Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1576. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica št. 6, stran 4353.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) ter 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je župan Mestne občine Nova Gorica sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica št. 6 
1. Uvodne določbe 
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev št. 6 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/12, popravek 112/13, spremembe in dopolnitve 10/14, 35/14, 72/14, popravek 72/14, 2/15, obvezna razlaga 25/15, popravek 26/15, sklep 42/15, obvezna razlaga 40/16).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega načrta 
Mestna občina Nova Gorica je sprejela Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica konec leta 2012, spremembe in dopolnitve so obsegale popravek očitnih napak, spremembe izvedbenih pogojev spremembe načina urejanja in spremembe podrobnejše namenske rabe.
S pričetim postopkom bo občina sprejela spremembo odloka, ki se nanaša na tekstualni del izvedbenega dela akta na pobudo, ki je bila sprejeta na 25. seji mestnega sveta, dne 20. aprila 2017. Grafični del odloka se ne spreminja.
3. Območje prostorskega načrta, predmet načrtovanja in vrsta postopka 
Sprememba se nanaša na 44. člen odloka, ki določa odmike objektov od sosednjih zemljišč in objektov, in sicer bo na novo opredelila odmike gradbeno inženirskih objektov.
Sprememba določila se nanaša na celotno območje občine.
Spremembe akta se peljejo po skrajšanem postopku sprememb in dopolnitev.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev občinskega prostorskega načrta se strokovne rešitve pridobijo skladno z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi.
5. Roki za pripravo prostorskega načrta 
Predvideni roki za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ter njegovih posameznih faz so:
Faza
Roki
Izdelava osnutka SD OPN 
5 dni od prejema podatkov
Pridobitev prvih mnenj na SD OPN in pridobitev odločbe o CPVO
15 dni
Priprava dopolnjenega osnutka SD OPN
5 dni po pridobitvi mnenj
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN 
8 dni po objavi javnega naznanila, traja 15 dni
Izdelava in sprejem stališč do pripomb ter predlogov z javne razgrnitve in obravnave 
7 dni
Izdelava predloga SD OPN na osnovi potrjenih stališč do pripomb
5 dni od potrditve stališč
Pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora 
15 dni
Izdelava dopolnjenega predloga OPN 
3 dni po prejemu vseh mnenj
Prva obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev odloka OPN
prva naslednja seja MS
Objava odloka o spremembah in dopolnitvah OPN v uradnem glasilu
takoj po sprejemu na seji
6. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave sprememb in dopolnitev sodelujejo:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila.
7. Objava
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3500-1/2017-1
Nova Gorica, dne 22. maja 2017
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti