Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

Št. 300-3/2017-1 Ob-2424/17, Stran 1486
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 59/15), Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2017 (Uradni list RS, št. 80/16) in Mnenjem o skladnosti sheme pomoči de minimis »Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode« št. M001-5874564-2015 pri Ministrstvu za finance, Občina Medvode objavlja
javni razpis 
za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode za leto 2017
I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za leto 2017 v okvirni višini 22.750,00 EUR (proračunska postavka 4.5.1.1 Spodbujanje razvoja drobnega gospodarstva).
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Ukrepi (po pravilniku):
Višina sredstev
Namen A – Spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti
13.750,00 EUR
Namen B – Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
6.000,00 EUR
Namen C – Spodbujanje projektov inovacij
500,00 EUR
Namen D – Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij
2.000,00 EUR
Namen E – Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva
500,00 EUR
III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev
Namen A – Spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti
Upravičenci:
Upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja s sedežem in lokacijo na območju Občine Medvode, ki na območju občine investirajo v opredmetena osnovna sredstva za:
– ustanovitev novega obrata ali poslovne enote,
– razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata oziroma storitev.
Pogoji:
Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju občine. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata.
Upravičeni stroški so:
– stroški naslednjih opredmetenih osnovnih sredstev: nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina odobrenih sredstev lahko znaša največ 50 % upravičenih stroškov.
Namen B – Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote na območju občine,
– osebe, ki so bile brezposelne, prijavljene v evidenco, ki jo vodi Zavod RS za zaposlovanje, s stalnim bivališčem v Občini Medvode in opravljenim programom usposabljanja.
Pogoji:
– delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč, se mora ohraniti vsaj 2 leti po prejemu pomoči,
– v primeru, da je bil prejemnik brezposelna oseba, je pogoj za pridobitev zaključen program priprave za samozaposlitev in dokazilo o registraciji podjetja.
Upravičeni stroški so:
– stroški povezani z usposabljanjem za odpiranje novih delovnih mest in samozaposlovanja.
Vrsta instrumenta:
– dotacija: sofinanciranje novih delovnih mest,
– dotacija: sofinanciranje priprave programov in izvedbe usposabljanja.
Višina odobrenih sredstev:
– do 2.000,00 EUR za novo delovno mesto.
Namen C – Spodbujanje projektov inovacij
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode in razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno novo poslovno rešitvijo ali, ki so dokumentirano izvedli aktivnosti povezane z raziskavami, razvojem inovacije ter novih tehnologij, ki vodijo k novim ali temeljito izboljšanim proizvodom, storitvam ali procesom, z namenom večje konkurenčnosti in višje dodane vrednosti, s posebnim poudarkom na inovativnem podjetništvu.
Upravičeni stroški so:
– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za zaščito blagovne znamke,
– materialni stroški za izdelavo prototipa,
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalnimi aktivnostmi na prijavljenem projektu; kot upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom in razvidni iz podjemne pogodbe, avtorske pogodbe ali pogodbe o zaposlitvi,
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja,
– stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega projekta.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina sredstev lahko znaša največ 50 % vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta.
Namen D – Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode in se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini, kjer promovirajo tudi Občino Medvode.
Upravičeni stroški so:
– stroški najema, postavitve in delovanja stojnice na določenem sejmu ali razstavi, doma ali v tujini.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– višina odobrenih sredstev lahko znaša največ 50 % upravičenih stroškov oziroma do 1.500,00 EUR.
Namen E – Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva
1. Finančna podpora iniciativam in pilotnim projektom s področja socialnega podjetništva;
Upravičenci:
– upravičenci so osebe, ki so uradni predstavniki iniciativ oziroma avtorji ali izvršni menedžerji pilotnih projektov s področja socialnega podjetništva, katerih dejavnost se bo vršila na območju Občine Medvode oziroma so vanje vključene nevladne organizacije ali socialna podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode.
Upravičeni stroški:
– stroški za izvedbo postopkov, potrebnih za prehod od iniciative do registracije socialnega podjetja;
– stroški za izvedbo pilotnega projekta s področja socialnega podjetništva.
Vrsta instrumenta:
– delno finančno povračilo stroškov, nastalih pri pripravi vseh potrebnih aktov, oziroma izvedbi postopkov z namenom registracije socialnega podjetja;
– subvencija za izvedbo pilotnega projekta.
Višina odobrenih sredstev:
– višina delnega finančnega povračila stroškov oziroma subvencije znaša največ 50 % vrednosti oziroma do 1.000,00 EUR upravičenih stroškov.
2. Finančna podpora zagonu novih socialnih podjetij in njihovemu nadaljnjemu razvoju
Upravičenci:
– upravičenci so nepridobitne pravne osebe, ki so pridobile status socialnega podjetja v skladu s predpisi, ki urejajo področje socialnega podjetništva, ter imajo sedež in lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode.
Upravičeni stroški:
– stroški naslednjih opredmetenih osnovnih sredstev: nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa oziroma najema objekta.
Vrsta instrumenta:
– subvencija za opredmetena osnovna sredstva iz prve alineje drugega odstavka;
– do petletna oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v primeru zaposlitve vsaj 10 oseb iz drugega odstavka 22.a člena;
– do petletna oprostitev plačevanja najemnine za potrebe delovanja in razvoja socialnega podjetja v prostorih, ki so v lasti Občine Medvode;
– drugi ukrepi podpornega okolja za razvoj socialnega podjetništva, navedeni v letnem razpisu za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Občini Medvode.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina subvencije za opredmetena osnovna sredstva iz prve alineje drugega odstavka tega člena lahko znaša največ 50 % upravičenih stroškov.
3. Finančna podpora prestrukturiranja običajnih podjetij v socialna podjetja
Upravičenci:
– upravičenci so mikro in mala podjetja, ki imajo sedež in lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa socialnega podjetja, kot jih določajo predpisi s področja socialnega podjetništva.
Upravičeni stroški:
– stroški storitev svetovanja prestrukturiranja podjetja z namenom pridobitve statusa socialnega podjetja.
Vrsta instrumenta:
– delno povračilo upravičenih stroškov svetovanja za prestrukturiranje.
Višina odobrenih sredstev:
– delno povračilo stroškov znaša največ 50 % vseh upravičenih stroškov oziroma do 500,00 EUR.
IV. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– obrazec 1 – prijavni obrazec
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija je od dneva objave in do izteka prijavnega roka, dosegljiva na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si, vlagatelji pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu Občine Medvode.
Vloge je treba poslati na naslov Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode v letu 2017«. Sklep o dodelitvi sredstev se posreduje vlagateljem v roku 15 dni od obravnave vlog, najkasneje do 16. 10. 2017. Po odobritvi sredstev sklene vsak prejemnik pogodbo z Občino Medvode, v kateri bodo določene vse medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
V. Ostale določbe
1. Sredstva bodo upravičencem dodeljena po pravilu »de minimis«. V skladu s tem pravilom skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne sme presegati praga 200.000,00 EUR oziroma 100.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju) v obdobju treh let.
2. Sofinancirajo se upravičeni stroški nastali v obdobju od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017, isto obdobje velja tudi za ukrep samozaposlovanja. Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vrednost investicije v višini 4.000,00 EUR (brez DDV); v kolikor prijavi manjšo vrednost, vlagatelj ni upravičen do sredstev po tem razpisu. Investicija v stroje in opremo (osnovna sredstva) je lahko sestavljena iz več računov, vendar mora skupna vrednost te investicije presegati 4.000,00 EUR (brez DDV), pri tem mora biti vrednost posameznega računa najmanj 500,00 EUR (brez DDV).
3. Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na razpis le z eno vlogo za posamezni namen. V okviru posameznega namena lahko vlagatelj prejme največ 2.000,00 EUR, razen za namen A – Spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti, kjer vlagatelj lahko prejme največ 4.000,00 EUR.
V primeru, da za določen namen ni dovolj prijav za črpanje celotnega zneska, se lahko neporabljena kvota sredstev prenese za drug namen, kjer je več vlog oziroma je možno ta sredstva razdeliti v skladu z razpisnimi pogoji.
V kolikor je upravičenih vlog več, kot je razpoložljivih sredstev, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo vsem upravičencem.
4. Do sredstev po tem razpisu niso upravičena podjetja, ki so navedena v 7. členu Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode.
5. Razpis je odprt do 31. 8. 2017.
6. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka, ki mora biti oddan najkasneje do 17. 11. 2017.
7. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Sanja Malej, tel. 361-95-18, email: sanja.malej@medvode.si.
Občina Medvode 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti