Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

37. Zakon o ratifikaciji Sprememb Protokola iz leta 1996, ki spreminja Konvencijo o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve, 1976 (MSPKOOPT), stran 120.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sprememb Protokola iz leta 1996, ki spreminja Konvencijo o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve, 1976 (MSPKOOPT) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sprememb Protokola iz leta 1996, ki spreminja Konvencijo o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve, 1976 (MSPKOOPT), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. maja 2017.
Št. 003-02-5/2017-19
Ljubljana, dne 1. junija 2017
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPREMEMB PROTOKOLA IZ LETA 1996, KI SPREMINJA KONVENCIJO O OMEJITVI ODGOVORNOSTI ZA POMORSKE TERJATVE, 1976 (MSPKOOPT) 
1. člen
Ratificirajo se Spremembe Protokola iz leta 1996, ki spreminja Konvencijo o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve, 1976, sprejete v Londonu 19. aprila 2012.
2. člen 
Besedilo sprememb protokola v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu se glasi:
AMENDMENTS TO THE PROTOCOL OF 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976 
(Amendments to the limitation amounts set out in article 3 of the 1996 LLMC Protocol) 
THE LEGAL COMMITTEE at its ninety-ninth session,
RECALLING Article 33(b) of the Convention on the International Maritime Organization (hereinafter referred to as the “IMO Convention”) concerning the functions of the Committee,
MINDFUL of Article 36 of the IMO Convention concerning rules governing the procedures to be followed when exercising the functions conferred on it by or under any international convention or instrument,
TAKING INTO CONSIDERATION article 8 of the Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 (hereinafter referred to as the “1996 LLMC Protocol”) concerning the procedures for amending the limitation amounts set out in article 3 of the 1996 LLMC Protocol,
HAVING CONSIDERED amendments to the limitation amounts proposed and circulated in accordance with the provisions of article 8(1) and (2) of the 1996 LLMC Protocol,
1. ADOPTS, in accordance with article 8(4) of the 1996 LLMC Protocol, amendments to the limitation amounts set out in article 3 of the 1996 LLMC Protocol, as set out in the annex to this resolution;
2. DETERMINES, in accordance with article 8(7) of the 1996 LLMC Protocol, that these amendments shall be deemed to have been accepted at the end of a period of 18 months after the date of notification unless, prior to that date, not less than one-fourth of the States that were Contracting States on the date of the adoption of these amendments have communicated to the Secretary-General that they do not accept these amendments;
3. FURTHER DETERMINES that, in accordance with article 8(8) of the 1996 LLMC Protocol, these amendments deemed to have been accepted in accordance with paragraph 2 above shall enter into force 18 months after their acceptance;
4. REQUESTS the Secretary-General, in accordance with article 14(2)(a)(v) of the 1996 LLMC Protocol, to transmit certified copies of the present resolution and the amendments contained in the annex thereto to all States which have signed or acceded to the 1996 LLMC Protocol;
5. FURTHER REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of the present resolution and its annex to the Members of the Organization which have not signed or acceded to the 1996 LLMC Protocol.
 
SPREMEMBE PROTOKOLA IZ LETA 1996, KI SPREMINJA KONVENCIJO O OMEJITVI ODGOVORNOSTI ZA POMORSKE TERJATVE, 1976 
(spremembe omejitvenih zneskov iz 3. člena protokola LLMC iz leta 1996) 
PRAVNI ODBOR na svojem devetindevetdesetem zasedanju
OB SKLICEVANJU na pododstavek b 33. člena Konvencije o Mednarodni pomorski organizaciji (v nadaljnjem besedilu: konvencija IMO) o nalogah odbora,
OB UPOŠTEVANJU 36. člena konvencije IMO o poslovniku, po katerem se mora ravnati pri opravljanju nalog, ki so mu dodeljene z mednarodnimi konvencijami ali dokumenti ali v skladu z njimi,
OB UPOŠTEVANJU 8. člena Protokola iz leta 1996, ki spreminja Konvencijo o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve, 1976 (v nadaljnjem besedilu: protokol LLMC iz leta 1996), o postopkih za spreminjanje omejitvenih zneskov iz 3. člena protokola LLMC iz leta 1996,
PO PREUČITVI sprememb omejitvenih zneskov, predlaganih in poslanih z okrožnico v skladu s prvim in drugim odstavkom 8. člena protokola LLMC iz leta 1996,
1. SPREJEMA v skladu s četrtim odstavkom 8. člena protokola LLMC iz leta 1996 spremembe omejitvenih zneskov iz 3. člena protokola LLMC iz leta 1996, kakor je določeno v prilogi k tej resoluciji;
2. DOLOČA v skladu s sedmim odstavkom 8. člena protokola LLMC iz leta 1996, da se spremembe štejejo za sprejete po 18 mesecih od dneva uradnega obvestila, razen če pred tem dnem najmanj ena četrtina držav, ki so bile pogodbenice ob sprejetju teh sprememb, ne sporoči generalnemu sekretarju, da jih ne sprejme;
3. DOLOČA TUDI, da v skladu z osmim odstavkom 8. člena protokola LLMC iz leta 1996 te spremembe, ki se štejejo za sprejete v skladu s prejšnjim/zgornjim drugim odstavkom, začnejo veljati 18 mesecev po sprejetju;
4. PROSI generalnega sekretarja v skladu s točko v pododstavka a drugega odstavka 14. člena protokola LLMC iz leta 1996, da pošlje overjene kopije te resolucije in besedilo sprememb iz priloge vsem državam, ki so podpisale protokol LLMC iz leta 1996 ali k njemu pristopile;
5. TUDI PROSI generalnega sekretarja, da pošlje izvode te resolucije in njeno prilogo vsem članicam organizacije, ki niso podpisale protokol LLMC iz leta 1996 ali k njemu pristopile.
 
3. člen 
Za izvajanje sprememb protokola skrbijo ministrstvo, pristojno za promet, ministrstvo, pristojno za pravosodje, in ministrstvo, pristojno za finance. Koordinacijo med ministrstvi vodi ministrstvo, pristojno za promet.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-04/17-2/9
Ljubljana, dne 24. maja 2017
EPA 1951-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost