Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

Št. 430-29/2017 Ob-2417/17, Stran 1483
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13) in sklepa župana št. 430-29/2017 z dne 2. 6. 2017 objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »Noč pred nočjo 2017 in Zagorska noč 2017« ob občinskem prazniku
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih prireditev ob občinskem prazniku Občine Zagorje ob Savi:
– »Noč pred nočjo 2017«, ki bo dne 4. avgusta 2017 in
– »Zagorska noč 2017«, ki bo dne 5. avgusta 2017.
Obe prireditvi obsegata organizacijsko-tehnični del in programski del.
Ponudnik mora ponuditi organizacijsko-tehnični in programski del in izvedbo projekta kot celote za obe prireditvi.
Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo ene od razpisanih prireditev ali le organizacijsko-tehnični ali le programski del za katerokoli razpisano prireditev, bodo izločene.
Organizacija in izvedba projekta obsega:
– ureditev prireditvenih prostorov, in sicer za prireditev »Noč pred nočjo 2017« s postavitvijo enega odra pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje-mesto in za prireditev »Zagorska noč 2017« s pripravo dveh odrov. En oder pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje-mesto (ta je postavljen že za prireditev »Noč pred nočjo 2017«) in drugi oder pred tržnico »Pod uro« v Zagorju ob Savi tako, da sta 4. avgusta 2017 prireditvena prostora pripravljena za pričetek prireditev,
– gostinsko ponudbo na prireditvenih prostorih,
– zagotovitev redarske službe,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– program prireditev »Noč pred nočjo 2017« in »Zagorska noč 2017« in zagotovitev glasbenih izvajalcev iz razpisne dokumentacije,
– in ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije.
2. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter biti obvezno podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri imele ponudbe, ki bodo nudile:
– večji delež sofinanciranja oziroma sponzorskih sredstev, kar pomeni manjši delež sofinanciranja občine,
– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu podobnih prireditev.
3. Sofinanciranje prireditve
Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu poravnan po izvedbi projekta v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije in pogodbe.
Poleg sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo javnih površin za izvedbo prireditev,
– plačilo priklopa, odklopa in porabe električne energije brez priključnih omaric,
– oglaševanje prireditev po medijih in drugo reklamiranje.
4. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, v zaprti ovojnici. Na ovojnici mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ponudba – Ne odpiraj – Javni razpis »Noč pred nočjo 2017« in »Zagorska noč 2017«« ter ime in naslov ponudnika na hrbtni strani ovojnice ponudbe.
Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 26. 6. 2017 do 12. ure, v sprejemno pisarno občine ali pred navedenim datumom poslati na naslov občine.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo prispele v navedenem roku in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb bo dne 26. 6. 2017 ob 12.30, v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi in ga bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
5. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča župan.
6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija za javni razpis in dodatne informacije so zainteresiranim na voljo vsak delovni dan v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, kontaktna oseba: Nataša Jerman Rajh (03/56-55-725).
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost