Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1569. Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil, stran 4337.

  
Na podlagi 21., 29., 50.a in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 6., 12., 15. in 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, ZPrCP (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo in 68/16), 19. in 107. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 52. in 53. člena Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj(Uradni list RS, št. 22/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16 in 1/17) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 28. seji dne 1. 6. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa:
– podrobnejše postopke;
– cene;
– stroške in
– druge pogoje povezane z odstranitvijo, hrambo, izdajo, prodajo in razgradnjo nepravilno parkiranih, pokvarjenih, izločenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil.
2. člen 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– nadzorni organ pristojen za področje nadzora in urejanje prometa je občinski redar,
– izvajalec je izvajalec rednega vzdrževanja cest na območju Mestne občine Kranj in opravlja storitve odstranitve in hrambe vozil.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določa Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj(Uradni list RS, št. 22/17 in 23/17) ter predpisi, ki urejajo ceste, pravila cestnega prometa, motorna vozila in voznike.
II. ODSTRANITEV VOZILA 
1. Nepravilno parkirana in zapuščena vozila
3. člen 
Pri postopku odstranitve vozila se smiselno uporablja tudi vsakokrat veljavni predpis, ki ureja pravila cestnega prometa.
4. člen 
Nadzorni organ lahko za nepravilno parkirano vozilo izda odredbo za odstranitev tega vozila s pajkom, če ugotovi, da to vozilo ovira ali ogroža druge udeležence v cestnem prometu in je odstranitev opredeljena v vsakokrat veljavnem zakonu, ki ureja pravila cestnega prometa, v vsakokrat veljavnem zakonu, ki ureja ceste ali v Odloku o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj.
5. člen 
(1) V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da se zapuščeno vozilo nahaja na površini, ki je dana v javno uporabo ali cestišču, razen na državni cesti zunaj naselja, na zapuščeno vozilo namesti pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe.
(2) Poznejše uničenje ali poškodba odredbe iz prejšnjega odstavka tega člena ne vpliva na to, da lastnik vozila ne bi bil o postopku odstranitve obveščen.
(3) V primeru, da vozilo iz prvega odstavka tega člena ni odstranjeno, odredi nadzorni organ izvajalcu odstranitev vozila in hrambo na varovanem prostoru, istočasno pa v primeru onesnaženja površine pod zapuščenim vozilom poda prijavo pristojni inšpekcijski službi.
(4) Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži njene izvršbe.
2. Pokvarjena, izločena ali poškodovana vozila
6. člen 
(1) V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da se pokvarjeno, izločeno ali poškodovano vozilo nahaja na površini, ki je dana v javno uporabo ali v cestnem telesu ceste, razen na državni cesti zunaj naselja, namesti na tako vozilo pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku, ki je naveden v odredbi.
(2) Pokvarjeno ali v prometni nesreči poškodovano vozilo, pri kateri je nastala samo materialna škoda, mora voznik takoj umakniti z vozišča ali z dela ceste, na katerem ovira ali ogroža druge udeležence cestnega prometa.
(3) Če lastnik oziroma voznik ne odstrani vozila v času iz prvega in drugega odstavka tega člena, ga na njegove stroške odstrani izvajalec.
(4) Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži njene izvršbe.
III. POSTOPEK ODSTRANITVE VOZILA 
7. člen 
(1) Odstranitev vozila opravi izvajalec na podlagi odredbe nadzornega organa o odstranitvi vozila.
(2) Izvajalec se je dolžan takoj odzvati pozivu nadzornega organa, kar pomeni, da mora kar se da hitro, ob upoštevanju prometnih razmer, priti na kraj prekrška in izvršiti odstranitev vozila na varovan prostor (deponijo) za hrambo vozil.
(3) Nadzorni organ prične s pisanjem odredbe potem, ko se pajek pripelje 10 m od vozila.
(4) Odredba o odstranitvi vozila mora vsebovati naslednje podatke:
– datum odstranitve vozila,
– registrsko oznako vozila (če jo vozilo ima),
– znamko oziroma tip ter barvo vozila (če so podatki znani),
– lokacijo vozila,
– kratko določbo ali opis kršitve,
– podpis pooblaščene osebe nadzornega organa.
(5) Dve kopiji odredb o odstranitvi vozila se vroči izvajalcu, od katerih je ena za izvajalca, druga pa za lastnika vozila.
(6) Nadzorni organ in izvajalec morata vsako vozilo, ki se ga namerava odpeljati s pajkom, pred pričetkom odstranitve fotografirati. Izvajalec mora v zapisnik napisati kratek opis stanja vozila ter ustrezno zabeležiti morebitne zelo vidne poškodbe na vozilu.
(7) O odstranitvi nepravilno registriranega parkiranega vozila nadzorni organ isti dan obvesti pristojno policijsko postajo, v zvezi s čimer mora sporočiti naslednje podatke:
– registrsko številko vozila,
– znamko oziroma tip vozila ter barvo vozila,
– kraj oziroma lokacijo odstranitve vozila.
8. člen 
(1) Če se je vozilo že pričelo nalagati na pajka (začetek odstranjevanja vozila), vendar še ni naloženo (nameščene klešče na pnevmatiko ali nameščena gred na vozilo), mora voznik ali lastnik vozila plačati 50 odstotkov predpisane cene odstranitve vozila izvajalcu, če želi prevzeti vozilo na kraju prekrška. V kolikor kršitelj stroška storitve ne plača, se postopek odstranitve nadaljuje.
(2) Ko je vozilo naloženo na pajka (dvignjena gred ali dvignjeno vozilo od tal), se šteje, da je odstranitev vozila izvršena, zato mora voznik ali lastnik vozila plačati 100 odstotkov predpisane cene odstranitve vozila izvajalcu. V kolikor kršitelj stroška storitve ne plača, se postopek odstranitve nadaljuje. Ko pajek spelje iz mesta, kjer je naložil vozilo, se šteje, da je vozilo odstranjeno.
(3) Storilec prekrška mora stroške storitve odstranitve poravnati na kraju prekrška izvajalcu z gotovino ali plačilno kartico, sicer se šteje, da voznik ne bo prevzel vozila na kraju prekrška. Izvajalec ima pridržno pravico na vozilu, ki je v postopku odstranjevanja ali je bilo odstranjeno, dokler ni plačana cena storitve odstranitve.
9. člen 
(1) Izvajalec mora dejavnost odstranitve, varovanja in hrambe vozil zavarovati pri zavarovalnici.
(2) V primeru poškodovanja vozila ali tatvine zaradi izvajanja tega pravilnika, je izvajalec dolžan poravnati nastalo škodo lastniku vozila.
IV. HRAMBA IN VRNITEV VOZILA 
10. člen 
(1) Izvajalec opravlja dejavnost prevzema, hrambe, varovanja in vračanja vozil na za to določenem in urejenem prostoru.
(2) Izvajalec zagotavlja celodnevno (24 urno) izdajo registriranih vozil, hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami, ter izdajo ostalih vozil v delavnikih od 7. do 19. ure.
(3) Poslovni objekt izvajalca mora biti vidno označen z imenom izvajalca in s kratkimi navodili postopka o izdajanju vozil.
11. člen 
Izvajalec vodi o hrambi vozil evidenčno knjigo, ki vsebuje naslednje podatke:
– znamko vozila,
– tip vozila,
– barvo vozila,
– fotografijo vozila,
– registrsko oznako, če jo ima,
– stanje vozila,
– lokacijo odstranitve,
– dan in čas odstranitve,
– stroške povezane z odstranitvijo vozila ter podatke o morebitni prodaji vozila ter
– številko spodnjega ustroja motornega vozila (šasija), če gre za zapuščeno vozilo, ki je nezaklenjeno in vozilo številko ima.
12. člen 
Odstranjeno vozilo se hrani na varovanem prostoru pri izvajalcu oziroma njegovem pogodbenem partnerju, dokler lastnik ali pooblaščenec z ustreznimi dokazili ne prevzeme vozila, vendar največ tri mesece od odstranitve vozila.
13. člen 
Izvajalec ima pridržno pravico na vozilih, ki so bila odstranjena, dokler niso plačani vsi stroški storitev na podlagi določil tega pravilnika.
14. člen 
(1) Izvajalec vrne odstranjeno vozilo, ko prevzemnik vozila plača stroške odstranitve in hrambe ter podpiše prevzemni zapisnik.
(2) Za obračunane stroške izda izvajalec račun, ki mora vsebovati tudi:
– ime in priimek prevzemnika,
– datum prevzema vozila v hrambo,
– datum izdaje vozila prevzemniku,
– strošek odstranitve in hrambe vozila,
– podpis prevzemnika.
(3) Izvajalec mora nadzornemu organu sporočiti podatke o prevzemniku vozila, najkasneje naslednji delovni dan. V primeru, da se vozilo nahaja na deponiji vozil več kot 30 dni, mora o tem izvajalec obvestiti nadzorni organ, zato da nadzorni organ lahko objavi javno naznanilo.
(4) V kolikor izvajalec vrača zapuščeno vozilo mora pri vračanju takega vozila sodelovati nadzorni organ, da od prevzemnika vozila pridobi osebne podatke.
(5) Nadzorni organ lahko zaradi ugotavljanja storilca prekrška pozove izvajalca, da mu ta takojsporoči podatke o prevzemniku registriranega vozila.
(6) Cenik stroškov storitve odstranitve in hrambevozil mora biti v poslovnem prostoru izobešen na vidnem mestu.
15. člen 
(1) Izvajalec je dolžan na zahtevo prevzemnika vozila po plačilu stroškov storitve in globe, če gre za prekršek tujca ali državljana, ki prebiva v tujini ali je vozilo s tujo registrsko tablico,le-temu izročiti vozilo. Globo plača tujec ali državljan, ki prebiva v tujini izvajalcu z gotovino. Pod pogoji in v skladu s predpisi, ki urejajo finančno poslovanje izvajalca, lahko kršitelj plača globo tudi z negotovinskim plačilnim sredstvom.
(2) Izvajalec pred izdajo vozila tujca ali državljana, ki prebiva v tujini ali je vozilo s tujo registrsko tablico, preveri dokazilo o plačani globi in ga shrani ter ga v roku treh delovnih dni posreduje nadzornemu organu. V istem roku plačano globo tujca ali državljana, ki prebiva v tujini ali za vozilo s tujo registrsko tablico, izvajalec vplača na blagajni Mestne občine Kranj.
16. člen 
(1) Pri prevzemu vozila izvajalec vpiše v evidenčno knjigo:
– datum in uro prevzema vozila ter
– ime in priimek prevzemnika z rojstnimi podatki ali EMŠO, oziroma naslovom.
(2) Pri prevzemu zapuščenega vozila mora biti zaradi ugotavljanja istovetnosti prisoten nadzorni organ.
V. PRODAJA VOZILA 
17. člen 
(1) Za vozilo, ki ni prevzeto v 30 dneh od odstranitve, se objavi javno naznanilo o odstranitvi vozila na oglasni deski organa nadzora in spletni strani Mestne občine Kranj. Javno naznanilo mora biti objavljeno 15 dni in mora vsebovati opozorilo, da bo po preteku tri mesečnega roka od odstranitve vozila, vozilo prodano na javni dražbi oziroma dano v razgradnjo. Istočasno se razglas posreduje tudi policiji.
(2) Javno naznanilo mora vsebovati:
– opis vozila;
– kraj od koder je bilo vozilo odpeljano v hrambo;
– datum odstranitve vozila;
– številka prekrška;
– navedbo, da mora lastnik pred prevzemom poravnati vse dotlej nastale stroške;
– opozorilo o prodaji ali razgradnji vozila.
18. člen 
(1) Izvajalec skupaj z nadzornim organom, po treh mesecih od odstranitve vozila, odpre še neprevzeto vozilo iz prejšnjega člena tega pravilnika.
(2) O odpiranju se napiše zapisnik, v katerem se navedejo dodatno ugotovljena dejstva, morebitna indentifikacijska številka vozila (VIN) in podatki o vozilu ter posebnosti zaradi kasnejšega ugotavljanja storilca prekrška.
(3) Po odprtju vozila se skuša ugotoviti lastnika. V kolikor se lastnika ugotovi, se ga pisno pozove, da v osmih dneh od vročitve poziva prevzame vozilo oziroma se ga v pozivu opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano na javni dražbi ali dano v razgradnjo.
19. člen 
(1) V primeru, če:
– se lastnik vozila po preteku treh mesecev od odstranitve vozila ne javi;
– lastnik vozila predloži nadzornemu organu notarsko overjeno izjavo, da se vozilu odpoveduje;
– lastnik vozila pred uradno osebo podpiše izjavo, da vozila ne želi več imeti v svoji lasti in posesti ali
– če se ugotovi, da lastnika ni bilo mogoče ugotoviti;
se šteje, da je lastnik vozilo opustil, zato se s takim vozilom ravna v skladu z določbami tega pravilnika.
(2) Vozilo večje vrednosti se proda, kadar je izklicna cena za kupnino večja kot stroški odstranitve, hrambe in razgradnje vozila ter sodnega cenilca in javne dražbe.
(3) Stroški povezani z odstranitvijo, hrambo in razgradnjo vozila ter ostale stroške (cenitev, dražba ipd.) se izterjajo od lastnika vozila.
20. člen 
(1) Mestna občina Kranj lahko z izvajalcem organizira javno dražbo vozil. Župan imenuje komisijo Mestne občine Kranj, ki mu predlaga prodajo vozil iz drugega odstavka 19. člena tega pravilnika.
(2) Izvajalec mora pred prodajo ali razgradnjo registriranega vozila pridobiti cenitev sodno zapriseženega cenilca.
(3) Cena vozila za prodajo ne sme biti manjša od vseh stroškov povezanih z odstranitvijo in prodajo vozila.
(4) Iz izkupička od prodanih vozil izvajalec pokrije svoje stroške. Preostanek od tega izkupička pripada lastniku vozila. Kadar se prodaja vozilo, katerega lastnik ni znan ali je vozilo opustil, se izkupiček od prodanih vozil po pokritju vseh stroškov izvajalca nakaže na račun občine kot prihodek proračuna.
VI. RAZGRADNJA IN UNIČENJE VOZILA 
21. člen 
(1) V kolikor vozila ni mogoče prodati skladno z določili prejšnjega člena tega pravilnika ali je vozilo manjše ali neznatne vrednosti (t.j. kadar so stroški odstranitve, hrambe in javne dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti) se tako vozilo lahko da v razgradnjo ali uniči kot kosovni odpadek pri za tako dejavnost registriranem podjetju na podlagi »zapisnika o prevzemu opuščenega vozila«, ki ga podpiše nadzorni organ oziroma po določbah predpisov, ki urejajo ravnanje z zapuščenimi predmeti.
(2) Stroški storitve odstranitve, hrambe in razgradnje ali uničenja vozil, se izvajalcu pokrivajo na osnovi prejetegaračuna iz proračuna Mestne občine Kranj.
VII. STROŠKI 
22. člen 
Cena za opravljene stroške storitve odstranitve in hrambe vozila zajema:
– stroške prihoda do vozila,
– stroške nalaganja vozila,
– stroške prevoza vozila,
– stroške razlaganja vozila,
– stroške zavarovanja vozila,
– stroške hrambe vozila,
– stroške izdaje vozila.
23. člen 
(1) Višina stroškov iz prejšnjega člena tega pravilnika, potrebnih za odstranitev in hrambo nepravilno parkiranega vozila, znaša:
– 90 eurov za odstranitev vozila,
– 45 eurov (začetek odstranjevanja vozila),
– 10 eurov na dan za hrambo registriranega vozila,
– 5 eurov na dan za hrambo zapuščenega vozila.
(2) Hramba se ne zaračuna za dan, ko je bilo odstranjeno vozilo.
(3) Višina stroškov, potrebnih za odstranitev tovornega vozila, avtobusa, bivalnega vozila, priklopnih vozil in podobnih večjih ali težjih vozil, ki ga ni mogoče odstraniti s pajkom, se zaračuna po dejanskih stroških, kot jih odmeri izvajalec storitve odstranitve vozil iz tega odstavka.
VIII. NADZOR 
24. člen 
Nadzorni organ pristojen za področje nadzora ali urejanja prometa je občinski redar.
IX. KONČNE DOLOČBE 
25. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o odstranitvi, hrambi in razgradnji vozil (Uradni list RS, št. 67/11).
26. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o cenah za odstranitev vozil (Uradni list RS, št. 64/14).
27. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2017-5-46/09
Kranj, dne 1. junija 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost