Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

Št. 478-0004/2017-1 Ob-2413/17, Stran 1490
Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter sklepa Občinskega sveta Občine Vuzenica iz 22. seje, razpisuje
javno dražbo 
za prodajo nepremičnine 
I. Prodajalec: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vuzenica.
Prodaja se naslednja nepremičnina:
a) stanovanje na naslovu Sv. Primož na Pohorju 19B, Vuzenica, stanovanje št. 1, ID znak 815-174-1, v velikosti 66,80 m2. Izklicna cena je 22.907,50 EUR + davek.
Izklicna cena zgoraj navedenega stanovanja je določena v cenitvenem poročilu sodno zapriseženega cenilca mag. Rajka Hovnika.
Plačilo kupnine: v enkratnem znesku 8 dni po podpisu pogodbe.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Ponudniki morajo pred začetkom javne dražbe predložiti naslednje dokumente:
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali potni list (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
II. Splošni pogoji sodelovanja:
1. Javna dražba za prodajo navedene nepremičnine bo 26. 6. 2017, ob 13.30, v prostornih sejne sobe Občine Vuzenica. Javna dražba se bo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Najnižji znesek višanja je 200 EUR. V primeru, da nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, predsednik komisije za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Občine Vuzenica ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in kupca pozove k podpisu pogodbe.
Vsak ponudnik mora pred začetkom javne dražbe položiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene nepremičnine. Plačana kavcija bo najugodnejšemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po javni dražbi. Potrdilo o plačani kavciji v višini 10 % izklicne cene posamezne nepremičnine se nakaže na transakcijski račun Občine Vuzenica št.: 01341-0100011132 UJP Slovenska Bistrica, z navedbo »kavcija za javno dražbo«.
2. Kupoprodajna pogodba bo s kupcem sklenjena v 8 dneh po javni dražbi in po pridobitvi izjav predkupnih upravičencev. Plačilo kupnine v roku določenem pod točko I. je bistvena sestavina pravnega posla.
3. Overitev pogodbe ter druge stroške v zvezi z nakupom in prenosom lastništva plača kupec.
4. Prodajalec si pridružuje pravico, da z nobenim od dražiteljev ne sklene pogodbe kljub uspeli javni dražbi. Komisija za vodenje in nadzor postopka javne dražbe, lahko, v soglasju s predstojnikom, ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
5. Če dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
6. Etažni lastniki v večstanovanjski hiši Sv. Primož na Pohorju 19B, Vuzenica, imajo v skladu s 124. in 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13) pri odkupu stanovanja predkupno pravico, ki jo bodo lahko na podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, uradno prečiščeno besedilo – UPB1) uveljavljali v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila Občine Vuzenica o višini izdražene cene.
III. Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina Vuzenica, Občinska uprava, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica (Timotej Pečoler, tel. 02/87-912-24, v času uradnih ur).
Občina Vuzenica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti