Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1587. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Križevci, stran 4361.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/15) je Občinski svet Občine Križevci na 18. seji dne 31. 5. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Križevci 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom občinski svet določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa in vzdrževanje športnih objektov v Občini Križevci. Sredstva se zagotovijo letno v proračunu Občine Križevci
2. člen 
Občina v okviru danih možnosti uresničuje javni interes v športu.
To realizira predvsem tako, da:
– zagotavlja sredstva za realizacijo letnega programa športa v občini,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte, na katerih je možno izvajati in razvijati posamezne športne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo občani,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.
II. IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
3. člen 
Izvajalci letnega programa športa:
– športna društva ter zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja (zveze) imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
4. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Križevci in so člani Športne zveze Križevci;
– da so registrirani kot društva oziroma zveze društev za opravljanje dejavnosti na športnem področju;
– da so registrirani že najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in registriranih tekmovalcih (velja za športna društva);
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti;
– da izvajajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, najmanj 30 tednov v letu.
III. VSEBINSKE DOLOČBE 
5. člen 
V skladu s tem pravilnikom se sofinancirajo naslednje vsebine in razvojne ter strokovne naloge na področju športa:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
ter
– vzdrževanje in najem javnih športnih objektov.
Merila za vrednotenje programov so določena v točkah, pri čemer se vrednost točke vsako leto določi na podlagi zagotovljenih sredstev za sofinanciranje programov na področju športa.
6. člen 
ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se vključeni otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti ter visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programa, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z resornim ministrstvom ter Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem športnih zvez.
Programi so lahko razdeljeni v okvirne skupine z naslednjim obsegom vadbe in tekmovanj
(obseg vadbe lahko varira in je pogojen glede na specifičnost športne panoge):
– cicibani, cicibanke 
do 240 ur (povprečno 4,6 ur/teden)
– mlajši dečki in deklice 
od 240 do 400 ur (povprečno od 4,6 do 7,7 ur/teden)
– starejši dečki in deklice 
od 300 do 800 ur (povprečno od 5,7 do 15,3 ur/teden)
Občina Križevci sofinancira objekt oziroma najem objekta in stroške strokovnega kadra, potrebnega za izvedbo programa.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva naslednja velikost vadbenih skupin:
– individualni športi: najmanj 5 in največ 12 otrok v skupini
– kolektivni športi: najmanj 10 in največ 20 otrok v skupini.
Sredstva za te programe se zagotovijo na posebni postavki občinskega proračuna za naslednje leto.
O nameri izvajanja programa na novo, je potrebno o tem pisno obvestiti Občino Križevci in Športno zvezo Križevci, najmanj 6 mesecev pred začetkom izvajanja programa.
V kolikor je več izvajalcev tega programa se višina sofinanciranja določi na osnovi točkovanja po tabeli 1a oziroma 1b, ki sta kot prilogi temu pravilniku.
2. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je dejavnost mladih v starosti od 15 do 20 leta in zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programa, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z resornim ministrstvom ter Olimpijskim komitejem Slovenije- Združenjem športnih zvez.
Programi so lahko razdeljeni v več stopenj. Obseg programa vadbe je odvisen od specifičnosti športne panoge in je lahko od 400 do 1000 ur na leto (povprečno od 7,7 do 19,2 ur/teden).
Občina Križevci sofinancira objekt oziroma najem objekta in stroške strokovnega kadra, potrebnega za izvedbo programa.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva naslednja velikost vadbenih skupin:
– individualni športi: najmanj 5 in največ 12 otrok v skupini
– kolektivni športi: najmanj 10 in največ 20 otrok v skupini.
Sredstva za te programe se zagotovijo na posebni postavki občinskega proračuna za naslednje leto.
O nameri izvajanja programa na novo, je potrebno o tem pisno obvestiti Občino Križevci in Športno zvezo Križevci, najmanj 6 mesecev pred začetkom izvajanja programa.
V kolikor je več izvajalcev tega programa se višina sofinanciranja določi na osnovi točkovanja po tabeli 1a oziroma 1b, ki sta kot prilogi temu pravilniku.
Kategorizirani športnik mladinskega razreda, ki je v tekočem letu kategoriziran najmanj 6 mesecev, se letno dodatno sofinancira v višini 200,00 EUR, pod pogojem, da v tem času tekmuje za klub ali društvo s sedežem v Občini Križevci in ima hkrati stalno prebivališče v Občini Križevci. Sredstva se nakažejo klubu ali društvu za katerega nastopa.
7. člen 
ŠPORTNA REKREACIJA 
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status ter preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike športnega udejstvovanja.
Občina Križevci sofinancira objekt za 80-urne programe na skupino, v kateri je najmanj 6 in največ 20 članov ali članic. Posamezno društvo je upravičeno sofinanciranja za največ dve skupini z enakim programom vadbe, ki tekmujejo v enaki kakovostni skupini ali ligi.
Sofinancira se tudi sodelovanje rekreacijskih ekip izvajalcev programov športa, ki sodelujejo v ligah, ki jih organizirajo športne zveze ali javni športni zavodi drugih občin, ki so lokacijsko vezane na Občino Križevci.
Sredstva za ta namen se zagotovijo na posebni postavki občinskega proračuna (delovanje športnih društev).
Višina sofinanciranja rekreacijskih skupin, ki tekmujejo na nivoju občinskih lig, se določi na osnovi točkovanja po tabeli 2a, dočim se višina sofinanciranja rekreacijskih skupin, ki tekmujejo vsaj na nivoju regije ali širše, določi na osnovi točkovanja po tabeli 2b, ki sta kot prilogi temu pravilniku.
Vsi programi (lige, občinska prvenstva, zaključni turnirji …), katere društvu ali klubu sofinancira Občina Križevci, se morajo izvesti v celoti, oziroma po programu sprejetem pred začetkom tekmovanja.
V primeru predčasnih izstopov iz lig ali nezadostnih udeležb na posameznih tekmovanjih, se društvu, ki ne izvede sofinanciranega programa v celoti, v naslednjem letu odvzamejo oziroma zmanjšajo točke po naslednjem ključu:
a) izstop ali izključitev iz lige-odvzem vseh (100%) točk v naslednji tekmovalni sezoni (v kolikor v naslednji sezoni ne izvaja programa, katerega v prejšnjem letu ni izvedel, se točke odvzamejo za drug program, ki ga še izvaja)
b) neudeležba ali nezadostna udeležba na enkratnih tekmovanjih-odvzem polovice (50%) točk v naslednji tekmovalni sezoni (v kolikor v naslednji sezoni ne izvaja programa, katerega v prejšnjem letu ni izvedel, se točke odvzamejo za drug program, ki ga še izvaja).
Vodji posameznih lig ali tekmovanj so dolžni o zgoraj navedenih kršitvah pisno obvestiti predsednika Športne zveze.
8. člen 
KAKOVOSTNI ŠPORT 
V kakovostni šport sodijo vadba, priprava in športna tekmovanja ekip ter posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V program so vključeni registrirani športniki pri panožnih športnih zvezah, člani nacionalnih panožnih zvez, ki nastopajo v uradnih državnih ligaških tekmovanjih in tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Občina sofinancira do 320 ur programa vadbe v kolektivnih in do 240 ur programa vadbe v individualnih športnih panogah.
Sredstva za te programe se zagotovijo na posebni postavki občinskega proračuna za naslednje leto.
O nameri izvajanja programa na novo, je potrebno o tem pisno obvestiti Občino Križevci in Športno zvezo Križevci, najmanj 6 mesecev pred začetkom izvajanja programa.
V kolikor je več izvajalcev tega programa se višina sofinanciranja določi na osnovi točkovanja po tabeli 3, ki je kot priloga temu pravilniku.
Kategorizirani športnik državnega razreda, ki je v tekočem letu kategoriziran najmanj 6 mesecev, se letno dodatno sofinancira v višini 300,00 EUR, pod pogojem, da v tem času tekmuje za klub ali društvo s sedežem v Občini Križevci in ima hkrati stalno prebivališče v Občini Križevci. Sredstva se nakažejo klubu ali društvu za katerega nastopa.
9. člen 
VRHUNSKI ŠPORT 
Vrhunski šport zajema priprave (treningi) in tekmovanja kategoriziranih športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Občina Križevci sofinancira do 1000 ur programa za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah, dočim se v kolektivnih športnih panogah sofinancira 800 ur programa ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki.
Sredstva za te programe se zagotovijo na posebni postavki občinskega proračuna za naslednje leto.
O nameri izvajanja programa na novo, je potrebno o tem pisno obvestiti Občino Križevci in Športno zvezo Križevci, najmanj 6 mesecev pred začetkom izvajanja programa.
V kolikor je več izvajalcev tega programa se višina sofinanciranja določi na osnovi točkovanja po tabeli 4, ki je kot priloga temu pravilniku.
Pri kategorizaciji se upošteva razporeditev športnikov po razredih, ki ga objavlja Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.
Kategorizirani športnik svetovnega razreda se letno dodatno sofinancira v višini 600,00 EUR.
Kategorizirani športnik mednarodnega razreda se letno dodatno sofinancira v višini 400,00 EUR.
Kategorizirani športnik perspektivnega razreda se letno dodatno sofinancira v višini 300,00 EUR.
Kategorizirani športniki so upravičeni do sofinanciranja s strani Občine Križevci pod pogojem, da je v tekočem letu kategoriziran najmanj 6 mesecev, in da v tem času tekmuje za klub ali društvo s sedežem v Občini Križevci in ima hkrati stalno prebivališče v Občini Križevci.
Sredstva se nakažejo klubu ali društvu za katerega nastopa.
IV. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 
10. člen 
ŠPORTNE PRIREDITVE 
Občina sofinancira športne prireditve, (državne, mednarodne, občinske, medobčinske) in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport in športno aktivnost, ter imajo promocijski učinek za šport, turizem in gospodarstvo v občini. V ta namen zagotavlja sofinanciranje stroškov najema objekta, ter organizacijo in izvedbo takšnega tekmovanja:
– športnih prireditev v obliki enkratnih tekmovanj na mednarodni ravni – 150 točk
– športnih prireditev na državni ravni – 100 točk
– športno rekreacijskih tekmovanj v obliki ligaških tekmovanj – 50 točk
– športno rekreacijskih tekmovanj v obliki enkratnih tekmovanj – 30 točk.
Športne prireditve v obliki enkratnih tekmovanj (tudi na mednarodni ravni) in prireditve na državni ravni bodo sofinancirane, če se prireditev v celoti ali delno odvija na območju občine, če je prireditev v koledarju tekmovanj nacionalne panožne zveze in Športne zveze in na njej nastopajo tudi športniki Občine Križevci. Organizacijo prireditev občina poveri v izvajanje Športni zvezi ali drugim izvajalcem programov športa v občini.
Športna zveza lahko samostojno predlaga določene programe oziroma športna tekmovanja.
V odvisnosti na pomembnost in odzivnost prireditve, se lahko sofinancirajo stroški najema športnega objekta za izvedbo prireditve in nagrad v višini največ do 50%. Sofinanciranje najema objekta in nagrad se izvede iz sredstev namenjenih za delovanje Športne zveze, po sklepu predsedstva le-te.
11. člen 
VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 
Občina Križevci sofinancira vzdrževanje odprtih in pokritih športnih objektov na območju Občine Križevci.
To realizira predvsem tako, da zagotavlja primerne športne objekte in njihovo vzdrževanje, za objekte na (v) katerih je možno izvajati in razvijati posamezne športne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo občani.
Sredstva za ta namen se zagotovijo na posebni postavki občinskega proračuna t.j. investicijsko vzdrževanje.
Občina sofinancira vzdrževanje športnih objektov po naslednjem ključu:
Vzdrževanje za nepokrite športne objekte (neto funkcionalna površina) se glede na zahteve po vzdrževalnih delih, deli na tri razrede in sorazmerno s tem tudi na točkovanje, kot izhodišče za višino sofinanciranja:
– 1. razred: 80 točk
– srednja travnata igrišča za nogomet (m.d. 46 m * 25 m)
– kasaška steza (m.d. 750 m * 7 m) 
– 2. razred: 60 točk
– peščena igrišča za odbojko (m.d. 18 m * 9 m) 
– prodnato balinišče (m.d. 20 m * 3 m) 
– 3. razred: 20 točk
– igrišče za košarko na umetni ali asfaltni podlagi (m.d. 10 m * 20 m) 
– stalno začrtane in urejene ploščadi namenjene športnim aktivnostim (m. d. 15 m * 10 m) 
* m.d. = minimalne dimenzije športnega objekta, ki se sofinancira!
Vzdrževanje za pokrite športne objekte (neto funkcionalna površina) se sofinancira po enakem ključu kot pri vzdrževanju nepokritih športnih objektov, s tem da se število točk pomnoži z faktorjem 3.
Pogoj za sofinanciranje vzdrževanja pokritih športnih objektov je, da je vlagatelj zahtevka za sofinanciranje lastnik športnega objekta.
Sredstva za redno vzdrževanje športnih objektov se izplačajo samo ob predložitvi ustreznih računov, običajno 2x letno (junij–december).
12. člen 
PRIZNANJA IN NAGRADE 
V smislu popularizacije športa se sofinancira prireditev z razglasitvijo najboljših športnic in športnikov Športne zveze Križevci. Način izbora je opredeljen s posebnim pravilnikom športne zveze.
13. člen 
DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ŠPORTNIH ZVEZ 
Občina Križevci sofinancira delovanje športnih društev, ki so hkrati tudi člani Športne zveze Križevci.
Športna društva, kot osnovni nosilci in izvajalci športa, se na lokalni ravni lahko združujejo v športne ali panožne zveze.
Društva in zveze za svoje delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov.
Društvo pridobi točke za vsakega registriranega člana, ki je poravnal članarino za tekoče leto do dneva razpisa.
Športna zveza pridobi točke za vsako včlanjeno društvo v zvezi.
Sredstva za financiranje delovanja športnih društev in športne zveze se zagotovijo v proračunu občine na posebni postavki.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po tabeli 5.
V. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KRIŽEVCI 
14. člen 
SPREJEM IN PRIPRAVA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
Letni program športa v Občini Križevci sprejme Občinski svet Občine Križevci.
V letnem programu športa se določijo vsebine, naloge in sredstva za sofinanciranje vsebin in nalog iz III. poglavja tega pravilnika. Letni program športa pripravi Občina Križevci ob sodelovanju z Športno zvezo Križevci.
VI. NAČIN IN POSTOPEK ZA IZBOR IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA PROGRAME ŠPORTA 
15. člen 
JAVNI RAZPIS 
Na podlagi sprejetega Letnega programa športa objavi župan Občine Križevci javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa v Občini Križevci.
Priporočljivo je, da se razpis objavi vsaj do konca marca tekočega leta za katerega razpis velja.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši kot 30 dni.
Javni razpis se objavi najmanj v enem javnem mediju na območju občine.
Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge v roku 8 dni po koncu pregleda prispelih prijav.
16. člen 
KOMISIJA 
Župan Občine Križevci imenuje komisijo za izbor izvajalcev letnega programa športa in vrednotenje programov športa v Občini Križevci.
Župan imenuje komisijo praviloma za obdobje svojega mandata.
Komisija je sestavljena iz najmanj treh in največ petih članov, od katerih mora biti vsaj eden predstavnik občinske uprave in vsaj eden predstavnik Športne zveze Križevci.
Strokovno-administrativne naloge za komisijo opravljata Občina Križevci in Športna zveza Križevci.
Naloge komisije za šport so:
– pregled prispelih prijav,
– izbor izvajalcev letnega programa športa,
– vrednotenje športnih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– spremljanje izvajanja športnih programov in analiza poročil izvajalcev,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje športnih programov,
– priprava poročila županu.
Vlagatelji so o izboru izvajalcev programov športa in višini sredstev za izvedbo le-teh obveščeni s sklepom, na katerega lahko v roku 8 dni od prejema, podajo pisno pritožbo županu Občine Križevci.
17. člen 
POGODBA 
V najkrajšem možnem roku, po sprejetju občinskega proračuna, župan z izvajalci programov športa sklene pogodbo o sofinanciranju letnega programa športa.
Pogodba o sofinanciranju programa športa za tekoče leto vsebuje naslednja določila:
– podatke obeh skleniteljev pogodbe,
– vsebino in obseg programa,
– višino sredstev za dogovorjene programe športa,
– poimenska navedba kategoriziranih športnikov in višina sredstev za le-te,
– rok za oddajo letnega poročila,
– nadzor nad porabo sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Na podlagi podpisanih pogodb z izbranimi izvajalci se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na poslovne račune izvajalcev programov, praviloma po tromesečjih.
18. člen 
IZVAJANJE PROGRAMOV ŠPORTA 
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah komisiji za vodenje javnega razpisa, najkasneje do 31. marca naslednjega leta, predložiti letno poročilo z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
Če izvajalci ne izpolnijo obveznosti določenih s pogodbo, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju.
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in dajati komisiji za vodenje javnega razpisa, Športni zvezi in Občini Križevci morebitna dodatna pojasnila glede (ne)izpolnjevanja pogojev iz tega pravilnika.
Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju več ne izvaja programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, je dolžan pridobljena sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Enak postopek je tudi v primeru, če izvajalec do zgoraj navedenega roka ne dostavi letnega poročila, saj se smatra, da programov ni izvajal in je s tem dolžan vsa, v ta namen, prejeta proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
V kolikor se program športa pri izvajalcu ne izvaja v skladu z določili letne pogodbe, se najprej pisno opozori izvajalca, naj dejavnost primerno uredi.
Če po opozorilu dejavnost še naprej ne odgovarja, se sofinanciranje dejavnosti ustavi in se izvedejo ukrepi, ki so predpisani s tem pravilnikom.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 23/09).
20. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-02-18/2017-136
Križevci pri Ljutomeru, dne 31. maja 2017
Župan 
Občine Križevci 
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost