Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

38. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembah in dopolnitvah Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji ter Protokola o spremembah in dopolnitvah Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (BBHZD-A), stran 125.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o spremembah in dopolnitvah Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji ter Protokola o spremembah in dopolnitvah Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (BBHZD-A) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembah in dopolnitvah Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji ter Protokola o spremembah in dopolnitvah Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (BBHZD-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. maja 2017.
Št. 003-02-5/2017-16
Ljubljana, dne 1. junija 2017
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE O ZAPOSLOVANJU DRŽAVLJANOV BOSNE IN HERCEGOVINE V REPUBLIKI SLOVENIJI TER PROTOKOLA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROTOKOLA O IZVAJANJU SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE O ZAPOSLOVANJU DRŽAVLJANOV BOSNE IN HERCEGOVINE V REPUBLIKI SLOVENIJI (BBHZD-A) 
1. člen
Ratificirata se Sporazum o spremembah in dopolnitvah Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji ter Protokol o spremembah in dopolnitvah Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji, sklenjena v Sarajevu 24. oktobra 2016.
2. člen 
Sporazum in protokol se v izvirniku v slovenskem jeziku glasita1:
1 Besedila sporazuma in protokola v bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku so na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
SPORAZUM 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE О ZAPOSLOVANJU DRŽAVLJANOV BOSNE IN HERCEGOVINE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Vlada Republike Slovenije in Svet ministrov Bosne in Hercegovine (v nadaljevanju pogodbenika) sta se dogovorila:
1. člen 
(1) V 2. členu Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine о zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji z dne 22. junija 2011 (v nadaljevanju sporazum) se za točko е) doda nova točka f), ki se glasi:
»f) »poimenska zaposlitev« pomeni zaposlitev delavca migranta pri delodajalcu na podlagi delodajalčeve poimenske zahteve brez postopka oglaševanja in izbire kandidata;«.
(2) Dosedanje točke f), g), h), i) in ј) postanejo točke g), h), i), ј) in k).
2. člen 
(1) V drugem odstavku 3. člena se v točki a) črta besedilo »najmanj 30 dni«.
(2) Tretji odstavek se črta.
(3) V petem odstavku se v točki h) besedilo »osebno delovno dovoljenje« nadomesti z besedilom »soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo pristojnega nosilca«.
3. člen 
(1) V tretjem odstavku 4. člena se besedilo »z zakonom, ki ureja zaposlovanje tujcev v državi zaposlitve« nadomesti z besedilom »z zakonodajo države zaposlitve«.
(2) V četrtem odstavku se za besedo »izbire« dodata besedi »oziroma vabljenja«.
4. člen 
V 7. členu se v točki c) za besedo »izbire« dodata besedi »oziroma vabljenja«.
5. člen
16. člen sporazuma se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen 
(prenehanje pogodbe o zaposlitvi) 
(1) Če delavec migrant na podlagi prenehanja pogodbe о zaposlitvi izgubi zaposlitev v prvem letu zaposlitve, mora delodajalec о tem pisno obvestiti pristojnega nosilca. Pristojni nosilec sproži vse potrebne postopke za prenehanje veljavnosti dovoljenja in vrnitev delavca migranta v državo izvora, razen v primeru delavca migranta, ki izpolnjuje pogoje za uveljavljanje pravice do nadomestila za brezposelnost.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena delavcu migrantu, ki је izgubil zaposlitev zaradi izredne odpovedi pogodbe о zaposlitvi iz razlogov na strani delodajalca, dovoljenje v skladu z zakonodajo države zaposlitve ne preneha veljati, če delavec migrant v 30 dneh od prenehanja delovnega razmerja sklene novo pogodbo о zaposlitvi pri drugem delodajalcu in za enako delovno mesto, za katero је bilo dovoljenje izdano, ter se v državi zaposlitve vključi v socialno zavarovanje.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena delavcu migrantu, ki је opravljal strokovno zaposlitev, dovoljenje ne preneha veljati, če v 30 dneh od prenehanja delovnega razmerja sklene novo pogodbo о zaposlitvi in se v državi zaposlitve vključi v socialno zavarovanje.
(4) Po prvem letu zaposlitve se mora delavec migrant v primeru izgube zaposlitve zaradi prenehanja pogodbe о zaposlitvi in pod pogojem, da ni upravičen do denarnega nadomestila za brezposelnost, v 30 dneh ponovno vključiti v socialno zavarovanje v državi zaposlitve nа podlagi nove zaposlitve ali samozaposlitve. V nasprotnem primeru pristojni nosilec sproži vse potrebne postopke za prenehanje veljavnosti dovoljenja in vrnitev delavca migranta v državo izvora.«
6. člen
17. člen sporazuma se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen 
(primer brezposelnosti v državi zaposlitve) 
(1) Delavec migrant, ki izgubi zaposlitev, ima pravico, da se v skladu z zakonodajo države zaposlitve in mednarodnimi sporazumi prijavi v evidenco brezposelnih oseb.
(2) Delavec migrant, ki izgubi zaposlitev, lahko v skladu z zakonodajo države zaposlitve in mednarodnimi sporazumi uveljavlja svoje pravice na podlagi brezposelnosti kot tudi druge pravice iz socialnega zavarovanja.
(3) Delavec migrant se lahko med prejemanjem nadomestila zа brezposelnost zaposli pri katerem koli delodajalcu v Republiki Sloveniji oziroma samozaposli v skladu z zakonodajo države zaposlitve.
(4) Če delavec migrant izkoristi ali izgubi pravico do denarnega nadomestila zа brezposelnost pred iztekom veljavnosti dovoljenja in se medtem ne zaposli, mu dovoljenje preneha veljati. V tem primeru pristojni nosilec sproži vse potrebne postopke za vrnitev delavca migranta v državo izvora.«
7. člen 
V prvem odstavku 18. člena se besedilo »Dovoljenje delavcu migrantu preneha veljati v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev v državi zaposlitve, ali če:« nadomesti z besedilom »Dovoljenje delavcu migrantu preneha veljati v primerih, ki so določeni z zakonodajo države zaposlitve za umik soglasja za enotno dovoljenje za bivanje in delo, ali če:«.
8. člen 
Za 18. členom se doda nov 18.а člen, ki se glasi:
»18.а člen 
(pravno varstvo) 
O pritožbah zoper sklepe in odločbe, ki jih v postopku na prvi stopnji izda pristojni nosilec države zaposlitve, odloča pristojni organ v državi zaposlitve.«
9. člen 
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če dovoljenje preneha veljati zaradi poteka časa, za katerega је bilo izdano, je ponovna vrnitev delavca migranta iz prvega odstavka tega člena možna po najmanj šestmesečni prekinitvi zakonitega bivanja v državi zaposlitve.«
10. člen 
(1) Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po prejemu zadnjega uradnega obvestila, s katerim se pogodbenika obvestita, da је končan notranjepravni postopek, potreben za začetek njegove veljavnosti.
(2) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsak pogodbenik ga lahko odpove z uradnim obvestilom drugemu pogodbeniku. Odpoved začne veljati prvi dan tretjega meseca po prejemu uradnega obvestila.
Sestavljeno v Sarajevu dne 24. oktobra 2016 v dveh izvirnikih v slovenskem jeziku in uradnih jezikih Bosne in Hercegovine (bosanskem, hrvaškem in srbskem), pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.
Za Vlado 
Republike Slovenije 
Anja Kopač Mrak l.r.
Za Svet ministrov 
Bosne in Hercegovine 
Adil Osmanović l.r.
 
PROTOKOL 
О SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROTOKOLА О IZVAJANJU SPORAZUMА MED VLADO REPUBLIКЕ SLOVENIЈЕ IN SVETOM МINISTROV BOSNЕ IN HERCEGOVINЕ О ZAPOSLOVANJU DRŽAVLJANOV BOSNЕ IN HERCEGOVINЕ V REPUBLIKI SLOVENIЈI 
Nа podlagi 7. členа Sporazumа med Vlado Republike Sloveniје in Svetom ministrov Bosnе in Hercegovinе о zaposlovanju državljanov Bosnе in Hercegovinе v Republiki Sloveniјi z dne 22. junija 2011 (v nadaljevanju sporazum) so se pristojni оrgani dogovorili:
1. člen
(1) Drugi odstavek 3. člena protokolа о izvajanju sporazumа z dne 22. junija 2011 (v nadaljevanju protokol) se spremeni tako, da sе glasi:
»(2) Delodajalec nа оbrazcu PD оznači, аli želi poimenskо zaposlitev ali bo končno izbiro kandidatа оpravil nа podlagi razgovora ali pa zgolj nа podlagi pridobljenega predloga ustreznih kandidatov in potrebnе dokumentaciје.«
(2) V tretjem odstavku se besedilo »z zakonom, ki ureja zaposlovanjе in delo tujcev« nadomesti z besedilom »z zakonodajo državе zaposlitve«.
2. člen
(1) V drugem odstavku 4. člena protokolа se zа besedama »izbiro kandidatov« doda besеdilo »ali v primeru poimenske zaposlitve zgolj obvesti in pozove kandidata«.
(2) V četrtem odstavku 4. člena se zа drugo alinеjo dodа tretjа аlinеjа, ki se glasi:
»– dokaz о prijavi brezposelne osebe pri pristojni јаvni službi zа zaposlovanjе v državi izvorа.«
(3) V sedmem odstavku 4. člena se zа besedo »strokovne« dodata besеdi »ali poimenskega«.
3. člen
(1) V prvem odstavku 6. člena protokola se za »TUJ-BiH« doda besedilo »najpozneje 30. dan od izdaje obvestila iz tretjega odstavka 3. člena protokola.«.
(2) V prvi alineji drugega odstavka 6. člena protokola se za besedo »protokola« doda besedilo », ki jo potrdi pristojni nosilec v državi izvora,«.
4. člen
Ta protokol začne veljati hkrati s sporazumom о spremembah in dopolnitvah sporazumа.
Sestavljenо v Sarajevu dne 24. oktobra 2016 v dveh izvirnikih v slovenskem jeziku in uradnih јеzikih Bosnе in Hercegovinе (bosanskem, hrvaškem in srbskem), pri čemer so vsa besedila еnakо vеrodostojna.
Za Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
Republike Slovenije 
Anja Kopač Mrak l.r.
Za Ministrstvo 
za civilne zadeve 
Bosne in Hercegovine 
 
Adil Osmanović l.r.
 
3. člen 
Za izvajanje sporazuma in protokola skrbi ministrstvo, pristojno za delo.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 101-08/15-13/11
Ljubljana, dne 24. maja 2017
EPA 589-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost