Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1559. Pravilnik o sofinanciranju društev na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti ter ostalih dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice, stran 4324.

  
Na podlagi 8. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 16. redni seji dne 24. 5. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju društev na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti ter ostalih dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa pogoje, postopek, merila in kriterije za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje stroškov delovanja in izvedbo socialnovarstvenih, humanitarnih ter ostalih dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice. Za društva, organizacije in združenja, ki izvajajo socialnovarstvene in humanitarne dejavnosti velja izjema, da imajo lahko sedež tudi izven območja Občine Dolenjske Toplice, če so njihovi člani tudi prebivalci Občine Dolenjske Toplice.
V tem pravilniku zapisani izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci po tem pravilniku so:
– organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki, z namenom, da bi reševali socialne stiske in težave občanov;
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in občanov Občine Dolenjske Toplice;
– druga društva, zavodi in zveze, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva in občinske programe za izboljšanja kvalitete življenja ter druge pomembne programe za prebivalce Občine Dolenjske Toplice.
3. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da imajo sedež v Občini Dolenjske Toplice oziroma imajo lahko društva, ki delujejo na področju sociale in humanitarnih dejavnosti, svoj sedež tudi izven območja Občine Dolenjske Toplice, če so njihovi člani tudi prebivalci Občine Dolenjske Toplice;
2. da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
3. da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
4. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
5. da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
6. da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto,
7. druge pogoje določene z vsakoletnim razpisom.
II. POSTOPEK IZBIRE PROGRAMOV 
4. člen
(uvedba postopka) 
Postopek izbire programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dolenjske Toplice, se začne s sklepom o začetku postopka, ki ga sprejme župan.
5. člen 
(strokovna komisija) 
S sklepom iz prejšnjega člena župan naroči objavo javnega razpisa in imenuje strokovno komisijo za pripravo in izvedbo javnega razpisa. S sklepom določi sestavo strokovne komisije, naloge in pristojnosti ter način dela.
Strokovna komisija odpre vse vloge, prispele na razpis, istočasno (na isti dan). Strokovna komisija za vsako vlogo posebej ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba, na predpisanih obrazcih in ali je popolna glede na razpisne pogoje. Svoje ugotovitve strokovna komisija zabeleži v zapisniku o odpiranju vlog.
Za vloge, ki niso pravočasne, ali jih ni vložila upravičena oseba ali niso bile vložene na predpisanih obrazcih, je strokovna komisija to dolžna zabeležiti v zapisniku o odpiranju vlog.
Naloge strokovne komisije so:
– odpiranje in pregled na javni razpis prispelih vlog;
– ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in prijaviteljev;
– ocenjevanje in vrednotenje programov s področja socialnega varstva in ostalih programov, skladno z merili;
– sestava zapisnika o delu;
– priprava predloga razdelitve sredstev;
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
V primeru, ko vlogo poda društvo, katere član le-te je tudi član strokovne komisije, se mora le-ta v delu postopka, ki se nanaša na odločitev o dodelitvi sredstev za konkretno društvo, katere član je, izločiti.
6. člen 
(javni razpis) 
Javni razpis za izbiro programov s področja socialnovarstvenih in ostalih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dolenjske Toplice, mora biti objavljen na spletni strani Občine Dolenjske Toplice in v glasilu Vrelec.
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika;
– navedbo upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis;
– področja programov, ki so predmet sofinanciranja;
– višino razpisanih sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– kriterije in merila za izbor in vrednotenje programov, ki se sofinancirajo;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji;
– razpisni rok;
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva izplačana izvajalcem;
– informacijo o razpisni dokumentaciji;
– vsebino vlog in način njihove dostave;
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z javnim razpisom se lahko določi druge elemente, ki jih morajo vsebovati vloge, če so potrebni za ustrezno izvedbo postopkov in sprejemanje odločitev v zvezi s predmetom javnega razpisa. Rok za prijave na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni od objave.
7. člen 
(vloga) 
Vloga zainteresiranega upravičenca, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti predložena v zaprti kuverti in označena z besedilom, kot je določeno v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
V glavni pisarni občine pristojna oseba vsako prejeto vlogo na kuverti označi datum in uro prispetja.
8. člen 
(odpiranje prejetih vlog) 
Odpiranje prejetih vlog opravi strokovna komisija. Odpirajo se samo pravočasno vložene vloge, ki so bile pravilno označene in le-te oceni na podlagi meril in pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– naslov, prostor in čas odpiranja;
– predmet javnega razpisa;
– prisotne člane strokovne komisije;
– imena oziroma nazive vlagateljev vlog;
– seznam prepoznih vlog ter vlog, ki jih niso predložile upravičene osebe;
– seznam vlog, ki se naj dopolnijo ter
– seznam formalno popolnih vlog.
Ugotavljanje popolnosti vlog zajema ugotovitve o predložitvi vseh zahtevanih podatkov (formalna popolnost vloge).
9. člen 
(obravnava vlog) 
Pristojni javni uslužbenec na podlagi ugotovitev iz tretjega odstavka prejšnjega člena, vlagatelje, katerih vloge formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi in jim določi rok za dopolnitev vloge.
Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
Direktor občinske uprave s sklepom zavrže vloge iz drugega odstavka tega člena. Zoper sklep o zavrženju je dopustna pritožba, o kateri odloča župan občine.
10. člen 
(ocenjevanje vlog in odločanje) 
Na podlagi ocen strokovna komisija pripravi predlog upravičencev do finančnih sredstev, ki vsebuje višino sredstev za vsakega posameznega upravičenca. Predlog strokovna komisija predloži direktorju občinske uprave.
11. člen 
(izdaja odločb upravičencem) 
Na podlagi prejetega predloga strokovne komisije, direktor občinske uprave izda upravičencem odločbo o višini odobrenih finančnih sredstev. Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo, o kateri odloča župan Občine Dolenjske Toplice.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila določena za ocenjevanje vloge.
12. člen 
(pogodba) 
Po preteku roka za pritožbo župan z izvajalci sklene pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti med Občino Dolenjske Toplice in izvajalcem socialnovarstvenih, humanitarnih in ostalih programov.
Pogodba mora vsebovati podatke o:
– pogodbenih strankah (ime, naslov, zastopnik …);
– predmetu, namenu in ciljih pogodbe, ki predstavljajo javni interes;
– višini dodeljenih sredstev za programe, ki so predmet sofinanciranja;
– roku in načinu predložitve poročil ter dokazil o izvajanju programov in namenski porabi sredstev;
– nadzoru in sankcijah v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
– obveznostih izvajalca k sprotnemu obveščanju občine o statusnih in drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– drugih medsebojnih pravicah in obveznostih, pomembnih za izvedbo sofinanciranja programov.
13. člen 
(sklenitev pogodbe) 
Izvajalcu, ki so mu bila odobrena finančna sredstva, se pošlje pogodbo v podpis. Izvajalcu se določi rok, v katerem je dolžan vrniti podpisano pogodbo. V primeru, da izvajalec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od sofinanciranja programa iz občinskega proračuna, da pogodba ni sklenjena in je Občina Dolenjske Toplice prosta vseh obveznosti, ki so zanjo izhajale iz odločbe.
14. člen 
(poročanje in nadzor) 
Izvajalci, ki so bili izbrani na javnem razpisu, so dolžni programe izvajati v skladu s pogodbo, tem pravilnikom ter področnimi predpisi.
Prejemnik sredstev iz proračuna občine mora v pogodbenem roku predložiti:
– vsebinsko poročilo o izvedbi sofinanciranih programov;
– finančno poročilo o porabi sredstev za sofinancirane programe;
– dokazno gradivo (računi, fotografije, bančni izpisek …);
– drugo dokumentacijo na osnovi poziva občinske uprave.
V primeru, da izvajalec ni izvedel vseh programov za katere je kandidiral in uspel na razpisu pridobiti sredstva za njihovo izvedbo, je dolžan sofinancerju v poročilu obrazložiti razlog za neizvedbo sofinanciranih programov.
15. člen 
(nadzor nad porabo sredstev) 
Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska uprava, nadzorni odbor ali druga oseba oziroma pravni organ, ki ga za to pooblasti župan. Če se ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejetja do dneva vračila sredstev.
Vrnitev nenamensko porabljenih sredstev se zahteva v naslednji primerih:
– ko se ugotovi, da so bila sredstva ali del teh nenamensko porabljena;
– ko se ugotovi, da je izvajalec, za katerega je namen pridobitve sredstev v vlogi navajal neresnične podatke;
– ko se ugotovi druga nepravilnost pri uporabi sredstev iz občinskega proračuna.
Izvajalec, ki nenamensko porabi sredstva, ne more kandidirati za sredstva na javnem razpisu občine v prihodnjem letu. Izvajalec v prihodnjem letu ne more kandidirati za sredstva na javnem razpisu občine, če v roku določenem v pogodbi, ne odda finančno in vsebinsko poročilo o prijavljenih in izvedenih programih.
III. MERILA IN KRITERIJI 
16. člen
Programe s področja socialnega varstva in programe ostalih društev oceni strokovna komisija na podlagi Meril in kriterijev za vrednotenje socialnovarstvenih in ostalih programov, navedenih v prilogi tega pravilnika.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe iz drugih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice preko razpisa za namene iz tega pravilnika.
IV. KONČNI DOLOČBI 
17. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 95/05).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-17/2017-15
Dolenjske Toplice, dne 24. maja 2017
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost