Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1532. Pravilnik o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov in zunanjih ponudnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila, stran 4208.

  
Na podlagi četrtega odstavka 29. člena in prvega odstavka 32. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov in zunanjih ponudnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa način izvajanja nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) v zvezi z delovanjem informacijsko-komunikacijske infrastrukture, ki omogoča, da se s plačilnimi in kreditnimi karticami ali prek sistema spletnega bančništva in sistema mobilne telefonije ali z drugimi plačilnimi sredstvi brezgotovinsko plačujejo elektronske storitve v upravnih, sodnih in drugih uradnih postopkih ali druge storitve, blago in izdelki, ki jih proračunski uporabniki ponujajo svojim strankam prek spletnih portalov ali prek enotne kontaktne točke (v nadaljnjem besedilu: e-storitve), ki jo je vzpostavilo ministrstvo, pristojno za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: enotna kontaktna točka).
(2) Ta pravilnik določa tudi način izvajanja nalog UJP iz prejšnjega odstavka za zunanje ponudnike, ki ponujajo storitve svojim strankam v okviru izvajanja javnih pooblastil ali drugih pristojnosti prek enotne kontaktne točke.
2. člen 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »sistem spletnih plačil« je sistem, ki omogoča, da se s plačilnimi in kreditnimi karticami ali prek sistema spletnega bančništva in sistema mobilne telefonije ali z drugimi plačilnimi sredstvi, prek spletnih portalov ali enotne kontaktne točke plačujejo e-storitve proračunskih uporabnikov;
– »ponudnik e-storitve« je proračunski uporabnik, ki uporabnikom e-storitve ponuja prek svojega spletnega portala ali prek enotne kontaktne točke, ter zunanji ponudnik, ki uporabnikom e-storitve ponuja prek enotne kontaktne točke;
– »zunanji ponudnik« je ponudnik e-storitve oziroma poslovni subjekt, ki nima statusa proračunskega uporabnika in je v sistem spletnih plačil vključen kot nosilec javnega pooblastila ali druga institucija, pooblaščena za izvajanje različnih spletnih e-storitev prek enotne kontaktne točke;
– »uporabnik e-storitve« je vsaka fizična ali pravna oseba, ki e-storitev spletno plačuje prek spletnega portala ponudnika e-storitve ali enotne kontaktne točke;
– »plačilni servisi« so banke in hranilnice, izdajatelji plačilnih in kreditnih kartic, operaterji mobilne telefonije in drugi ponudniki storitev, ki omogočajo spletno plačevanje e-storitev.
II. NALOGE UJP 
3. člen 
UJP:
– zagotavlja učinkovito in neprekinjeno delovanje sistema spletnih plačil,
– na svoji spletni strani objavi splošne pogoje poslovanja proračunskih uporabnikov in zunanjih ponudnikov prek sistema spletnih plačil (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji poslovanja UJP),
– obvešča ponudnike e-storitev, ki so vključeni v sistem spletnih plačil, o vseh nepravilnostih v zvezi z delovanjem sistema spletnih plačil,
– vodi in na svoji spletni strani objavi seznam ponudnikov e-storitev in seznam njihovih e-storitev, vključenih v sistem spletnih plačil,
– vodi in na svoji spletni strani objavi seznam plačilnih servisov, vključenih v sistem spletnih plačil.
III. VKLJUČITEV IN IZKLJUČITEV PONUDNIKA E-STORITVE IZ SISTEMA SPLETNIH PLAČIL
4. člen 
(1) Ponudnik e-storitve za vključitev v sistem spletnih plačil podpiše Vlogo za vključitev v sistem spletnih plačil, ki vključuje sprejem določb tega pravilnika in splošnih pogojev poslovanja UJP.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka je objavljena na spletni strani UJP.
5. člen 
(1) Ponudnik e-storitve za izključitev iz sistema spletnih plačil podpiše Vlogo za izključitev iz sistema spletnih plačil, ki je objavljena na spletni strani UJP.
(2) Če ponudnik e-storitve s svojim ravnanjem ovira delovanje sistema spletnih plačil in krši določbe tega pravilnika ter splošne pogoje poslovanja UJP oziroma druga navodila, objavljena na spletni strani UJP, ga UJP izključi iz sistema spletnih plačil.
IV. OBRAČUN NADOMESTIL IN STROŠKOV PLAČILNIH TRANSAKCIJ PREK SISTEMA SPLETNIH PLAČIL 
6. člen 
(1) Nadomestila in stroški plačilnih transakcij proračunskih uporabnikov, izvršenih prek sistema spletnih plačil, se obračunavajo v skladu s pogodbami, sklenjenimi med UJP in plačilnimi servisi.
(2) Nadomestila in stroške iz prejšnjega odstavka plača UJP skladno s plačilnimi roki, ki jih določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, v breme sredstev, ki so v proračunu Republike Slovenije predvidena za ta namen.
(3) Plačilni servis enkrat mesečno izstavi UJP zbirni obračun stroškov in nadomestil za vse plačilne transakcije, izvršene v preteklem mesecu prek sistema spletnih plačil. Obvezna priloga obračuna je izpisek opravljenih plačilnih transakcij v preteklem mesecu, ki vsebuje specifikacijo plačilnih transakcij po posameznih zneskih plačil in zneskih obračunanih stroškov in nadomestil ločeno za vsakega ponudnika e-storitve.
7. člen 
(1) Nadomestila in stroški plačilnih transakcij zunanjih ponudnikov e-storitve, izvršenih prek sistema spletnih plačil, se obračunavajo v skladu s pogodbami, sklenjenimi med UJP in plačilnimi servisi.
(2) Pogodbe iz prejšnjega odstavka so neposredno zavezujoče za zunanje ponudnike e-storitve od dneva njihove vključitve v sistem spletnih plačil.
(3) Plačilni servis enkrat mesečno izstavi zunanjemu ponudniku e-storitve račun za vse plačilne transakcije, izvršene v preteklem mesecu prek sistema spletnih plačil. Obvezna priloga računa je izpisek opravljenih plačilnih transakcij v preteklem mesecu, ki vsebuje specifikacijo plačilnih transakcij po posameznih zneskih plačil in zneskih obračunanih stroškov ter nadomestil ločeno za vsakega zunanjega ponudnika e-storitve. Plačilni servis kopijo računa in izpiska plačilnih transakcij posreduje v vednost UJP.
(4) Nadomestila in stroške oziroma račun iz prejšnjega odstavka plača zunanji ponudnik e-storitve neposredno na transakcijski račun plačilnega servisa v roku 30 dni od dneva prejema računa.
V. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati prvi dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil pravilnik objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-198/2017/10
Ljubljana, dne 25. maja 2017
EVA 2017-1611-0026
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance

AAA Zlata odličnost