Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

Št. 478-0003/2017-1 Ob-2415/17, Stran 1491
Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter sklepa Občinskega sveta Občine Vuzenica iz 22. seje, razpisuje
javno dražbo 
za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč (v industrijsko obrtni coni Vuzenica) 
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica.
2. Predmet javne dražbe:
a. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1379/24 k.o. Šentjanž nad Dravčami v izmeri 2.073 m2, predvidenega za proizvodno dejavnost in skladiščenje na območju Industrijsko obrtne cone Vuzenica.
b. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1379/26 k.o. Šentjanž nad Dravčami v izmeri 1.198 m2, predvidenega za proizvodno dejavnost in skladiščenje na območju Industrijsko obrtne cone Vuzenica.
c. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1379/28 k.o. Šentjanž nad Dravčami v izmeri 1.570 m2, predvidenega za proizvodno dejavnost in skladiščenje na območju Industrijsko obrtne cone Vuzenica.
d. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1379/29 k.o. Šentjanž nad Dravčami v izmeri 1.405 m2, predvidenega za proizvodno dejavnost in skladiščenje na območju Industrijsko obrtne cone Vuzenica.
Kupec bo dolžan v roku enega leta zaprositi za gradbeno dovoljenje za postavitev objekta na predmetnem zemljišču, ga v roku dveh let pridobiti ter v roku 5 let zgraditi objekt na predmetnem zemljišču. Roki iz prejšnjega stavka so bistveni pogoj za veljavnost prodajne pogodbe.
V primeru, da kupec ne pridobi gradbenega dovoljenja in ne konča z gradnjo v predpisanem roku, je dolžan zemljišče vrniti prodajalcu v prvotnem stanju, prodajalec pa mu vrne 50 % pogodbene cene (brez DDV). Kupec je v tem primeru dolžan prodajalcu poravnati tudi vse stroške, ki bi jih je le-ta imel v postopku vračanja zemljišča in vso morebitno škodo, ki bi s tem nastala prodajalcu.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena prodaje nezazidanih stavbnih zemljišč znaša:
a. Parc. št. 1379/24 k.o. Šentjanž nad Dravčami v izmeri 2.073 m2: 17.102,25 EUR
b. Parc. št. 1379/26 k.o. Šentjanž nad Dravčami v izmeri 1.198 m2: 9.883,50 EUR
c. Parc. št. 1379/28 k.o. Šentjanž nad Dravčami v izmeri 1.570 m2: 11.382,50 EUR
d. Parc. št. 1379/29 k.o. Šentjanž nad Dravčami v izmeri 1.405 m2: 10.186,25 EUR.
Predpisane davčne dajatve niso vštete v izklicno ceno.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za vsa nezazidana stavbna zemljišča je 200,00 EUR.
4. Rok sklenitve pogodbe: prodajna pogodba mora biti sklenjena v 8 dneh po opravljeni javni dražbi.
5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, na transakcijski račun prodajalca.
Če kupnina ni v celoti plačana v dogovorjenem roku oziroma pogodba ni sklenjena v določenem roku, prodajalec odstopi od pogodbe in zadrži varščino.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi DDV, plača kupec.
6. Prehod posesti in lastništva: posest in lastništvo na nezazidanem stavbnem zemljišču preide na kupca po plačilu celotne kupnine in stroškov, ki izhajajo iz prodajne pogodbe.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10 % izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je treba nakazati na transakcijski račun Občine Vuzenica, št.: 01341-0100011132 UJP Slovenska Bistrica.
Dražitelj, ki plača kavcijo za najvišje ocenjeno zemljišče, lahko draži tudi ostala zemljišča, kupi pa lahko toliko zemljišč, kolikor je vplačal kavcij.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne v roku 15 dni brez obresti, uspešnemu dražitelju pa bo vračunana v kupnino.
8. Informacije in ogled
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/87-91-222.
Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji javne dražbe lahko dobite na tel. 02/87-91-222.
9. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali potni list (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 9. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.
10. Pravila javne dražbe
Javna dražba bo izvedena v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Pravila javne dražbe:
– najnižji znesek višanja je 200,00 €,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec,
– davek (DDV) ni vključen v doseženo ceno,
– javno dražbo bo izvajala Komisija za vodenje javne dražbe imenovana s strani župana,
– komisija iz prejšnje alinee lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški.
11. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 26. 6. 2017 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica.
12. Dodatna pojasnila: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. 02/87-91-222.
Občina Vuzenica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti