Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1588. Pravilnik o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v Občini Križevci, stran 4367.

  
Na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/15) je Občinski svet Občine Križevci na 18. seji dne 31. 5. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v Občini Križevci 
I. POGOJI IN POSTOPEK 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa postopek in merila za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Križevci in jih sofinancira Občina Križevci.
2. člen 
Za navedena sredstva lahko kandidirajo vsa kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Križevci in so registrirana za opravljanje kulturne dejavnosti. To dokažejo s kopijo odločbe upravne enote o registraciji društva ali izpisom iz AJPES-a, ki ne sme biti starejši od enega leta,
– da imajo urejeno dokumentacijo, evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih,
– da vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– da imajo potrjen program dela s strani upravnega organa društva, namenjen čim večjemu številu uporabnikov in finančni načrt,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov,
– da so registrirani najmanj eno leto.
3. člen 
Pravico do sofinanciranja programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti imajo izvajalci iz 2. člena tega pravilnika, na osnovi vsakoletnega razpisa. Razpis se izvede po sprejetju proračuna. Višina sofinanciranja programov je odvisna od zagotovljenih sredstev v vsakoletnem občinskem proračunu.
Postopek javnega razpisa in vrednotenje programov ljubiteljske kulture v skladu s tem pravilnikom opravi strokovna 3-članska komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo predstavnik občinske uprave, predstavnik Odbora za družbene dejavnosti in predstavnik (vodja JSKD OI Ljutomer) Javnega sklada za kulturne dejavnosti.
Komisija za vrednotenje programov ljubiteljske kulture določi vsebino in postopek javnega razpisa v skladu z določbami tega pravilnika in veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.
4. člen 
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način in na spletnih straneh Občine Križevci.
5. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– rok do katerega morajo biti vloge oddane,
– rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj in čas, kjer lahko vsi zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Razpis lahko traja največ en mesec.
Izvajalci se prijavijo na razpis na razpisnih obrazcih, ki so priloženi razpisni dokumentaciji.
6. člen 
Pravočasne prispele prijave na razpis zbira občinska uprava. Stranka lahko vlogo dopolnjuje do preteka razpisnega roka.
Po preteku roka za prijavo, komisija odpre predloge in na podlagi pogojev in meril pripravi predlog izbora in razdelitve razpoložljivih sredstev.
7. člen 
Z odločbo se obvesti vse prijavljene na razpis o izidu razpisa. Zoper odločbo je možno podati pritožbo županu občine najkasneje v roku 8 dni od prejetja odločbe. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
8. člen 
Občina Križevci sklene po sprejetju proračuna z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti pogodbo. Pogodba o sofinanciranju se sklene na podlagi veljavnega proračuna. V pogodbi se opredeli vsebina in obseg programa, ter višina in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev sredstev in nadzor nad namensko porabo sredstev. Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše v roku 15 dni od prejema pogodbe se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje.
9. člen 
Merila za vrednotenje kulturnih programov so določena v točkah, pri čemer se vrednost točke vsako leto določi na podlagi zagotovljenih sredstev za sofinanciranje programov za ljubiteljsko kulturo.
Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
II. MERILA ZA SOFINANCIRANJE 
1. Neprogramski del
Društvena dejavnost
10. člen 
Letna dotacija je odvisna od števila aktivnih sekcij, oziroma umetniških skupin:
– društvo z eno sekcijo 20 točk,
– društvo dobi za vsako naslednjo aktivno sekcijo 10 točk.
11. člen 
Dejavnost umetniških skupin
Odrasli pevski zbor
Velika skupina
21 pevcev in več
300 točk
Srednja skupina
od 13 do 20 pevcev
200 točk
Mala skupina
do 12 pevcev
do 100 točk
Višina letne dotacije je odvisna od števila aktivnih pevcev v zboru.
Pevski zbor je dolžan v sezoni organizirati samostojni koncert.
Gledališka, dramska in filmska skupina
Celovečerna dramska predstava
100 točk
Skupina mora imeti vsaj dva ali več javnih nastopov ali projekcij.
Recitacijska, literarna, likovna, kiparska in grafična skupina
Letna dotacija za dejavnost znaša
100 točk
Skupina mora sodelovati na vsaj eni krajevni in občinski proslavi ali prireditvi.
Instrumentalna glasbena skupina
Velika skupina
21 članov in več
300 točk
Srednja skupina
od 11 do 20 članov
200 točk
Mala skupina
do 10 članov
100 točk
Glasbena skupina je dolžna v sezoni organizirati vsaj en samostojni koncert.
Folklorna skupina, plesna skupina, skupina ljudskih pevcev in skupina ljudskih godcev
Velika skupina
17 članov in več
300 točk
Srednja skupina
od 9 do 16 članov
200 točk
Mala skupina
do 8 članov
100 točk
Višina letne dotacije je odvisna od števila aktivnih članov skupine.
Skupina je dolžna v sezoni organizirati vsaj eno samostojno prireditev.
Sekcija za ohranjanje kulturne dediščine
Sekcija za ohranjanje kulturne dediščine
90 točk
Sekcija je dolžna v sezoni organizirati samostojno prireditev.
2. Programski del
12. člen 
Stimulacija
Izvajalci pridobivajo sredstva tudi na podlagi aktivnosti in dosežene kvalitete:
a) Preglednica z izračunom točk za udeležbo in doseganje nivojev na revijah
Sodelovanje na revijah
Število točk
Osnovna stopnja
80
Regijski nivo
200
Državni nivo
350
b) Preglednica z izračunom točk za posamezni tip prireditve
Tip prireditve
Število točk
Sodelovanje posamezne sekcije na krajevni ali občinski prireditvi
10
Organizacija in samostojni javni nastop sekcije
100
Sodelovanje sekcije na mednarodnem srečanju na povabilo društev
100
Sodelovanje sekcije na mednarodnem srečanju po napotilu občine ali državne strokovne institucije
300
Razstave ali prireditve na temo kulturna dediščina
100
Organizacija prireditve ob državnem prazniku
300
Strokovne delavnice
50
Izobraževanje kadrov
Iz občinskega proračuna se sofinancira izobraževanje mentorjev, strokovnih delavcev in članov umetniških skupin, ki se udeležujejo organiziranih, strokovnih, izobraževalnih oblik. V ta namen se v proračunu zagotovi 10% sredstev namenjenih za kulturno dejavnost.
III. FINANCIRANJE PROGRAMOV 
13. člen 
Financiranje se opravi v dveh delih:
– 1. del – avans 50 % (na podlagi realizacije izplačila preteklega leta) se izplača najkasneje do polovice leta (30. 6.) na podlagi predloženega plana dela za tekoče leto
– 2. del pripadajočih sredstev pa na podlagi realizacije programa dela do konca leta (31. 12.) za tekoče leto
Na podlagi dokazil o izvedenem programu v tekočem letu, se dostavi poročilo do 1. decembra tekočega leta.
Višina sredstev za dodelitev upravičencem je odvisna od mase proračunskih sredstev namenjenih za razpis in od števila točk, ki jih na podlagi tega pravilnika dosežejo upravičenci.
Vrednost točke je odvisna od višine razpoložljivih sredstev v proračunu občine, ki so namenjena sofinanciranju programov ljubiteljske kulture v Občini Križevci.
14. člen 
Župan z izvajalci kulturnih programov sklene pogodbe, ki med drugim opredeljujejo realizacijo programov in način nadzora nad porabo sredstev.
15. člen 
Občinska uprava spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje letnega programa:
– z dokazili, ki jih mora predložiti izvajalec o porabi sredstev, pridobljenih na podlagi razpisa,
– z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo sredstev,
– s poročili o poteku letnega programa in porabi sredstev,
– z zaključnim poročilom.
V primeru neupravičene porabe sredstev se morajo valorizirana sredstva vrniti.
16. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 130/04).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-02-18/2017-135
Križevci pri Ljutomeru, dne 31. maja 2017
Župan 
Občine Križevci 
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti