Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1566. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 4334.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Št. 478-5/2017
Koper, dne 26. maja 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 25. maja 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičninam s parc. št. 732/4 in 723/1 k.o. Koper, nepremičnini s parc. št. 1319/44 k.o. Plavje, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o statusu javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-5/2017
Koper, dne 25. maja 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O   L A   D E L I B E R A 
sulla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
N. 478-5/2017
Capodistria, 26 maggio 2017
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza CC), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/0, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 23 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 102/04 – testo unico ufficiale 14/05 – mod., 92/05 – ZJC – B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Sentenza CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Sentenza CC, 57/12, 101/13 ZDavNepr, 110/13 e 19/15), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 25 maggio 2017 ha accolto la seguente
D E L I B E R A 
sulla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
I. 
Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale che interessa i beni immobili insistenti sulle particelle 732/4 e 723/1 c.c. Capodistria e al bene immobile sulla particella n. 1319/44 c.c. Plavje.
II. 
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene pubblico edificato in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata dall’ufficio dell’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione viene trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione dell’annotazione riguardante lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III. 
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-5/2017
Capodistria, 25 maggio 2017
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti