Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1571. Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin, stran 4344.

  
Na podlagi 6. in 58. člena Odloka o pravilih cestnega prometa Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 22/17 in 23/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16 in 1/17) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 28. seji dne 1. 6. 2017 sprejel
O D R E D B O 
o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S to odredbo se določi:
– višina parkirnine za parkiranje na javnih parkirnih površinah;
– čas, v katerem se plačuje parkirnina;
– višino taks za izdajo posameznih vrst dovolilnic ali dovoljenj ter
– morebitne druge pravice in obveznosti, povezane s plačilom za parkiranje, dostavo in prevozom po občinskih cestah.
II. PARKIRNINA 
2. člen
(1) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, čas v katerem se plačuje ter dovoljeni čas trajanja parkiranja, so:
I.
VIŠINA PARKIRNIN ZA OSEBNA IN BIVALNA VOZILA TER MOTORNA KOLESA, TRIKOLESA IN ŠTIRIKOLESA
 
območje
čas v katerem se plačuje parkirnina
cena parkirnine z DDV v eurih na uro
cena parkirnine z DDV v eurih na uro
dovoljen čas parkiranja
vozila
osebna vozila in motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa, ki zasedajo parkirni prostor
bivalna vozila
javne parkirne površine na in ob vozišču ceste
CONA 1 (velja samo za parkirno območje C1S)
PON–PET od 7:00 do 19:00
1,00
prepoved vstopa
največ dve (2) uri
SOB od 7:00 do 13:00
CONA 2
PON–PET od 7:00 do 19:00
0,60
2,00
neomejeno
CONA 3
PON–PET od 7:00 do 19:00
0,40
1,50
neomejeno
javno parkirišče z zapornico
CONA 1 (velja samo za parkirno območje C1S)
PON–PET od 7:00 do 19:00
1,00
prepoved vstopa
/
SOB od 7:00 do 13:00
CONA 2
PON–PET od 7:00 do 19:00
0,60
2,00
neomejeno
CONA 3
PON–PET od 7:00 do 19:00
0,40
1,50
neomejeno
(2) Taksa za mesečno parkiranje osebnih vozil, motornih koles, trikoles in štirikoles, ki zasedajo parkirni prostor:
– v coni 2 znaša 40 eurov,
– v coni 3 znaša 30 eurov,
za kar izvajalec po Odloku o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 22/17 in 23/17; v nadaljevanju: Odlok) izda mesečni parkirni abonma.
(3) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, čas v katerem se plačuje ter dovoljeni čas trajanja parkiranja za avtobuse, so:
II.
VIŠINA PARKIRNINE ZA AVTOBUSE
območje
čas v katerem se plačuje parkirnina
cena parkirnine z DDV v eurih na uro
parkirišče za avtobuse
PON–PET od 7:00 do 19:00
4,00
SOB od 7:00 do 13:00
PON–PET od 19:00 do 7:00
2,00
SOB od 13:00 do 7:00
NEDELJE IN DELA PROSTI DNEVI
(4) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, čas v katerem se plačuje ter dovoljeni čas trajanja parkiranja za tovorna vozila in tovorna vozila s priklopnim vozilom, so:
III.
VIŠINA PARKIRNIN ZA TOVORNA VOZILA Z ALI BREZ PRIKLOPNEGA VOZILA
območje
čas v katerem se plačuje parkirnina
cena parkirnine z DDV v eurih na uro
tovorna vozila, tovorna vozila s priklopnim vozilom
PON–PET od 7:00 do 19:00
4,00
SOB od 7:00 do 13:00
PON–PET od 19:00 do 7:00
2,00
SOB od 13:00 do 7:00
NEDELJE IN DELA PROSTI DNEVI
3. člen 
(1) Najmanjša možna časovna enota za plačilo parkiranja je 1 ura. Plača se vsaka začeta ura. Za plačilo parkirnine se vedno obračuna cela ura. Enako velja v primeru, ko je do konca obratovalnega časa parkirišča ali dovoljenega časa za parkiranje manj kot eno uro.
(2) Po plačilu parkirnine mora vozilo zapustiti javno parkirišče najkasneje v 15 minutah, v nasprotnem primeru se šteje, da mora uporabnik plačati parkirnino še za naslednjo uro.
4. člen 
(1) Uporabnik lahko plača parkirnino z nakupom parkirnega listka z gotovino ali z ostalimi negotovinskimi plačilnimi sredstvi (npr. s stično ali brezstično plačilno kartico ali mobilnim plačilom – z mobilno ali drugo elektronska napravo s SMS, brezžično, QR kodo, elektronsko in podobno), ki so označena na parkomatu.
(2) Če parkomat ne omogoča vračanja denarja, se čas parkiranja podaljša za vplačano parkirnino.
5. člen 
(1) Uporabnik lahko s posamezno parkirno kartico izdano s strani Mestne občine Kranj pridobi pravico 1 uro brezplačnega parkiranja na parkirnih mestih pred stavbo Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj in na »Sejmišču«, vendar največ enkrat dnevno 1 uro.
(2) Parkirnina kartica izdana s strani Mestne občine Kranj velja eno leto od prve uporabe na parkomatu.
(3) Prva ura parkiranja na parkirišču pri Zdravstvenem domu Kranj ob Kidričevi ulici je brezplačna.
(4) Prvi dve uri parkiranja na parkirišču na Hujah ob Likozarjevi cesti in na parkirišču pri »Čebelici« sta brezplačni.
6. člen 
(1) Uporabnik za katerega je bilo ugotovljeno, da nima plačane parkirnine in kateri je bil s strani izvajalca obveščen, da bo zoper njega uveden predlog za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine, lahko v roku osmih dni od prejema obvestila izvajalca o neplačilu parkirnine na vozilu, plača parkirnino izvajalcu:
– v višini 12 eurov v kolikor gre za osebno vozilo, motorno kolo, trikolo ali štirikolo, ki je zasedalo javni parkirni prostor;
– v višini 24 eurov, v kolikor gre za bivalno vozilo, ki je zasedalo javni parkirni prostor;
– v višini 72 eurov v kolikor gre za avtobus, tovorno vozil ali tovorno vozilo s priklopnikom, ki je zasedalo javni parkirni prostor.
(2) V primeru plačila zneska iz prejšnjega odstavka izvajalec ne poda predloga za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine.
7. člen 
Župan lahko izda sklep o začasni ukinitvi plačevanja parkirnine na posamezni javni parkirni površini, kjer se plačuje parkirnina, v kolikor gre za podporo dogodku v javnem interesu.
III. DOVOLILNICE IN DOVOLJENJA 
8. člen
(1) Višina takse v eurih za izdajo parkirnih dovolilnic za stanovalce znaša:
IV. PARKIRNA DOVOLILNICA ZA STANOVALCE
Območje
Obdobje veljavnosti
Dovolilnica za prvo vozilo na stanovanje
Dovolilnica za drugo vozilo na stanovanje
Dovolilnica za tretje vozilo na stanovanje
CONA 1
leto
/
/
/
mesec
/
/
/
CONA 2
leto
/
/
/
mesec
/
/
/
CONA 3
leto
/
/
/
mesec
/
/
/
(2) Za izdajo dovolilnice za prevoz območja za pešce do lastnega ali najetega parkirnega mesta se ne plača takse.
(3) Višina takse v eurih za izdajo dovolilnice za parkiranje na rezerviranem parkirnem prostoru znaša:
V. DOVOLILNICA ZA PARKIRANJE NA REZERVIRANEM PARKIRNEM MESTU
mesečna taksa
letna taksa
Za parkiranje vozil državnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Republika Slovenija
120,00
/
Za parkiranje vozil javnih podjetij, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOK
120,00
/
Za parkiranje vozil poslovnih subjektov, ki opravljajo gostinske nastanitvene dejavnosti in njihovih gostov
120,00
/
Za parkiranje vozil tujih diplomatskih predstavništev
120,00
/
Za parkiranje električnih vozil, ki jih poslovni subjekti oddajajo v najem po sistemu »souporabe avtomobila«
/
60,00
(4) Višina takse v eurih za izdajo dovolilnice za opravljanje dostave v območju za pešce:
VI. IZVAJANJE DOSTAVE V OBMOČJU ZA PEŠCE
Dovoljeni čas zadrževanja v območju za pešce
višina takse
Letna dovolilnica za izvajanje dostave izven dostavnega časa
do 30 minut
100,00
Mesečna dovolilnica za izvajanje dostave izven dostavnega časa
do 30 minut
30,00
Dovolilnica za opravljanje dostave v dostavnem času med 6. in 10. uro
v dostavnem času
/
(5) Višina takse v eurih za izdajo dovoljenja za dnevni dostop in enkratni vstop v območje za pešce znaša:
VII. DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE DNEVNEGA DOSTOPA IN ENKRATNEGA VSTOPA
Območje za pešce
Dovoljeni čas za dostavo
višina takse
Dnevni dostop (24 ur od časa prvega vstopa)
do 30 minut
10,00
Enkratni vstop (2 uri od časa vstopa)
5,00
Dovoljenje za dnevni dostop omogoča večkratni vstop vozila v območje za pešce, posamezni čas zadrževanja vozila v območju za pešce izven parkirnega mesta pa ne sme biti daljši kot 30 minut.
(6) Materialni stroški izdelave dovolilnice bremenijo upravičenca.
9. člen 
(1) Upravičenci do parkirne dovolilnice v območju za pešce imajo po drugem odstavku 35. člena Odloka za nujne servisne storitve izjemoma pravico do 12 vstopov in izstopov v koledarskem letu v primeru upravičenosti do letne parkirne dovolilnice oziroma sorazmerno glede na število mesecev od izdaje dovolilnice.
(2) Lastniki nepremičnin iz tretjega odstavka 39. člena odloka, imajo izjemoma pravico do 24 vstopov in izstopov v koledarskem letu oziroma sorazmerno glede na število mesecev od izdaje dovolilnice.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen
Že izdana (kupljena) parkirna kartica, izdana s strani Mestne občine Kranj, velja do 30. junija 2018.
11. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 2. oktobra 2017.
Št. 007-2/2017-3-(46/09)
Kranj, dne 1. junija 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost