Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1531. Pravilnik o opredelitvi v zvezi z darovanjem delov človeškega telesa, stran 4202.

  
Na podlagi sedmega odstavka 11. člena Zakona o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o opredelitvi v zvezi z darovanjem delov človeškega telesa 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(področje urejanja in pristojnosti) 
Ta pravilnik določa obrazec za opredelitev v zvezi z darovanjem delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (v nadaljnjem besedilu: opredelitev), način in postopek opredelitve, način preklica opredelitve, postopek zapisa in izbrisa podatkov v elektronski zbirki podatkov o opredeljenih osebah (v nadaljnjem besedilu: elektronska zbirka podatkov) ter seznanitev z opredelitvijo.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Poleg izrazov, ki se uporabljajo v Zakonu o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15; v nadaljnjem besedilu: zakon), se v tem pravilniku uporabljajo tudi naslednji izrazi:
– "opredeljena oseba" je oseba, ki je podala opredelitev v skladu z zakonom;
– "pooblaščena oseba" je oseba, ki jo pooblaščeni organ ali organizacija pooblasti za sprejemanje opredelitev;
– "mesto za opredelitev" je mesto pooblaščenega organa ali organizacije, kjer lahko oseba pred pooblaščeno osebo poda opredelitev.
II. NAČIN IN POSTOPEK OPREDELITVE 
3. člen 
(način opredelitve) 
(1) Opredelitev se poda pisno na obrazcu, ki je v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, ali z elektronskim podpisom, ki ustreza lastnoročnemu podpisu v skladu s predpisom, ki ureja elektronski podpis in elektronsko poslovanje.
(2) Elektronska opredelitev se poda na spletni strani Slovenija-transplant, kjer Slovenija-transplant objavi elektronski obrazec in navodilo za elektronsko opredelitev.
4. člen 
(pooblaščeni izvajalci) 
(1) Oseba lahko poda opredelitev pri naslednjih izvajalcih:
– Slovenija-transplant,
– izbranem osebnem zdravniku,
– pooblaščenih osebah.
(2) Slovenija-transplant seznam pooblaščenih oseb objavi na svoji spletni strani.
(3) Izvajalci iz prvega odstavka tega člena delujejo v skladu z načeli iz 4. člena zakona.
(4) V skladu s tem pravilnikom pooblaščeni organi in organizacije:
1. sodelujejo s Slovenija-transplant v predstavitvenih dejavnostih na področju ozaveščanja in informiranja o darovanju,
2. v prostorih, kjer opravljajo dejavnost, določijo mesta za opredelitev in za vsako mesto pooblastijo vsaj eno pooblaščeno osebo, ki zbira opredelitve,
3. organizirajo mesto za opredelitev tako, da omogoča zaseben pogovor med osebo in pooblaščeno osebo,
4. zagotavljajo administrativno podporo pooblaščenim osebam,
5. objavijo osebno ime pooblaščene osebe, naziv ali funkcijo, službeno telefonsko številko in naslov službene elektronske pošte ter uradne ure pooblaščene osebe,
6. Slovenija-transplant posredujejo opredelitve na način, določen s tem pravilnikom,
7. uporabljajo način šifriranja pri zbiranju opredelitev, ki ga določi Slovenija-transplant.
(5) Pooblaščeni organi in organizacije vsako spremembo v zvezi z njihovimi mesti za opredelitev in pooblaščenimi osebami ali morebitne ovire pri zbiranju opredelitev sporočijo Slovenija-transplant.
5. člen 
(naloge Slovenija-transplant)
(1) Slovenija-transplant izbranim osebnim zdravnikom, pooblaščenim organom in organizacijam ter pooblaščenim osebam daje strokovne smernice in navodila za izvajanje njihovih nalog, jih seznanja s pravnimi in etičnimi načeli na področju darovanja, povezuje njihovo delo in upravlja elektronsko zbirko podatkov.
(2) Slovenija-transplant s pooblaščenimi organi in organizacijami sklepa pisne dogovore (v nadaljnjem besedilu: dogovor), s katerimi uredi medsebojno sodelovanje. V dogovoru se določijo mesta za opredelitev in pooblaščene osebe ter njihove šifre, medsebojne pravice in obveznosti.
(3) Slovenija-transplant zagotavlja spletno rešitev za elektronsko opredelitev.
6. člen 
(pooblaščena oseba) 
(1) Pooblaščeni organi in organizacije za pooblaščene osebe imenujejo zdravstvene delavce, zdravstvene sodelavce oziroma osebe z najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe.
(2) Pooblaščena oseba podpiše in predloži Slovenija-transplant izjavo, da sprejema pooblastila za zbiranje prostovoljnih opredelitev in da je seznanjena z načeli iz 4. člena zakona.
7. člen 
(obrazec za opredelitev in obrazec za preklic opredelitve) 
(1) Obrazec za opredelitev je v prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Če oseba želi preklicati že podano opredelitev, se opredelitev prekliče na obrazcu za preklic opredelitve, ki je v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen 
(postopek opredelitve) 
(1) Osebo, ki želi podati opredelitev, pred podpisom izjave izvajalec iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika seznani s pomenom opredelitve ter odgovori na morebitna vprašanja v zvezi s podpisom opredelitve in vpisom v elektronsko zbirko podatkov.
(2) Ob podpisu opredelitve opredeljena oseba predloži na vpogled kartico zdravstvenega zavarovanja in veljavni osebni dokument.
(3) Pooblaščena oseba preveri identiteto osebe z vpogledom v dokument iz prejšnjega odstavka ter pravilnost podatkov potrdi z vpisom šifre in naziva mesta za opredelitev, svoje šifre, imena in priimka ter z lastnoročnim podpisom in žigom pooblaščenega organa ali organizacije.
(4) Opredelitev pred pooblaščeno osebo je treba izpolniti v dveh enakih izvodih, od katerih enega prejme opredeljena oseba, drugega pa pooblaščena oseba takoj shrani v ovojnico in jo najpozneje naslednji delovni dan posreduje s priporočeno pošiljko Slovenija-transplant, ki opredelitev vpiše v elektronsko zbirko podatkov in opredelitev shrani na način, določen s tem pravilnikom.
(5) V času od podpisa opredelitve do posredovanja te izjave Slovenija-transplant mora biti ovojnica z opredelitvijo shranjena tako, da je dostopna le pooblaščeni osebi.
III. ZAPIS IN IZBRIS PODATKOV V ELEKTRONSKO ZBIRKI PODATKOV 
9. člen 
(vpis opredelitve v elektronsko zbirko podatkov) 
(1) Pooblaščena oseba Slovenija-transplant, ki je objavljena na spletni strani Slovenija-transplant, na podlagi prejetega obrazca za opredelitev vpiše opredelitev v elektronsko zbirko podatkov, v primeru preklica pa predhodno vpisano opredelitev na podlagi prejetega obrazca za preklic opredelitve izbriše.
(2) Po vnosu podatkov v elektronsko zbirko podatkov pooblaščena oseba Slovenija-transplant na opredelitev vpiše datum vpisa ali preklica opredelitve v elektronski zbirki podatkov in se podpiše.
10. člen 
(varnost shranjevanja opredelitev) 
Slovenija-transplant trajno hrani pisne opredelitve v ognjevarni kovinski omari, ki nepooblaščenim osebam preprečuje dostop in vpogled v podatke ter poskrbi za njihovo zavarovanje pred poškodovanjem ali uničenjem.
11. člen 
(dostopnost podatka o opredelitvi) 
(1) Podatek o opredelitvi je po vpisu v elektronsko zbirko podatkov dostopen po smrti možnega darovalca bolnišničnim in centralnim transplantacijskim koordinatorjem (v nadaljnjem besedilu: transplantacijski koordinator).
(2) Podatek o opredelitvi, zapisan v elektronski zbirki podatkov, lahko transplantacijski koordinator odčita šele, ko je v skladu s predpisom, ki ureja medicinska merila, način in postopek ugotavljanja možganske smrti ter sestavo komisije za ugotavljanje možganske smrti, ugotovljena smrt osebe. Pred odčitanjem podatkov iz prejšnjega odstavka transplantacijski koordinator v program za odčitanje vnese podatek o času smrti osebe.
(3) Programska oprema za odčitanje podatkov, vpisanih v elektronski zbirki podatkov, beleži vsak vpogled, iznos, izbris ali spremembo podatkov.
12. člen 
(varnost podatkov) 
(1) Podatke o opredelitvi osebe lahko preveri samo transplantacijski koordinator, ki ima pooblastilo za branje in vpisovanje podatkov v sistemu on-line po skupinah imetnikov profesionalne kartice v skladu s predpisi, ki urejajo kartico zdravstvenega zavarovanja.
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka se izda na predlog Slovenija-transplant.
13. člen 
(vpogled opredeljenih oseb) 
(1) Opredeljena oseba lahko od Slovenija-transplant, ki vodi elektronsko zbirko podatkov, kadarkoli osebno zahteva izpis vsebine svojih podatkov iz te zbirke.
(2) Za izdelavo statističnih analiz se podatki o darovanju organov lahko uporabljajo na način, ki ne omogoča ugotovitve identitete posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Za ta namen se obdeluje le podatek o vsebini opredelitve.
14. člen 
(seznanitev z opredelitvijo umrle osebe) 
(1) Podatek o opredelitvi umrle osebe iz elektronske zbirke podatkov preveri transplantacijski koordinator pred pogovorom z osebami, ki so bile umrlemu blizu.
(2) Transplantacijski koordinator izpiše opredelitev iz prejšnjega odstavka in jo zaradi sledljivosti in nadzora vloži v zdravstveno dokumentacijo umrle osebe.
IV. KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o postopkih in dejavnostih na področju pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa zaradi presaditve (Uradni list RS, št. 131/03 in 56/15 – ZPPDČT).
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-73/2016
Ljubljana, dne 5. junija 2017
EVA 2016-2711-0003
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti