Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

Ob-2420/17, Stran 1493
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) ter Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) in v skladu s programom Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetim v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za leto 2017, potrjenim skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-4/2017/4 z dne 14. 2. 2017, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 48SUB-SKOB17
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb 
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah v lasti lastnikov, solastnikov ali etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb (tj. stavb s tremi ali več stanovanji) na območju Republike Slovenije.
Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost večstanovanjskih stavb ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.
Nova naložba je naložba zamenjave stare oziroma starih kurilnih naprav v skupni kotlovnici v lasti etažnih lastnikov ene ali več večstanovanjskih stavb (v nadaljnjem besedilu: skupna kotlovnica večstanovanjske stavbe) z novo oziroma novimi ogrevalnimi napravami (v nadaljnjem besedilu: nova ogrevalna naprava), namenjenimi skupnemu ogrevanju večstanovanjskih stavb, ki se bo začela izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za zamenjavo stare oziroma starih kurilnih naprav v skupni kotlovnici večstanovanjske stavbe z novo ogrevalno napravo, in sicer:
– s kurilno napravo na lesno biomaso;
– z ogrevalno toplotno črpalko;
– s plinskim kondenzacijskim kotlom;
– s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja;
ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih omejitev glede dodeljevanja spodbud na določenih območjih.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo zamenjave stare kurilne naprave oziroma starih kurilnih naprav s kurilno napravo na lesno biomaso ali z ogrevalno toplotno črpalko na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo zamenjave stare kurilne naprave oziroma starih kurilnih naprav s plinskim kondenzacijskim kotlom je lahko dodeljena samo na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka in kjer je skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom določen prednosti način uporabe zemeljskega plina.
Predmet nepovratne finančne spodbude so energijsko učinkovite ogrevalne naprave, ki izpolnjujejo tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, in ustrezajo zadnjemu stanju tehnike. Kurilne naprave morajo izpolnjevati tudi emisijske zahteve, ki jih določa Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15 in 50/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba o emisiji snovi v zrak), prav tako mora biti izkoristek pri nazivni toplotni moči kurilne naprave na lesno biomaso večji ali enak 90 %, za plinski kondenzacijski kotel pa mora biti normirani izkoristek večji ali enak 104 %.
Zamenjava stare kurilne naprave mora biti načrtovana na podlagi analize obstoječega stanja in dejanskih toplotnih potreb stavbe oziroma stavb, ki bodo priklopljene na novo ogrevalno napravo, ki je predmet naložbe po tem javnem pozivu. Nova ogrevalna naprava mora biti skrbno dimenzionirana. Pri vgradnji kurilne naprave na lesno biomaso in ogrevalne toplotne črpalke je dovoljena souporaba kotla na fosilno gorivo za pokrivanje koničnih obremenitev s tem, da le-ta ne sodi med priznane stroške naložbe.
Obvezna je vgradnja merilnih inštrumentov, in sicer števca za merjenje proizvedene toplote nove ogrevalne naprave in števca za merjenje proizvedene toplote za kotel na fosilno gorivo za pokrivanje koničnih obremenitev, če je ta predviden. Pri vgradnji ogrevalne toplotne črpalke je obvezna vgradnja posebnega števca za merjenje proizvedene toplote ogrevalne toplotne črpalke in posebnega števca rabe električne energije ogrevalne toplotne črpalke.
V okviru naložbe, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, je potrebno načrtovati tudi prenovo kotlovnice, ki mora zajemati izvedbo regulacije, ki bo omogočala samodejno in varčno obratovanje nove ogrevalne naprave. Vgrajeni morajo biti krmilniki z vodenjem temperature ogrevane vode glede na zunanjo temperaturo ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila. Potrebna je zamenjava oziroma vgradnja hidravlične opreme, ki bo omogočala varno in ustrezno obratovanje celotnega sistema ogrevanja (npr. ekspanzijska posoda, sistem za vzdrževanje tlaka, mehčalna naprava ipd.), zamenjava oziroma vgradnja črpalk s frekvenčno regulacijo in zamenjava oziroma vgradnja regulacijskih ventilov.
Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in izvedena na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo, in sicer na podlagi Načrta strojnih inštalacij in opreme ter Načrta električnih inštalacij in električne opreme (v nadaljnjem besedilu: projekt za izvedbo), zagotovljen mora biti tudi projektantski in strokovni nadzor. Projekt za izvedbo mora zajemati načrtovanje celotne naložbe, ki bo predmet nepovratne finančne spodbude. Tehnično poročilo projekta za izvedbo mora med drugim zajemati izračune, natančen projektantski popis in oceno stroškov naložbe.
Priznani stroški naložbe so:
– odstranitev stare kurilne naprave in ostale opreme v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave;
– nakup in vgradnja nove ogrevalne naprave;
– izvedba adaptacijskih, obrtniških ter instalacijskih del v kotlovnici, potrebnih zaradi zamenjave kurilne naprave in ustreznega ter učinkovitega delovanja celotnega sistema;
– nakup, dobava in montaža pripadajoče opreme, potrebne zaradi zamenjave kurilne naprave in ustreznega ter učinkovitega delovanja celotnega sistema;
– pregled in morebitna sanacija obstoječega dimnika oziroma po potrebi izgradnja novega dimnika za kurilno napravo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude;
– izvedba skladišča goriva do 30 % kapacitete letne potrebe goriva pri vgradnji kurilne naprave na lesno biomaso;
– izvedba priključnega voda nove toplotne postaje na obstoječe distribucijsko omrežje;
– izdelava projektne dokumentacije in strošek nadzora do vrednosti največ 10 % vseh priznanih stroškov naložbe, s tem, da je projekt za izvedbo lahko naročen, izdelan in plačan pred oddajo vloge na javni poziv, vendar izdani račun za navedeni projekt ne sme biti starejši od 3 let.
V okviru naložbe zamenjave stare kurilne naprave v skupni kotlovnici večstanovanjske stavbe z novo ogrevalno napravo, ki je predmet javnega poziva, so priznani stroški naložbe lahko tudi naslednji stroški, če so načrtovani v okviru projekta za izvedbo:
– stroški obnove skupnega distribucijskega omrežja, ki zajemajo stroške zamenjave starih cevovodov z novimi ali stroški prenove izolacije na obstoječih cevovodih;
– stroški celovite prenove skupne toplotne postaje, ki zajemajo stroške nakupa in vgradnje nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali stroške nakupa in vgradnje nove toplotne postaje za pripravo sanitarne tople vode ali stroške izvedbe toplotne izolacije cevovodov in prenosnika toplote v toplotni postaji;
– stroški izvedbe skupne priprave tople vode s solarnim sistemom oziroma s toplotno črpalko, ki vključujejo stroške nakupa in vgradnje sprejemnikov sončne energije ali toplotne črpalke, hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema.
Med priznane stroške naložbe ne sodijo:
– stroški morebitnih gradbenih del, prenove vodovodnih in ostalih strojnih inštalacij, ki se ne nanašajo na energetsko prenovo skupne kotlovnice večstanovanjske stavbe;
– stroški nakupa kurilne naprave za proizvodnjo toplote iz fosilnih goriv, če je naprava vgrajena za pokrivanje koničnih obremenitev;
– stroški postrojenja za soproizvodnjo električne energije in toplote;
– stroški sekundarnega razvoda in zamenjave grelnih teles;
– stroški, ki so nastali pred oddajo vloge na javni poziv, razen stroškov projekta za izvedbo.
2. Vir in višina sredstev ter višina nepovratne finančne spodbude
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 3.000.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe.
Nepovratna finančna spodbuda za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva, je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi s skupno kotlovnico, ki je v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč. Socialno šibek občan izkazuje svojo pravico do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude z originalnim izvodom ali overjenim prepisom odločbe Centra za socialno delo o denarni socialni pomoči.
3. Upravičene osebe
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in lastnik, solastnik ali etažni lastnik skupne kotlovnice večstanovanjske stavbe, ki je predmet naložbe, in je hkrati tudi lastnik, solastnik ali etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je priklopljena na to skupno kotlovnico. Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je upravičen tudi najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, če je fizična oseba in če nastopa kot investitor naložbe v skupno kotlovnico namesto lastnika, solastnika ali etažnega lastnika skupne kotlovnice večstanovanjske stavbe in lastnika, solastnika ali etažnega lastnika stanovanja v večstanovanjski stavbi na podlagi medsebojne pogodbe.
Med upravičene osebe po tem javnem pozivu ne sodijo tiste fizične osebe, ki so sicer lastniki, solastniki ali etažni lastniki skupne kotlovnice, ki je predmet naložbe, niso pa lastniki, solastniki ali etažni lastniki (ali najemniki) stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je priklopljena na skupno kotlovnico.
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu niso upravičene pravne osebe javnega in zasebnega prava, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.
Vlogo na javni poziv lahko v imenu upravičenih oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo oziroma skupno kotlovnico večstanovanjske stavbe v skladu z določbami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF in 14/17 – odl. US), predsednik skupnosti lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec).
Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko pooblaščenec predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 48SUB-SKOB17 in obvezne priloge:
– seznam lastnikov/solastnikov večstanovanjske stavbe oziroma seznam etažnih lastnikov/solastnikov stanovanj v večstanovanjski stavbi, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb ali s.p. oziroma ostalih posameznih delov večstanovanjske stavbe in skupne kotlovnice, iz katerega bodo razvidni solastniški deleži vseh delov stavbe in skupne kotlovnice ter njihova dejanska raba, in sicer v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
– soglasje lastnikov/solastnikov ali etažnih lastnikov/solastnikov skupne kotlovnice v zakonsko predpisanem obsegu glede na njihove solastniške deleže, in sicer zbirno na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije oziroma na ustreznih drugih dokumentih, iz katerih bo razvidno:
– soglasje za izvedbo naložbe; 
– soglasje, da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na bančni račun pooblaščenca, če bo račun izvajalca naložbe v celoti poravnan pred nakazilom nepovratne finančne spodbude;
– pooblastilo upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in pooblastilo za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, če upravičene osebe v predmetnem upravnem postopku zastopa pooblaščenec;
– originalni izvod ali overjen prepis odločbe Centra za socialno delo, ki ga morajo predložiti le tisti lastniki stanovanj v večstanovanjski stavbi s skupno kotlovnico, ki uveljavljajo ustrezno višjo nepovratno finančno spodbudo kot socialno šibki občani;
– predračun za izvedbo naložbe, ki je predmet javnega poziva, izdelan na osnovi projektantskega popisa projekta za izvedbo, v katerem je potrebno opredeliti priznane stroške naložbe;
– projekt za izvedbo za celoten obseg naložbe (pri naložbi vgradnje skupne toplotne postaje in izgradnji priključnega voda je potrebno predložiti potrjen projekt za izvedbo s strani dobavitelja daljinske toplote);
– predračun za projektno dokumentacijo in nadzor oziroma račun in dokazilo o plačilu računa za projekt za izvedbo, če je bil ta izdelan in plačan pred oddajo vloge na javni poziv;
– dokazila o novi ogrevalni napravi glede na predpise, ki veljajo za posamezno ogrevalno napravo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, kot so: izjava o skladnosti; podatkovna kartica, skladna s predpisom, ki ureja navajanje porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki proizvodov, povezanih z energijo; podatkovni list z navedenimi podatki, določenimi s predpisi okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo; listina z navedenimi vrednostmi emisij, priložena h kurilni napravi na lesno biomaso in plinskemu kondenzacijskemu kotlu; za male kurilne naprave na lesno biomaso merilno poročilo o tipskem preskušanju kurilne naprave, izdelano s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri nacionalnem akreditacijskem organu po standardu EN ISO/IEC 17025, če se je domneva o skladnosti proizvoda ugotavljala po standardu SIST EN 303-5:2012;
– fotografije:
– kurilne naprave, ki bo zamenjana; 
– kotlovnice pred izvedbo naložbe;
– stanja opreme, naprav ter sistemov, če bodo ti predmet naložbe (npr. fotografije obstoječega distribucijskega omrežja, fotografije lokacije, kamor bodo nameščeni sprejemniki sončne energije ali toplotna črpalka za skupno pripravo tople vode in hranilniki tople vode).
b) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti načrtovana in izvedena skladno z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ter drugimi veljavnimi predpisi.
c) kandidiranje za izvedbo naložbe, ki je predmet javnega poziva
Upravičene osebe lahko za izvedbo naložbe, ki je predmet javnega poziva, kandidirajo le z eno vlogo in pridobijo eno nepovratno finančno spodbudo.
d) prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav.
e) gradbeno dovoljenje
Večstanovanjska stavba in njeni deli, ki bodo priklopljeni na skupno kotlovnico, ki je predmet tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni v skladu z gradbenim dovoljenjem oziroma morajo imeti veljavno uporabno dovoljenje skladno s predpisi o graditvi objektov. Skupna kotlovnica večstanovanjske stavbe, ki je predmet naložbe, mora biti prav tako zgrajena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov. V primeru, da so na večstanovanjski stavbi ali skupni kotlovnici v novejšem času izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi, bo Eko sklad pooblaščenca pozval k predložitvi gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja.
f) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Izvedbo naložbe, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
g) izvajanje meritev in vodenje evidence nakupa energentov
Za naložbo, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, je potrebno izvajati meritve proizvedene toplote in nakupa energentov ter o tem voditi evidence.
h) prepoved odtujitve naložbe, ki je predmet nepovratne finančne spodbude
Vgrajenih naprav in opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
i) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). Če je upravičena oseba v okviru iste naložbe, ki je predmet spodbude po tem javnem pozivu, že prejela nepovratno finančno spodbudo Eko sklada in je z izvedbo del za doseganje učinkov naložbe že pričela, za izvedbo te naložbe ne more več pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo upravičene osebe natisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko upravičene osebe naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko upravičene osebe pridobijo po tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14.30.
6. Rok in način prijave
Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Upravičene osebe vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Upravičene osebe lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, ki je predmet javnega poziva. Upravičena oseba pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 ZZeIP-J in 32/16) ne plačuje.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila upravičenim osebam dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 18 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo pooblaščencu.
V primeru objektivnih razlogov se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Datum izdaje računa, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum zaključka naložbe, če iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora pooblaščenec predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani pooblaščenca;
– izjavo o zaključku naložbe na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, podpisano s strani pooblaščenca in izvajalca naložbe ter nadzornika naložbe;
– račun/-e izvajalca naložbe s popisom izvedenih del za celoten obseg naložbe;
– račun za pripravo projektne dokumentacije in račun za izvedbo nadzora, če ti stroški niso vključeni v računu za celoten obseg naložbe. Računa za pripravo projekta za izvedbo ni potrebno prilagati, če je bil ta priložen že k vlogi;
– dokazilo o plačilu celotnega/-ih računa/-ov iz prejšnjih alinej, če je/so predmetni račun/-i že v celoti poravnan/i;
– poročilo o prvem pregledu kurilne naprave, ali drugo ustrezno dokumentacijo, skladno s predpisi, ki urejajo to področje; pri naložbi vgradnje toplotne postaje za priklop na daljinsko ogrevanje pa soglasje dobavitelja toplote o priključitvi na daljinsko ogrevanje in sklenjeno pogodbo o dobavi in odjemu toplote;
– zapisnik o zagonu oziroma prevzemu;
– projekt izvedenih del, in sicer Načrt strojnih inštalacij in opreme in Načrt električnih inštalacij in električne opreme v primeru, da so med izvedbo nastale večje spremembe;
– fotografije:
– vgrajene nove ogrevalne naprave; 
– celotne skupne kotlovnice; 
– opreme, naprav in sistemov, če so bili ti predmet naložbe (fotografije, posnete v času obnove distribucijskega omrežja, priključnega voda, fotografije prenovljene toplotne podpostaje za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, fotografije ključnih delov solarnega sistema (hranilniki toplote, sprejemniki sončne energije) oziroma toplotne črpalke).
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe praviloma na bančni račun izvajalca naložbe. Če je račun za izvedeno naložbo že v celoti poravnan, se nepovratna finančna spodbuda izplača na bančni račun pooblaščenca. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. Eko sklad lahko v tem obdobju kadarkoli preveri tudi podatke o meritvah proizvedene toplote in nakupu energentov. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti