Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1564. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DEJMAN d.o.o., stran 4330.

  
Na podlagi določila drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US – v nadaljnjem besedilu ZLS), 25., 26. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – v nadaljnjem besedilu ZGJS), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15 – v nadaljnjem besedilu ZGD-1) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 22. redni seji dne 24. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DEJMAN d.o.o. 
I. TEMELJNE DOLOČBE 
1. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(ustanovitev javnega podjetja) 
(1) S tem odlokom Občina Kobarid (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja Javno podjetje DEJMAN d.o.o., ki opravlja dejavnosti iz tega akta kot izbirno gospodarsko javno službo.
(2) Ta odlok je istočasno tudi akt o ustanovitvi Javnega podjetja DEJMAN d.o.o.
3. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja iz 2. člena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja gospodarske družbe.
4. člen 
(pomen pojmov) 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
II. FIRMA IN SEDEŽ 
5. člen 
(firma in sedež) 
(1) Firma družbe je: Javno podjetje za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DEJMAN d.o.o.
(2) Skrajšana firma je: DEJMAN d.o.o.
(3) Sedež družbe je: Trg svobode 2, Kobarid.
III. DEJAVNOST DRUŽBE 
6. člen 
(dejavnost družbe) 
(1) Družba opravlja na območju Občine Kobarid lokalne gospodarske javne službe, ki jih s svojimi akti določi ustanovitelj.
(2) Družba izvaja naslednjo izbirno gospodarsko javno službo:
– proizvodnja in dobava toplote za daljinsko ogrevanje (oskrba s toplotno energijo).
(3) Družba opravlja v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) naslednje dejavnosti:
– 35.119
Druga proizvodnja električne energije,
– 35.3
Oskrba s paro in vročo vodo,
– 35.30
Oskrba s paro in vročo vodo,
– 35.300
Oskrba s paro in vročo vodo,
– 42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline,
– 43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav,
– 46.710
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi.
(4) Družba poleg osnovne dejavnosti opravlja tudi dopolnilne dejavnosti, ki pripomorejo k uresničevanju osnovnih dejavnosti.
(5) Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne pomenijo opravljanja gospodarskih javnih služb, so pa pomembne za njeno poslovanje in opravljanje gospodarskih javnih služb ter zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produktivnost zaposlenih.
(6) Družba je dolžna skladno z veljavno klasifikacijo dejavnosti v statutu družbe natančno opredeliti svoje vsakokratne dejavnosti.
IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN OSNOVNI VLOŽEK DRUŽBENICE 
7. člen 
(osnovni kapital) 
(1) Osnovni kapital družbe znaša 7.500,00 EUR.
(2) Ta osnovni kapital zagotavlja s svojim osnovnim vložkom ustanovitelj.
(3) Na temelju vloženega osnovnega vložka obstaja en sam poslovni delež, ki ga v višini 100 % poseduje edini ustanovitelj – Občina Kobarid.
V. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE 
8. člen 
(odgovornost) 
(1) Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Premoženje družbe je v pravnem prometu.
(3) Ustanovitelj za obveznosti družbe ne odgovarja.
VI. INVESTICIJE V JAVNO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO 
9. člen 
(komunalna infrastruktura) 
(1) Občina Kobarid se zavezuje predati družbi v najem, posest in uporabo sredstva javne komunalne infrastrukture, to je objekte, naprave in omrežja za proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje in dobavo toplote, s katerimi razpolaga.
(2) Družba mora javno infrastrukturo vzdrževati in uporabljati kot dober gospodar za potrebe izvajanja javne službe.
(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z najemom in uporabo sredstev javne infrastrukture se uredijo s posebno pogodbo.
(4) Sredstva za redno vzdrževanje javne infrastrukture se pokrivajo iz prihodka, doseženega z izvajanjem storitev javne službe.
10. člen 
(javno pooblastilo – naloge)
(1) Na podlagi tega odloka se družbi z dnem uveljavitve odloka podeljuje javno pooblastilo, da v okviru izvajanja javne službe opravlja naslednje naloge:
– izvajanje investicij v javno infrastrukturo,
– vodenje in vzdrževanje katastra javne infrastrukture v skladu s predpisi,
– vodenje operativnih evidenc v zvezi z javno infrastrukturo v skladu s predpisi,
– vzdrževanje (redno in občasno) infrastrukture,
– vodenje obnovitvenih in razširitvenih investicij v javno infrastrukturo, ki se sestoji iz:
 načrtovanja razvoja javne infrastrukture,
 priprave investicijske dokumentacije oziroma načrtov,
 izvajanje javnih naročil,
 izvajanje investicijskih del,
 nadziranje investicij.
(2) Družba mora poleg zgoraj navedenih nalog v zvezi z izvajanjem javne službe tudi zagotoviti:
– vodenje evidenc o opravljenem vzdrževanju,
– svetovanje v zvezi z razvojem javne infrastrukture,
– poročanje o stanju javne infrastrukture.
(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z javnim pooblastilom in nalogami iz tega člena se podrobneje uredijo s posebno pogodbo iz tretjega odstavka 9. člena tega odloka.
11. člen 
(razvoj in nadzor) 
Usklajevanje razvoja in nadzor nad uresničevanjem določb 9. in 10. člena tega odloka se izvaja v skladu z zakonom in pogodbo iz tretjega odstavka 9. člena tega odloka.
VII. UPRAVLJANJE DRUŽBE 
12. člen 
(Ustanovitelj) 
(1) Občina Kobarid, kot ustanovitelj in edini družbenik družbe, samostojno odloča o vseh vprašanjih, o katerih v skladu z zakonom odločajo družbeniki ter o drugih vprašanjih določenih z zakonom in statutom družbe kakor tudi:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti,
– sprejme statut družbe in njegove spremembe,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem družbe in
– sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun družbe.
(2) Za posamezen sklic skupščine lahko ustanovitelj imenuje svoje pooblaščence.
(3) Pristojnosti ustanovitelja podrobneje določa statut družbe.
(4) Ustanovitelj mora vse odločitve vpisovati v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar.
13. člen 
(organi družbe) 
(1) Upravljanje družbe se vrši preko organov družbe.
(2) Organi družbe so direktor in nadzorni svet.
14. člen 
(Direktor) 
(1) Družbo (oziroma njeno poslovanje in delo) neposredno vodi in zastopa poslovodstvo družbe – direktor.
(2) Direktorja družbe imenuje in razrešuje nadzorni svet družbe.
(3) Pogoji in postopek imenovanja in razrešitve direktorja se določijo s statutom družbe.
(4) Direktor zastopa, predstavlja in vodi družbo skladno s pravicami, obveznostmi in pristojnostmi, ki se podrobneje določijo s statutom družbe ter v skladu z namenom družbe in sprejetimi programi in smernicami.
(5) Poslovodstvo (direktor) mora za posle, ki se nanašajo na:
– promet z nepremičninami in obremenitve nepremičnin,
– najemanje in dajanje dolgoročnih kreditov,
– dajanje poroštev ter
– sklepanje pogodb v vrednosti nad 10.000,00 EUR
pridobiti soglasje nadzornega sveta.
15. člen 
(Nadzorni svet) 
(1) Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem družbe, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, skrbi za redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza, spremlja rentabilnost družbe in njenega gospodarska gibanja ter opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe, o čemer obvešča ustanovitelja.
(2) S statutom družbe se podrobneje določijo pravice, obveznosti in pristojnosti nadzornega sveta ter druga vprašanja, povezana z delovanjem nadzornega sveta.
VIII. POSLOVNA POLITIKA 
16. člen 
(poslovna politika) 
Direktor družbe predlaga in izvaja poslovno politiko družbe na osnovi strateških in razvojnih ciljev, ki jih določa in usklajuje ustanovitelj.
IX. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI, RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POSLOVNA POROČILA 
17. člen 
(financiranje) 
(1) Dejavnost družbe se financira iz naslednjih virov:
– iz prihodkov, doseženih s prodajo storitev, v okviru izvajanja javnih služb,
– iz sredstev državnega proračuna, namenjenih sofinanciranju lokalnih gospodarskih javnih služb,
– iz drugih virov, določenih z zakonom in občinskimi predpisi,
– iz prihodkov od opravljanja drugih dejavnosti družbe.
(2) Morebitno izgubo družbe pri opravljanju gospodarske javne službe, ki presega dobiček od opravljanja drugih dejavnosti, pokriva ustanovitelj/družbenik v skladu z veljavnimi predpisi.
X. JAVNA POOBLASTILA 
18. člen 
(javna pooblastila) 
Družba lahko izvaja javna pooblastila v okviru svoje dejavnosti, v obsegu in na način, ki ga določa zakon oziroma ustanovitelj s svojimi odloki, oziroma drugimi ustreznimi splošnimi akti.
XI. AKTI DRUŽBE 
19. člen 
(akti družbe) 
(1) Statut družbe, v katerem se podrobneje določijo delovanje družbe, delo in odločanje organov družbe, pogoji in postopek za imenovanje direktorja ter druga vprašanja, sprejme nadzorni svet s soglasjem občinskega sveta ustanovitelja.
(2) Direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejema splošne akte družbe.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
(vršilec dolžnosti) 
Za čas 12 mesecev oziroma do imenovanja direktorja, za vršilca dolžnosti direktorja imenuje župan Občine Kobarid.
21. člen 
(konstituiranje nadzornega organa) 
Nadzorni svet iz 15. člena tega odloka se mora konstituirati najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
22. člen 
(rok sprejetja statuta) 
Statut družbe mora biti sprejet najkasneje v devetdesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
23. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kobarid, dne 24. maja 2017
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost