Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1573. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke (LN IPC Loke), stran 4350.

  
Na podlagi določb 46., 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 14/15 – ZUUJFO, v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je župan Občine Ljubno dne 6. 6. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke (LN IPC Loke) 
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Ljubno začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke (Uradni list RS, št. 43/15, 76/15 – popravek, 40/16, 52/16 – obvezna razlaga); v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve LN IPC Loke.
2. člen 
(pravna podlaga) 
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev LN IPC Loke, je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in ostali podzakonski predpisi.
3. člen 
(ocena stanja in razlogi za spremembe LN IPC Loke) 
(1) Občina Ljubno je leta 2005 sprejela Odlok o LN IPC Loke (Uradni list RS, št. 117/05). Spremembe in dopolnitve Odloka LN IPC Loke (Uradni list RS, 43/15, 76/15 – popravek, 40/16, 52/16 – obvezna razlaga).
(2) Veljavni odlok povzema Hidrološko-hidravlično študijo na območju lokacijskega načrta IPC Loke (Eho projekt d.o.o., št. proj. H-39/14, november 2014), ki določa dvig terena in kote predvidenih objektov na poplavno varne kote.
(3) Razlog za spremembo in dopolnitev odloka je v pomanjkanju določil glede dviga terena za gradnjo manipulativnih površin.
(4) Namen sprememb in dopolnitev prostorskega akta je opredelitev kot terena na vseh območjih, za gradnjo manipulativnih površin.
(5) Predvidene spremembe in dopolnitve LN IPC Loke ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju LN IPC Loke.
4. člen 
(območje sprememb LN IPC Loke) 
Območje sprememb LN IPC Loke obsega celotno območje LN IPC Loke.
5. člen 
(vsebina in oblika sprememb LN IPC Loke) 
Spremeni in dopolni se tekstualni del odloka LN IPC Loke.
6. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag in strokovnih rešitev) 
Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve Odloka o LN IPC Loke niso predvidene.
7. člen 
(roki za pripravo LN IPC Loke) 
Občina Ljubno bo v skladu z 61.a členom ZPNačrt-a postopek izdelave sprememb in dopolnitev LN IPC Loke, nadaljevala kot skrajšani postopek.
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave spremembe in dopolnitve LN IPC Loke:
Aktivnost
Okviren čas izvedbe
Začetek – sklep o pripravi in objava sklepa v Uradnem listu RS
Priprava osnutka 
10 dni
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
15 dni
Izdelava dopolnjenega osnutka
10 dni
Naznanilo javne razgrnitve
7 dni
Javna razgrnitev in javna obravnava
15 dni
Preučitev pripomb in predlogov 
iz javne razgrnitve
7 dni
Potrditev stališč do pripomb
3 dni
Izdelava predloga 
7 dni
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
15 dni
Izdelava usklajenega predloga
7 dni
Sprejem in objava odloka v uradnem glasilu
7 dni
8. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja) 
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani k izdaji smernic in mnenj so:
1. Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje.
Če se v postopku priprave izkaže, da so nosilci urejanja prostora tudi drugi organi oziroma nosilci javnih pooblastil, se le-ti vključijo v postopek.
9. člen 
(ocena finančnih posledic) 
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka sprememb in dopolnitev LN IPC Loke zagotovi občina.
10. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Ljubno, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2015-9
Ljubno, dne 25. avgusta 2016
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti