. za plavajoče obrate na morju in celinskih vodah dovoljenji iz prejšnje alineje nista potrebni. Plavajoči obrati morajo biti postavljeni v skladu s pogoji, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe oziroma vodnega dovoljenja;
7. obrat akvakulture, ki je predmet naložbe, ima status odobrenega obrata pri UVHVVR, razen novogradenj, za katere se pridobi status odobrenega obrata pred zaključkom naložbe;
8. poslovni načrt, s katerim vlagatelj izkaže ekonomsko upravičenost operacije, mora temeljiti na primerljivih tržno usmerjenih prihodkih in odhodkih. Ekonomska upravičenost se preverja z interno stopnjo donosnosti, ki mora biti pozitivna. Vlagatelj na vlogi kot izhodiščno stanje prikaže skupno število zaposlenih v ekvivalent polnega delovnega časa (v nadaljnjem besedilu: EPDČ) v zadnjem koledarskem letu, za katerega so bili poslani podatki AJPES, ter pričakovano skupno število zaposlenih, ki jih razdeli na ohranjena in novo ustvarjena delovna mesta zaradi pridobitve podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Če skupna vrednost operacije znaša 500.000 eurov brez DDV ali več, mora vlagatelj ustvariti najmanj 1 EPDČ. Poslovni načrt mora biti izdelan za ekonomsko dobo operacije, ki v nobenem primeru ne sme biti krajša od petih let po zaključku operacije;
9. obseg dejavnosti akvakulture je najmanj v višini 0,5 EPDČ, kar je razvidno iz poslovnega načrta;
10. vlagatelj je zavezan, da ohrani oziroma poveča število delovnih mest, izraženih v EPDČ, zaradi pridobljene podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo;
11. če naložba posega v okolje, je treba v skladu s predpisom, ki ureja posege v okolje, vlogi na javni razpis priložiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben;
12. vlagatelj, ki izvaja naložbo na varovanem območju, vlogi priloži presojo vpliva naložbe na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, oziroma sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben;
13. vlagatelj, ki se začne ukvarjati z dejavnostjo akvakulture, v primeru kadar znesek naložbe presega 50.000 eurov brez DDV, predloži študijo izvedljivosti, ki zajema tudi presojo vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje;
14. obrat akvakulture za vzrejo hladnovodnih vrst rib, ki je predmet naložbe, ima zagotovljeno najmanj fizikalno čiščenje vode ali usedalni bazen, oziroma je tako čiščenje vode v naložbi predvideno;
15. obrat akvakulture, iz katerega se ribe lovijo ob istočasnem praznjenju, ki je predmet naložbe, ima izlovno jamo oziroma izlovni bazen, iz katerega ribe med praznjenjem ne morejo uhajati v odprte vode, oziroma mora biti to z naložbo predvideno;
16. obrat akvakulture za vzrejo hladnovodnih vrst rib oziroma kletke za vzrejo morskih vrst rib ima zagotovljeno zaščito pred plenilci iz narave oziroma je ta predvidena v okviru naložbe;
17. če gre za naložbe v vzrejo tujerodnih vrst rib, vlagatelj priloži ustrezno dovoljenje za njihovo vzrejo;
18. vlagatelj, ki izvaja naložbo v obnovo obstoječih ribnikov ali lagun akvakulture, ima pridobljeno strokovno mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije glede časa in načina obnove ribnikov in ravnanja z ujetimi ribami, v primeru odstranjevanja blata pa priloži tudi ustrezno dovoljenje pristojnega organa za odvoz blata na drugo lokacijo;
19. v primeru naložbe v diverzifikacijo prihodka podjetja, ki se ukvarja z akvakulturo, z razvojem dopolnilnih dejavnosti, se podpora dodeli le vlagateljem, ki se ukvarjajo z akvakulturo, če so dopolnilne dejavnosti povezane z osnovnim poslovanjem podjetja na področju akvakulture, kot so turistično trnkarjenje, kar dokaže z vodno pravico za neposredno rabo vode za športni ribolov v komercialnem ribniku, okoljske storitve akvakulture ali izobraževalne dejavnosti na področju akvakulture;
20. če vlagatelj izvaja naložbe v opremo ali infrastrukturo, ki zagotavljajo skladnost z zahtevami glede okolja, zdravja ljudi ali živali, higieno ali dobrim počutjem živali v skladu s predpisi, ki urejajo ta področja, se lahko podpora dodeli do datuma, ko take zahteve postanejo zavezujoče za podjetja, ki se ukvarjajo z akvakulturo;
21. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin, ki niso v njegovi lasti, morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
– vlagatelj ima overjeno pogodbo o najemu nepremičnine za obdobje najmanj deset let po datumu ob oddaji vloge in
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov k naložbi;
22. če se naložba nanaša na posege v naravo, za katere je potrebna presoja sprejemljivosti posegov v naravo v skladu s predpisi, ki urejajo področje ohranjanja narave, vlagatelj zagotovi, da se izvede presoja in pridobi naravovarstveno soglasje oziroma pozitivno mnenje v okviru posegov v naravo;
23. kadar gre za nakup opreme v obratih in druge strojne opreme, mora biti nabavljena oprema nova. To mora biti razvidno iz ustreznih listin, originalnih računov ter kopij garancijskega in tehničnega lista, ki sodijo k opremi. Oprema se mora nahajati na prijavljeni lokaciji naložbe;
24. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja oziroma vodnim dovoljenjem ali koncesijsko pogodbo za neposredno rabo vode za gojitev vodnih organizmov;
25. dejavnost akvakulture, ki je predmet naložbe, mora biti v skladu z Nacionalnim strateškim načrtom za razvoj akvakulture v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020;
26. operacija je upravičena, če je za proizvode iz dejavnosti akvakulture, ki so predmet naložbe, s tržim poročilom MKGP za dobre in trajnostne tržne obete za te proizvode ugotovljeno, da dobri in trajnostni tržni obeti dejansko obstajajo.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj za nakup zemljišča izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. nakup zemljišča, ki je povezan z naložbo v akvakulturo;
2. v primeru nakupa pozidanega ali nepozidanega zemljišča je naložba izvedena na zemljišču, ki je predmet nakupa;
3. priložena je pogodba o nakupu zemljišča ali odločba o odobritvi pravnega posla, če pogodba še ni bila sklenjena in
4. upravičen je strošek nakupa zemljišča do višine posplošene tržne vrednosti nepremičnin, kot je evidentirana v registru trga nepremičnin v skladu s predpisi, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin, pri čemer strošek nakupa nepozidanega zemljišča ne sme presegati deset odstotkov skupnih upravičenih stroškov oziroma 15 odstotkov skupnih upravičenih stroškov v primeru propadajočih lokacij ali nekdanjih industrijskih lokacij, v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU.
XII. Obvezne priloge k vlogi na javni razpis
V skladu s 73. členom Uredbe so obvezne priloge, ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis za podporo v naložbe klasične akvakulture in brez katerih se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi, naslednje:
1. poslovni načrt;
2. opis stanja, fotografije, tloris tehnološke izboljšave objektov po naložbi in opis tehnoloških izboljšav, zamenjav opreme in inštalacij, kadar se operacija nanaša na ureditev objektov, za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj;
3. PZI, kadar se naložba nanaša na ureditev objektov, za katere je treba pridobiti upravno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov;
4. tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam iz projektne dokumentacije za storitve, dobave in dela, katerih vrednost je višja od 3.000 eurov, pri tem da:
– so ponudbe pridobljene od neodvisnih ponudnikov,
– vlagatelj izbere najcenejšo ponudbo,
– so ponudbe primerljive, ker je upravičenec vsem možnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki izdelek oziroma storitev izpolnjevati, da bo lahko izbrana. Če ponudba ne izpolnjuje minimalnih pogojev, ki jih mora neki izdelek oziroma storitev izpolnjevati, je vlagatelj ne sme izbrati;
5. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da ni storil kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16);
6. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavlja:
– da je seznanjen s pogoji in obveznostmi iz 1. javnega razpisa za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« in prijavnega obrazca;
– da za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, še ni prejel sredstev EU ali drugih javnih sredstev Republike Slovenije;
– da ima za izvedbo operacije pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja;
– da so vsi podatki, ki jih je navedel v vlogi na javni razpis, resnični, točni, popolni ter da za svoje izjave prevzema vso kazensko in materialno odgovornost;
– da dovoljuje uporabo osebnih podatkov in podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, iz uradnih evidenc;
– da ni izključen iz prejemanja podpore iz ukrepa Produktivne naložbe v klasično akvakulturo;
– da ima poravnane vse davčne obveznosti do države;
– da nima neporavnanih nalogov za izterjavo;
– da nepremičnina, na kateri se izvaja naložba ni predmet izvršbe;
– da ima dejavnost s področja gojenja vodnih organizmov registrirano na ozemlju Republike Slovenije;
– da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz sodnega registra;
– da ima odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
– da se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/);
– ni storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo ali Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo;
– da bo vodil ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavljal evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem;
– da bo naložbo od dneva nakupa uporabljal za namen, določen v vlogi oziroma v poslovnem načrtu;
– da bo naložbo od dneva nakupa uporabljal v skladu s predmetom podpore, določenim v vlogi oziroma v poslovnem načrtu, še najmanj pet let od datuma končnega izplačila;
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega odstavka 113. člena Uredbe še pet let od datuma končnega izplačila;
– da bo hranil vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, še najmanj pet let od datuma končnega izplačila;
– do bo omogočil dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom EU in Republike Slovenije;
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega odstavka 76. člena Uredbe v celotnem obdobju izvajanja operacije ter pet let od datuma končnega izplačila;
– da bo izpolnjeval pogoje iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 76. člena Uredbe;
– da bo obveznost obveščanja javnosti izpolnjeval pet let od datuma končnega izplačila v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada.
XIII. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu s 74. členom Uredbe so merila za ocenjevanje vlog naslednja
I. NAZIV UKREPA
Produktivne naložbe v klasično akvakulturo
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merilo 
Število točk
1. Socio-ekonomski vidik
Velikost podjetja
mikro podjetje
5
malo podjetje
3
Povečanje števila polno zaposlenih oseb
več kot 3
5
do 3
3
1
1
Prihodek iz dejavnosti akvakulture (ocenjuje se prihodek iz podprte dejavnosti akvakulture, ki jo vlagatelj navede v prijavi)
75 ali več odstotkov prihodka izhaja iz podprte dejavnosti akvakulture
5
od 50 do vključno 75 odstotkov prihodka izhaja iz podprte dejavnosti akvakulture
3
od vključno 25 do vključno 50 odstotkov prihodka izhaja iz podprte dejavnosti akvakulture
1
Povečanje obsega gojitve (upošteva se povečanje proizvodnje iz podprte dejavnosti akvakulture, ki jo vlagatelj navede v prijavi)
obseg proizvodnje se z naložbo povečuje za
50 odstotkov ali več glede na stanje ob predložitvi vloge
5
obseg proizvodnje se z naložbo povečuje za od
25 odstotkov do manj kot vključno 50 odstotkov glede
na stanje ob predložitvi vloge
3
obseg proizvodnje se z naložbo povečuje za od vključno 10 odstotkov do manj kot vključno 25 odstotkov glede na stanje ob predložitvi vloge
1
2. Okoljski vidik
Okoljska sprejemljivost akvakulture na okolje 
vzreja domorodnih lokalno prisotnih vrst
10
vzreja ostalih vrst
3
Zmanjšanje negativnega vpliva akvakulture na vode 
točkovni odvzem vode v sladkovodni akvakulturi oziroma ko gre za gojenje alg v marikulturi
10
razlika med odvzemom in izpustom vode v sladkovodni akvakulturi je manjša od vključno 100 metrov oziroma če gre za gojenje školjk v marikulturi
5
razlika med odvzemom in izpustom vode v sladkovodni akvakulturi je večja od 100 metrov oziroma če gre za gojenje rib v kletkah v marikulturi
3
3. Tehnološki vidik
Izboljšanje metod gojenja
avtomatiziran sistem za izboljšanje kvalitete vode (vpihavanje kisika, hlajenje)
10
neavtomatiziran sistem za izboljšanje kvalitete vode (vpihavanje kisika, hlajenje)
5
avtomatizirano prezračevanje vode
3
ročno krmiljenje prezračevanje vode
1
Izboljšanje kakovosti in dodana vrednost proizvodov iz akvakulture 
naložbe v izgradnjo zaprte zidane prodajalne znotraj ribogojnice za maloprodajo rib, očiščenih rib iz lastne
proizvodnje
5
naložbe v izgradnjo pokritega prostora znotraj ribogojnice za maloprodajo rib, očiščenih rib iz lastne proizvodnje
3
naložbe v izgradnjo pokritega prostora za prodajo rib
1
Razvoj dopolnilnih dejavnosti
okoljske storitve akvakulture
5
aktivnosti za izobraževanje na področju akvakulture
3
turistično trnkarjenje
1
4. Veterinarsko higienski vidik
Izboljšave povezane z zdravjem in dobrim počutjem rib
naložbe v izgradnjo oziroma posodobitev bazenov, ki se lahko v celoti izsušijo in so narejeni iz gladkih materialov, ki se lahko čistijo in razkužujejo (plastika, keramika, epoksi materiali, nerjaveča pločevina) sem spadajo tudi kletke za gojenje rib in naprave za gojenje školjk ter ribnikov z betonskimi brežinami, ki se lahko v celoti izpraznijo in izsušijo
5
naložbe v izgradnjo oziroma posodobitev bazenov, ki so zgrajeni iz betona se lahko v celoti izsušijo in ribnikov z kamnom utrjenimi brežinami, ki se lahko v celoti izpraznijo
3
naložbe v izgradnjo oziroma posodobitev bazenov in ribnikov v naravni izvedbi
1
Zaščita pred plenilci iz narave
naložba v zaščitno mrežo pred ribojedimi pticami nad celotno ribogojnico
5
naložba v zaščitno mrežo pred ribojedimi pticami nad ribogojnimi bazeni
3
naložba v zaščitno mrežo pred ribojedimi pticami ob bazenih ali drugih naprav za plašenje ptic
1
5. Varnostni vidik
Zagotavljanje boljših delovnih pogojev 
in varnosti delavcev 
naložbe v ribogojsko strojno opremo, s katero se v celoti izvaja najmanj dva ribogojna postopka, ki se morata drugače opravljati ročno (krmljenje, lovljenje, sortiranje, nalaganje, tehtanje, čiščenje mrež, dviganje vodnih zapornic
5
naložbe v ribogojsko strojno opremo, s katero se v celoti izvaja najmanj en ribogojni postopek, ki se drugače opravlja ročno (krmljenje, lovljenje, sortiranje, nalaganje, tehtanje, čiščenje mrež, dviganje vodnih zapornic)
3
naložbe v ribogojsko opremo, s katero se nadomesti najmanj en del ribogojnega postopka, ki ga je potrebno drugače izvajati ročno (krmljenje, lovljenje, sortiranje, nalaganje, tehtanje, čiščenje mrež, dviganje vodnih zapornic)
1
6. Operacija ima jadransko-jonsko značko
da
10
ne
0
NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:
85
Sofinancirale se bodo investicije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene presegle minimalni prag 23 točk, in sicer glede na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi ukrepa produktivne naložbe v klasično akvakulturo.
V primeru naložb iz 5. točke VII. poglavja tega javnega razpisa; naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture (neposredna prodaja lastnih proizvodov iz akvakulture) se doda dodatnih
10 točk v primeru, da naložba zagotavlja dostopnost za invalidne osebe.
XIV. Vlaganje vlog
V skladu s 102. členom Uredbe:
1. vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
2. vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz prejšnje točke prijavi pri ARSKTRP;
3. za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje točke ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP;
4. prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis, prijavni obrazec in razpisna dokumentacija;
5. vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, v roku, ki je opredeljen v javnem razpisu;
6. na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja;
7. podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elektronskem sistemu pripravi ARSKTRP ter se objavijo na spletni strani MKGP in ARSKTRP;
8. priloženi predračuni in druga dokazila ob vlogi se morajo glasiti na vlagatelja oziroma upravičenca;
9. vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in prijavnega obrazca za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila.
XV. Nedopustnost vlog za operacije
V skladu s 103. členom Uredbe:
1. vloge za operacije za ukrepe na tem javnem razpisu, so nedopustne, če jih vloži vlagatelj, za katerega je pristojno sodišče s pravnomočno sodbo ugotovilo, da je storil kaznivo dejanje zoper okolje, prostor in naravne dobrine iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16). Vlagatelj priloži dokazilo, da ni storil teh kaznivih dejanj;
2. če je bilo kaznivo dejanje iz prejšnje točke storjeno iz hude malomarnosti, je vloga nedopustna za obdobje 12 mesecev, če je bilo kaznivo dejanje storjeno naklepno pa za obdobje 24 mesecev od datuma pravnomočne sodbe pristojnega sodišča, v kateri je bilo ugotovljeno, da je bilo storjeno eno ali več kaznivih dejanj iz prejšnje točke;
3. obdobje nedopustnosti iz prejšnje točke se podaljša za šest mesecev, če se je pristojno sodišče v pravnomočni sodbi iz 1. točke tega poglavja sklicevalo na obstoj oteževalnih okoliščin oziroma ugotovilo, da je dejanje, ki ga je storil vlagatelj, trajalo več kot eno leto;
4. v primeru 12 mesečne nedopustnosti vloge iz 2. točke tega poglavja, se ta lahko skrajša za šest mesecev, če se je pristojno sodišče s pravnomočno sodbo iz 1. točke tega poglavja izrecno sklicevalo na olajševalne okoliščine;
5. za namene izračuna obdobja nedopustnosti se upoštevajo le pravnomočne sodbe pristojnega sodišča iz 1. točke tega poglavja, ki se nanašajo na kazniva dejanja, storjena od 1. januarja 2013.
XVI. Obravnava in izbor vlog
(1) V skladu s prvim odstavkom 104. člena Uredbe se obravnava vloge začne s preveritvijo njene popolnosti v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbami tega javnega razpisa.
(2) V skladu z drugim odstavkom 104. člena Uredbe se v primeru, če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, vlagatelja pozove k njeni dopolnitvi. Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasnitev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna in vsebinsko ustrezna, oceni na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
(5) V skladu s petim odstavkom 104. člena Uredbe se v primeru, če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu, in dosega enako število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh vlog, izvede žreb. Pri žrebu je lahko navzoč tudi vlagatelj. O dnevu žreba se vlagatelji pisno obvestijo. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki ga vodi, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
(6) V skladu s šestim odstavkom 104. člena Uredbe se opravi žrebanje v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 104. člena Uredbe se o žrebanju sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(8) V skladu z osmim odstavkom 104. člena Uredbe, se vloga na javni razpis, ki je popolna, vsebinsko ustrezna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, zavrne.
(9) V skladu z devetim odstavkom 104. člena Uredbe se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
XVII. Vlaganje zahtevkov za povračilo sredstev in obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije
(1) Ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev morajo biti v skladu s 110. členom Uredbe izpolnjeni naslednji pogoji:
1. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za povračilo sredstev. Zahtevki se vlagajo v skladu z roki, določenimi v odločbi o pravici do sredstev;
2. zahtevek za povračilo sredstev vloži upravičenec v skladu s XVIII. poglavjem tega javnega razpisa in ga pošlje ARSKTRP;
3. pri vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev mora biti operacija pred vložitvijo zahtevka za povračilo sredstev zaključena in vsi računi plačani;
4. če gre za operacije, katerih predmet so naložbe v objekte, morajo biti gradbena dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine, narave, vode in okolja;
5. računi in druga dokazila, ki dokazujejo upravičenost za povračila sredstev, se morajo glasiti na upravičenca;
6. upravičenec zahtevku za povračilo sredstev priloži naslednja dokazila:
– izvirnike računov, kamor sodijo tudi verodostojni elektronski in e-računi;
– izvirna dokazila o plačilu;
– poročilo o opravljenem delu, ki vsebuje tudi podatke o doseženih vmesnih oziroma končnih ciljih operacije (vrednostih kazalnikov rezultata);
– fotografije izvedbe tistih operacij, katerih predmet niso naložbe ali nadomestila;
– gradbene situacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če gre za operacije, katerih predmet je graditev objektov. Upravičenec priloži začasne oziroma končno gradbeno situacijo, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ in izvajalec z izvirnimi dokazili o njihovem plačilu, ter gradbeno situacijo natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto in porabljenih količinah, ki jo podpiše upravičenec. Gradbeno situacijo morajo podpisati in ožigosati glavni nadzorni organ, izvajalec del in upravičenec/naročnik;
– fotografijo vgrajene opreme v času vgradnje in tehnično dokumentacijo opreme, ki je predmet vgradnje v primeru operacij, katerih predmet so naložbe, kjer gre za vgrajeno skrito opremo, ki se je po končani naložbi ne more več preveriti (oprema, do katere po končani investiciji med preverjanjem na kraju samem ni več dostopa);
– račun ali račun s specifikacijo, iz katerega so razvidni vsaj serijska številka, tip stroja ali opreme in nazivna moč pri operacijah, katerih predmet so naložbe v strojno in transportno opremo;
– izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške;
– izjavo o vključitvi strojne in transportne opreme v proizvodni proces, kadar gre za nakup opreme;
– vpis lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo pri operacijah, katerih predmet je naložba v nakup tega zemljišča;
– knjigo obračunskih izmer v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ki jo mora hraniti na kraju samem ter jo predložiti na zahtevo ARSKTRP pri operacijah, katerih predmet so gradnje;
– pri operacijah, katerih predmet je nakup strojne in transportne opreme, za katero je obvezno ugotavljanje skladnosti s standardi in predpisi o varnosti strojev, upravičenec dokument, ki to izkazuje, hrani na kraju samem, ter predloži na zahtevo ARSKTRP;
7. če gre za operacije, katerih predmet so naložbe v objekte, upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev predloži tudi pravnomočno uporabno dovoljenje in projekt izvedenih del;
8. če gre za operacije, katerih predmet so naložbe v opremo ali investicijsko vzdrževanje obstoječega objekta, upravičenec predloži pravnomočno uporabno dovoljenje za ta objekt, kadar je to potrebno;
9. upravičenec za vse vrste gradenj in rekonstrukcij vodi in hrani knjigo obračunskih izmer, ki mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. Knjiga obračunskih izmer ni potrebna le kadar upravičenec izvaja izključno manjša obrtniška dela, kot so pleskanje, fasaderska dela itd. Če so obrtniška dela del graditve oziroma rekonstrukcije, je vodenje in hramba knjige obračunskih izmer obvezna. Knjigo obračunskih izmer upravičenec hrani na kraju samem ter jo predloži na zahtevo ARSKTRP;
10. pri nakupu strojne in transportne opreme, za katero je obvezno ugotavljanje skladnosti s standardi in predpisi o varnosti strojev, upravičenec dokument, ki to izkazuje, predloži na zahtevo ARSKTRP;
11. upravičenec vodi ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavlja evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem;
12. upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, za operacije, katerih predmet so naložbe v infrastrukturo ali druge oblike naložb iz te uredbe, vzpostavi register osnovnih sredstev oziroma podobno knjigovodsko evidenco, iz katere bodo za predmet operacije razvidni:
– opis predmeta operacije,
– lastništvo predmeta operacije,
– nabavna vrednost predmeta operacije in
– stanje in gibanje predmeta operacije;
13. upravičenec vsako finančno, vsebinsko in časovno spremembo operacije utemelji in obrazloži ter pridobi zanjo soglasje ARSKTRP;
14. na podlagi vloženega popolnega zahtevka za povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz XIX. poglavja tega javnega razpisa se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca. Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje iz tega javnega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP odobri in izplača sredstva v skladu s petim odstavkom 112. člena Uredbe na transakcijski račun upravičenca, ki ga ta sporoči prek spletnega vstopnega mesta na naslovu; http://e-kmetija.gov.si. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za povračilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo;
15. v skladu s šestim odstavkom 112. člena Uredbe ARSKTRP z odločbo zahtevek zavrne, če je v nasprotju z zahtevami iz tega javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev;
16. če ARSKTRP v skladu s sedmim odstavkom 112. člena Uredbe pri upravnem preverjanju vlog ali preverjanju na kraju samem ugotovi nepravilnosti, sredstev ne izplača ali jih izplača delno. Če so bila sredstva že izplačana upravičencu, ARSKTRP sproži postopek za izterjavo zneskov dodeljene podpore;
17. upravičenec v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1) ter navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada, izpolni zahteve glede označevanja operacij.
(2) Ob vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev mora biti operacija zaključena v skladu s 75. členom Uredbe. Za zaključek operacije se glede na njeno vrsto šteje:
– pravnomočno uporabno dovoljenje in vključitev naložbe v uporabo, kadar gre za graditev objekta,
– vključitev strojne in transportne opreme v proizvodnji proces, kadar gre za nakup opreme,
– predložitev izjave o vključitvi naložbe v uporabo,
– vpis v CRA pri naložbah v nove obrate akvakulture,
– vpis v register odobrenih obratov akvakulture pri naložbah v nove obrate akvakulture,
– vpis lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo pri naložbi v nakup zemljišča.
(3) Zahtevkom se predložijo dokazila o izvedenih dejavnostih iz alinej prejšnjega odstavka.
XVIII. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom 111. člena Uredbe upravičenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev se vloži najpozneje na datum, določen v odločbi o pravici do sredstev.
(2) V skladu z drugim odstavkom 111. člena Uredbe se upravičencu sredstva izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka za povračilo sredstev v skladu s XVII. poglavjem tega javnega razpisa. Upravičenec lahko na posamezno vlogo za podporo za naložbe v klasično akvakulturo vloži največ štiri zahtevke za povračilo sredstev. Za operacije, katerih priznana vrednost je manjša od 20.000 eurov, se lahko vloži le en zahtevek.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 111. člena Uredbe lahko ARSKTRP v primeru, kadar upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, podaljša rok za vložitev zahtevka za največ 12 mesecev, vendar ne več kot do datuma zaključka operacije, ki je določen v javnem razpisu.
XIX. Obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije in od datuma končnega izplačila upravičencu
(1) V skladu s 113. členom Uredbe so obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije in od datuma končnega izplačila:
1. podprta operacija iz tega javnega razpisa se mora uporabljati v skladu s predmetom podpore tega javnega razpisa, za katerega so bila dodeljena sredstva, še najmanj naslednjih pet let od datuma končnega izplačila;
2. za operacije, katerih predmet so naložbe tega javnega razpisa, morajo upravičenci izpolnjevati pogoje iz 71. člena Uredbe 1303/2013/EU še pet let od datuma končnega izplačila upravičencu, in sicer:
– ne sme prenehati ali premestiti proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
– ne sme spremeniti lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost;
– ne sme bistveno spremeniti, značaja, ciljev ali pogojev izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji;
3. upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, hraniti še najmanj pet let od datuma končnega izplačila. Dokumenti se hranijo kot izvirniki ali overovljeni verodostojni izvodi izvirnikov ali na splošno sprejetih nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi različicami izvirnih dokumentov ali dokumentov, ki so le v elektronski obliki v skladu s tretjim odstavkom 140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
4. kadar so dokumenti samo v elektronski obliki, morajo računalniški sistemi, ki se uporabljajo, izpolnjevati sprejete varnostne standarde, ki zagotavljajo, da shranjeni dokumenti izpolnjujejo nacionalne zakonske zahteve in da se je nanje možno sklicevati pri reviziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
5. upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom EU in Republike Slovenije;
6. upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti izpolnjevati pet let od datuma končnega izplačila upravičencu v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/).
(2) V skladu s prvim odstavkom 76. člena Uredbe v času izvajanja operacije in še pet let po zadnjem izplačilu sredstev upravičenec ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16).
(3) V skladu z drugim odstavkom 76. člena Uredbe mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še naslednje obveznosti:
1. ohranjati delovna mesta zaradi pridobitve podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, kot jih je vpisal v vlogo, še tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Število delovnih mest mora biti izraženo v EPDČ;
2. v koledarskem letu zadnjega izplačila sredstev doseči nova delovna mesta zaradi pridobitve podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, kot jih je vpisal v vlogo, in jih ohranjati še tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Število delovnih mest mora biti izraženo v EPDČ;
3. tretje koledarsko leto po datumu zadnjega izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu. Kazalniki rezultata so:
– sprememba obsega proizvodnje akvakulture v tonah,
– sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture v tisočih eurov,
– sprememba čistega dobička v tisočih eurov in
– v primeru ekološke vzreje vodnih organizmov, sprememba obsega ekološke proizvodnje akvakulture v tonah;
4. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na tem javnem razpisu pridobil točke iz naslova meril Socio-ekonomski vidik v merilih, vezanih na velikost podjetja, prihodek iz dejavnosti akvakulture in povečanje obsega gojitve, postanejo ta merila obveznosti upravičenca še 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
(4) V skladu s tretjim odstavkom 76. člena Uredbe mora upravičenec o izpolnjenih obveznostih iz prejšnjega odstavka poročati ARSKTRP za naslednja tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo iz XXI. poglavja tega javnega razpisa pošlje do 31. marca tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko leto, in sicer se prvič poroča 31. marca drugega koledarskega leta za prvo koledarsko leto na obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP.
(5) V skladu s četrtim odstavkom 76. člena Uredbe mora upravičenec voditi ločeno knjigovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu z enajstim odstavkom XVII. Poglavja tega javnega razpisa od začetka izvajanja operacije in še pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev ter knjigovodske podatke do 31. marca vsako leto poslati ARSKTRP.
(6) Upravičenec mora izvesti naložbo v celoti, kot jo je prikazal v vlogi.
XX. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti in sankcije za kršitve
(1) V skladu s prvim odstavkom 116. člena Uredbe ARSKTRP pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka za povračilo, namerni nepravilnosti v skladu s predpisi EU in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP zahteva vračilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) V skladu z drugim odstavkom 116. člena Uredbe se vlogo zavrne, če MKGP ali ARSKTRP na podlagi uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Finančne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi oziroma neizpolnjevanje pogojev, določenih s tem javnim razpisom.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe upravičenec ni upravičen do sredstev določenih v odločbi, če ne odstopi od pravice do sredstev v 30 dneh od prejema odločbe o dodelitvi sredstev ali zamudi rok za vložitev zahtevka za povračilo sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev, ravno tako se izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in v naslednjem koledarskem letu.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva, če ne uporablja operacije v skladu s 1. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja še najmanj pet let od datuma končnega izplačila.
(5) V skladu s petim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva, če v petih letih od datuma končnega izplačila ne upošteva določb 2. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa. Upravičenec se izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa v koledarskem letu ugotovitve kršitve in naslednjem koledarskem letu.
(6) V skladu s šestim odstavkom 116. člena Uredbe in v skladu s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 1303/2013/EU se prejšnji odstavek ne uporablja, če proizvodna dejavnost preneha zaradi stečaja, ki ni posledica goljufij.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 116. člena Uredbe se upravičencu, ki ne vodi knjigovodstva in ne poroča o izpolnjenih obveznostih za operacije iz petega odstavka prejšnjega poglavja, določijo sankcije, in sicer:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi upravičenec prejme opozorilo,
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno višino izplačanih sredstev.
(8) V skladu z osmim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije iz 3. in 4. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer v naslednjih deležih:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev,
3. po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(9) V skladu z devetim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči preverjanj na kraju samem oziroma dostopa do dokumentacije o operaciji iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa, v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(10) V skladu z desetim odstavkom 116. člena Uredbe upravičenec, ki ne označi operacije ali označenosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti označevanja iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo,
2. po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi v proračun Republike Slovenije vrne po deset odstotkov skupnih izplačanih sredstev.
(11) V skladu s prvim odstavkom 77. člena Uredbe mora upravičenec, ki krši obveznosti iz drugega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(12) V skladu z drugim odstavkom 77. člena Uredbe mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 1. in 2. točke tretjega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
1. vsa izplačana sredstva, če ne ohrani delovnih mest, zaradi pridobitve podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, kot jih je navedel v vlogi. Število delovnih mest mora biti izraženo v EPDČ;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni manj kot 50 odstotkov ustvarjenih delovnih mest, kot jih je navedel v vlogi. Število delovnih mest mora biti izraženo v EPDČ.
(13) V skladu s tretjim odstavkom 77. člena Uredbe mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 3. točke tretjega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni do 60 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni do 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do 40 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.
(14) V skladu s četrtim odstavkom 77. člena Uredbe mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 4. točke četrtega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
1. 50 odstotkov izplačanih sredstev po prvi ugotovljeni kršitvi;
2. razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev po drugi ugotovljeni kršitvi.
(15) ARSKTRP v primeru, če upravičenec do sredstev naložbe ne zaključi v predpisanem roku in so mu bila določena denarna sredstva na podlagi njegovih zahtevkov že izplačana, izda odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
XXI. Poročilo o uresničevanju obveznosti
(1) V skladu s 114. členom Uredbe se poročilo o uresničevanju obveznosti predloži, kot to določa četrti odstavek XIX. poglavja tega javnega razpisa. Poročilo vloži upravičenec.
(2) Podrobnejša navodila glede poročanja o izpolnjenih obveznostih se objavijo na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/) in ARSKTRP.
XXII. Izvedba preverjanj izpolnjevanja obveznosti ter sistem kršitev in sankcij
(1) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe je za preverjanje izpolnjevanja vseh obveznosti upravičenca, določenih v tem javnem razpisu, odgovorna ARSKTRP.
(2) V skladu z drugim odstavkom 115. člena Uredbe preverjanje podatkov o uresničevanju obveznosti za vse operacija tega javnega razpisa izvaja ARSKTRP. Ob tem ARSKTRP preveri še izpolnjevanje obveznosti iz prvega odstavka 76. člena Uredbe.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe MKGP kot organ upravljanja preverja pravilnost izvajanja ukrepov iz tega javnega razpisa.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega razpisa sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in določbami tega javnega razpisa.
(5) V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev, ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(6) V skladu s šestim odstavkom 115. člena Uredbe lahko upravičenec, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti določenega v tem javnem razpisu in v odločbi o pravici do sredstev, pri ARSKTRP vloži obrazloženi zahtevek za spremembo obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 115. člena Uredbe v primeru, če ARSKTRP ugotovi, da so tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse obveznosti, določene v tem javnem razpisu, ter je dosežen namen, za katerega je bila upravičencu dodeljena pravica do sredstev, zahtevku za spremembo ugodi. Če ARSKTRP ugotovi, da ni dosežen namen, z odločbo strankin zahtevek za spremembo obveznosti zavrne.
XXIII. Višja sila in izjemne okoliščine
(1) V skladu s 117. členom Uredbe se za doseganje vrednosti kazalnikov za ukrepe iz tega javnega razpisa priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin.
(2) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(3) Kraja in uničenje ali poškodovanje opreme in objektov v primeru požara in drugih škodnih dogodkov se ne šteje za višjo silo ali izjemno okoliščino iz prvega odstavka tega poglavja. V tem primeru mora upravičenec predmet podpore vrniti v stanje pred nastankom dogodka, sicer mora vrniti vsa dodeljena sredstva.
(4) O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči ARSKTRP ter na podlagi prejetih dokazil izda odločbo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost