Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1530. Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito, stran 4189.

  
Na podlagi osmega odstavka 45. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K 
o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina) 
S tem pravilnikom se določa postopek s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, ter oblika, vsebina in način sprejema prošnje za mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu: prošnja).
2. člen 
(namen podaje prošnje za mednarodno zaščito) 
Državljan tretje države ali oseba brez državljanstva lahko pri katerem koli državnem organu ali organu samoupravne lokalne skupnosti izrazi namen podaje prošnje (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj namere). Državni organ ali organ samoupravne lokalne skupnosti o tem nemudoma obvesti policijo, ki izvede predhodni postopek iz drugega odstavka 42. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu Zakon o mednarodni zaščiti).
II. PREDHODNI POSTOPEK 
3. člen 
(izjava o razlogih za mednarodno zaščito) 
(1) V okviru predhodnega postopka iz prejšnjega člena vlagatelj namere napiše lastnoročno in čitljivo izjavo o razlogih za mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu: izjava).
(2) Če je vlagatelj namere nepismen ali izjave iz drugih utemeljenih razlogov ne more napisati sam, jo po njegovem nareku napiše tolmač. Izjava, napisana po nareku tolmača, se vlagatelju namere prebere v jeziku, ki ga razume, kar vlagatelj namere potrdi s svojim podpisom. Če vlagatelj namere izjave ne želi napisati, se o tem naredi uradni zaznamek, ki ga podpiše policist, ki vodi predhodni postopek, vlagatelj namere in tolmač.
(3) Policija ugotovi istovetnost vlagatelja namere in pot, po kateri je prišel v Republiko Slovenijo, ter o tem izdela poročilo.
(4) Obravnava v predhodnem postopku poteka ob sodelovanju tolmača v jeziku, ki ga vlagatelj namere razume. Tolmač pisno prevede izjavo o razlogih za mednarodno zaščito v slovenski jezik.
4. člen 
(registracijski list) 
(1) Policija v postopku iz 2. člena tega pravilnika izpolni registracijski list, ki je kot priloga št. 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) Registracijskemu listu se priloži:
– izjavo iz prvega odstavka prejšnjega člena;
– uradni zaznamek iz drugega odstavka prejšnjega člena;
– poročilo policije o ugotovitvah iz tretjega odstavka prejšnjega člena;
– potrdilo o oddanih dokumentih, ki je kot priloga št. 2 sestavni del tega pravilnika;
– dokumente, ki potrjujejo istovetnost vlagatelja namere;
– vsa druga dokazila, ki jih je posedoval vlagatelj namere (vozovnice, telefonske kartice, potrdila o nočitvah, potrdila o bivanju, članske izkaznice političnih in drugih organizacij, itd.).
5. člen 
(prihod v azilni dom) 
(1) Vlagatelja namere, ki nezakonito vstopi v Republiko Slovenijo, policija po končanem postopku iz 2. člena tega pravilnika v najkrajšem možnem času pripelje v azilni dom.
(2) Vlagatelja namere, ki zakonito vstopi v Republiko Slovenijo, policija po končanem postopku iz 2. člena tega pravilnika napoti v azilni dom.
6. člen 
(informacije o nadaljnjem postopku) 
(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vlagatelju namere v jeziku, ki ga razume, ob prihodu v azilni dom izroči informacije o nadaljnjem poteku predhodnega postopka, vključno z informacijo o posledicah samovoljne zapustitve sprejemnih prostorov, in o postopkih po Zakonu o mednarodni zaščiti, pravicah in dolžnostih prosilcev, možnih posledicah neupoštevanja obveznosti in nesodelovanja s pristojnim organom, rokih za uveljavljanje pravnih sredstev ter informacije o svetovalcih za begunce in nevladnih organizacijah, ki delujejo na področju mednarodne zaščite.
(2) Vlagatelj namere, ki trdi, da je mladoletnik brez spremstva, in njegov zakoniti zastopnik, poleg informacij iz prejšnjega odstavka, v jeziku, ki ga vlagatelj namere razume, prejmeta informacije glede možnosti odreditve pregleda za določitev starosti, načina pregleda in možnimi posledicami rezultata pregleda ter posledicami neutemeljene odklonitve pregleda.
(3) Gluhi prosilec se z informacijami iz prvega odstavka tega člena seznani preko tolmača znakovnega jezika.
(4) Vlagatelj namere prejem informacij iz prvega odstavka tega člena potrdi s podpisom izjave iz priloge št. 3, ki je sestavni del tega pravilnika, prejem informacij iz drugega odstavka tega člena pa s podpisom izjave iz priloge št. 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Če je vlagatelj namere nepismen ali mu vsebina dokumentov iz prejšnjega odstavka ni razumljiva, se mu ta prebere ter dodatno in s tolmačevo pomočjo obrazloži v jeziku, ki ga razume.
(6) Vlagatelj namere je v sprejemnih prostorih azilnega doma nastanjen do vložitve prošnje.
III. SPREJEMNI PROSTORI AZILNEGA DOMA 
7. člen 
(nastanitev v sprejemnih prostorih) 
(1) Vlagatelja namere se po končanem predhodnem postopku iz 2. člena tega pravilnika nastani v sprejemne prostore azilnega doma (v nadaljnjem besedilu: sprejemni prostori). Vlagatelja namere se nastani v enega izmed sprejemnih prostorov glede na kategorijo, v katero spada.
(2) Vlagatelja namere in predmete, ki jih ima ta pri sebi, pred nastanitvijo v sprejemne prostore v skladu s svojimi pooblastili in v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje, površinsko pregleda varnostnik.
(3) Vlagatelja namere se pred nastanitvijo v sprejemne prostore seznani, da je objekt video nadzorovan. Seznanitev vlagatelj namere potrdi s podpisom izjave, ki je kot priloga št. 3 sestavni del tega pravilnika.
(4) Med nastanitvijo v sprejemnih prostorih je vlagatelju namere zagotovljena ustrezna prehrana, nujne higienske potrebščine in dostop do nujnega zdravljenja. Vlagatelju namere s posebnimi zdravstvenimi ali drugimi potrebami, ki jih dokaže z zdravniškim ali drugim ustreznim potrdilom, urad Vlade Republike Slovenije, pristojen za oskrbo migrantov (v nadaljnjem besedilu: urad), zagotovi ustrezno prehrano. Vlagatelju namere je v skladu z možnostmi zagotovljena prehrana, ki upošteva njegove posebne prehranjevalne navade.
IV. POSTOPEK PRED SPREJEMOM PROŠNJE 
8. člen 
(sanitarno-dezinfekcijski pregled)
(1) Vlagatelj namere pred sprejemom prošnje opravi sanitarno-dezinfekcijski pregled, ki obsega:
– tuširanje in preoblačenje v čisto perilo in obleko,
– zagotovitev svežega osebnega in posteljnega perila, po potrebi pa tudi novo vrhnjo obleko ter brisače in pribor za osebno higieno.
(2) V primeru prekoračene nastanitvene kapacitete sprejemnih prostorov azilnega doma se lahko skladno s priporočili zavoda za zdravstveno varstvo, pristojnega za območje, na katerem se nahaja azilni dom, izvaja dodaten obseg sanitarno-dezinfekcijskega pregleda.
(3) Pregled iz prejšnjega odstavka opravi zdravstveni tehnik.
(4) Sanitarno-dezinfekcijske preglede zagotavlja urad.
9. člen 
(preventivni zdravstveni pregled) 
(1) Vlagatelj namere pred sprejemom prošnje opravi preventivni zdravstveni pregled, ki obsega:
– anamnezo o nalezljivih boleznih ter kontaktih z bolniki in klicenoscih,
– preverjanje podatkov o cepljenjih in zaščiti z zdravili,
– klinični pregled kože, sluznic, žrela in bezgavk zaradi nalezljivih bolezni,
– druge nujne preiskave, če je to zaradi klinične slike vlagatelja namere potrebno.
(2) Pregled iz prejšnjega odstavka opravi zdravnik, ki svoje ugotovitve zabeleži v protokol bolnikov.
(3) V primeru ugotovljene nalezljive bolezni, ki zahteva izolacijo osebe, se postopek sprejema prošnje prekine za čas trajanja te bolezni.
(4) Preventivne zdravstvene preglede zagotavlja urad.
10. člen 
(informiranje pred sprejemom prošnje) 
Po opravljenem sanitarno-dezinfekcijskem in preventivnem zdravstvenem pregledu se vlagatelja namere s pomočjo tolmača za jezik, ki ga razume, ustno seznani s postopkom mednarodne zaščite, s pravili dublinskega postopka, s pravicami in dolžnostmi prosilca za mednarodno zaščito, možnih posledicah neupoštevanja obveznosti in nesodelovanja s pristojnim organom ter rokih za uveljavljanje pravnih sredstev, vlagatelja namere, ki trdi, da je mladoletnik brez spremstva, in njegovega zakonitega zastopnika, pa tudi z možnostjo odreditve pregleda za določitev starosti, načinom pregleda in možnimi posledicami rezultata pregleda ter posledicami neutemeljene odklonitve pregleda.
11. člen 
(fotografiranje in daktiloskopiranje) 
Uradna oseba ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, vlagatelja namere pred sprejemom prošnje in po opravljenih pregledih iz 8. in 9. člena tega pravilnika ter informiranju iz prejšnjega člena zaradi ugotavljanja in preverjanja istovetnosti ter izvajanja Uredbe 603/2013/EU, Uredbe 767/2008/ES in Uredbe 604/2013/EU fotografira in mu odvzame prstne odtise.
V. SPREJEM PROŠNJE 
12. člen 
(čas sprejema prošnje) 
(1) Prošnja se sprejme v najkrajšem možnem času po izvedbi postopkov iz II., III. in IV. poglavja tega pravilnika.
(2) V primeru mladoletnika brez spremstva se sprejem prošnje na utemeljeno pisno zahtevo njegovega zakonitega zastopnika lahko odloži za največ 48 ur od vložene zahteve.
13. člen 
(sprejem prošnje) 
(1) Prošnja se sprejme na obrazcu, ki je kot priloga št. 5 sestavni del tega pravilnika.
(2) Sprejem prošnje vodi uradna oseba ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
(3) Pri sprejemu prošnje so poleg uradne osebe, ki vodi postopek sprejema prošnje, zapisnikarja, tolmača, zakonitega zastopnika v primeru mladoletnega vlagatelja namere, lahko prisotni še:
– pooblaščenec prosilca,
– predstavnik Visokega komisariata Združenih narodov za begunce, če vlagatelj namere s tem soglaša,
– oseba, ki si jo vlagatelj namere sam izbere za pomoč ali podporo,
– druge uradne osebe ali uslužbenci pristojnega organa, če vlagatelj namere s tem soglaša,
– znanstveni delavci, študenti ali javni uslužbenci, če je njihova navzočnost pomembna za znanstveno delo in ustanovo ter če vlagatelj namere s tem soglaša.
(4) Pred zaprosilom za pridobitev soglasja se prosilca seznani z razlogom za prisotnost oseb iz druge, četrte ali pete alineje prejšnjega odstavka.
14. člen 
(način podajanja izjave) 
Vlagatelj namere samostojno poda izjavo o razlogih za vložitev prošnje, ki jo lahko uradna oseba ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, dopolni z dodatnimi vprašanji. Uradna oseba pri tem upošteva osebnost vlagatelja namere, njegove osebne in splošne okoliščine, vključno s kulturnim poreklom in njegovo morebitno pripadnostjo ranljivim skupinam. Dodatna vprašanja lahko vlagatelju namere postavi tudi njegov zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec.
15. člen 
(priloge k prošnji) 
Priloge k prošnji so:
1. izpolnjen registracijski list iz 4. člena tega pravilnika s prilogami (priloga št. 1);
2. podpisana izjava, da je v jeziku, ki ga razume, prejel informacije o nadaljnjem poteku predhodnega postopka, o posledicah samovoljne zapustitve sprejemnih prostorov azilnega doma, o prepovedi odstranitve iz Republike Slovenije, o postopkih po Zakonu o mednarodni zaščiti, pravicah in dolžnostih prosilcev za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter pravili dublinskega postopka, možnih posledicah neupoštevanja obveznosti in nesodelovanja s pristojnim organom, rokih za uveljavljanje pravnih sredstev, informacije o svetovalcih za begunce in nevladnih organizacijah, ki delujejo na področju mednarodne zaščite, ter da je seznanjen o video nadzoru sprejemnih prostorov (priloga št. 3);
3. podpisana izjava vlagatelja namere, ki trdi da je mladoletnik brez spremstva, in njegovega zakonitega zastopnika, da sta prejela pisno obvestilo in bila ustno seznanjena z možnostjo odreditve pregleda za določitev starosti, načinom pregleda in možnimi posledicami rezultata pregleda ter posledicami neutemeljene odklonitve pregleda (priloga št. 4);
4. pooblastilo o zastopanju v postopku priznanja mednarodne zaščite;
5. prstni odtisi;
6. fotografija prosilca;
7. podatki iz baze, ki se vodi v skladu z Uredbo 603/2013/EU.
VI. VNOS V EVIDENCE 
16. člen 
(vnos v evidenco prosilcev za mednarodno zaščito) 
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, podatke iz prošnje vnese v evidenco iz 1. točke prvega odstavka 114. člena Zakona o mednarodni zaščiti.
VII. KONČNI DOLOČBI 
17. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 64/11, 29/13 in 22/16 – ZMZ-1).
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-50/2017/21
Ljubljana, dne 30. maja 2017
EVA 2016-1711-0011
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti