Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

Ob-2441/17, Stran 1441
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo po zakonskem pooblastilu zastopa dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu s 14. in 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15; ZSPDSLS) in 30. členom Uredbe o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 76/15; USPDSLS), objavlja
javni razpis 
za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe 
1. Naziv in sedež organizatorja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana in Tehniški šolski center Maribor, Zolajeva 12, 2000 Maribor.
2. Predmet prodaje: nepremičnini z ID znakom, v k.o. Tezno (680):
– 680-2418-1-0; nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 2.100 m2
– 680-2418-2-0; zazidano stavbno zemljišče, v izmeri 3.279 m2
– samostoječa stavba št. 3267, na parc št. 2418/2, v izmeri 111,2 m2.
Predmetno nepremičnino v Mariboru na Teznem predstavlja teniško igrišče s poslovno gostinskim objektom in stavbno zemljišče. Namenska raba površin po prostorskem izvedbenem aktu (PUP) je površine za šport. Športni kompleks je lociran na koncu Zagrebške ceste, na št. 99, kot del športnih površin, predvidenih za uporabo dijakov sosednjega Tehniškega šolskega centra Maribor. Predmet prodaje je v večletnem najemu dveh najemnikov. Vzhodni del parcele št. 2418/2 k.o. Tezno, ki se nahaja med vhodno mejo nepremičnine in ograjo, ki omejuje teniška igrišča, je v zakupu Balinarskega društva Tezno, Cimos Maribor, z zakupno pogodbo do leta 2025. Zahodni del parcele je v večletnem najemu društva Tenis kluba Natka, podaljšan do 31. 8. 2017.
Dostop do objekta je po javni asfaltirani cesti, nato po parceli v lasti RS, kjer je možno tudi parkirati po predhodni sklenitvi služnostne in najemne pogodbe, ali pa si je možno kasneje urediti lastni vhod z južne strani.
Športno gostinski objekt, stavba št. 3267, etažnosti P, zgrajen leta 1985, 2011–12 obnovljen (strešna kritina, T.Č., vodovodni priključek, odtočna kanalizacija, ureditev okolice s talkovci, ciprese, ograja, športno teniško igrišče). Prostori so v funkciji in obnovljeni v letih 2011–12 (deloma tlaki, strop, prepleskano zunanje stavbno pohištvo, nova notranja vrata, deloma sanitarna oprema, armature). Temelji so AB pasovni, nosilni zidovi opečni, prav tako predelne stene. Strop nad pritličjem je polmontažni NORMA strop. Streha je ravna plošča, prekrita s hidroizolacijo – sika. Kleparski izdelki v prvotni izvedbi. Fasada klasični omet. Objekt je priključen na vodovodno, kanalizacijsko in električno omrežje. Ogrevanje je radiatorsko (novo) na T.Č. zrak vodo in sanitarni bojler. Okolica je urejena kot betonski talk, tlakovci, leseni montažni nadstreški, nova industrijska ograja, izvedena nova asfaltna prevleka in nanos iz umetne mase.
Površina stavbe št. 3267 je po podatkih katastra 111,2 m2, po dejanski izmeri pa je neto tlorisna površina 95,58 m2, od tega hodnik 8,50 m2, gostinska soba s šankom 49,56 m2, wc (ženski, moški) 2 x 3,82 m2, garderoba ženska 3,50 m2, garaderoba moška 2,96 m2, hodnik do garderob 2,76 m2, tuši 5,19 m2, čistila 5,19 m2, kabinet 8,03 m2, tehnični prostor 2,25 m2. Energetska izkaznica za stavbo št. 3267 je bila izdelana 3. 4. 2017 pod št. 2017-11-17-48360 in velja do 2. 4. 2027. Priporoča se izvedba dodatne toplotne izolacije zunanjih sten, strehe ter zamenjava stavbnega pohištva z energetsko učinkovitejšim.
3. Predkupna pravica: zakonita predkupna pravica občine po Odloku o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 1/04, 28/05, 17/06, 28/06 in 11/08).
4. Vrsta pravnega posla
Prodaja nepremičnin po načelu videno – kupljeno.
Kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
5. Izklicna cena za nepremičnine iz 2. točke: 327.000,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh po prejemu podpisane pogodbe na račun prodajalca oziroma v več obrokih pod pogojem zavarovanja z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv brez ugovora, če je kupec pravna oseba oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Tehniškega šolskega centra Maribor, Zolajeva ulica 12, Maribor, v učilnici C001, pritličje, dne 26. 6. 2017 ob 13. uri.
8. Varščina: dražitelji morajo najkasneje dva delovna dneva pred izvedbo javne dražbe vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na podračun proračuna Republike Slovenije EZR št. 01100-6300109972, sklic na št.: 18 33308-7200994-860111, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba Tezno«. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, drugim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, pa se bo varščina brez obresti vrnila v 15 dneh od zaključka javne dražbe na njihov transakcijski račun. Plačilo varščine šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetne nepremičnine. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja: javna dražba se izvaja v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Dražbo izvede pristojna komisija za izvedbo javne dražbe, ki jo je imenoval predstojnik upravljavca in ki opravi izbor najugodnejšega dražitelja. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k javni dražbi in razpisne pogoje javne dražbe. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, če jih je več, je najugodnejši dražitelj tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Javna dražba za prodajo nepremičnin je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, le dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe, katerega kopijo prejme vsak dražitelj. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči še telefonsko številko.
10. Način in rok sklenitve pogodbe: prodajalec bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, za ceno, doseženo na javni dražbi. Če dražitelj v roku 15 dni na poziv prodajalca ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pravico zadržati vplačano varščino.
11. Način in rok plačila kupnine: kupnino plača kupec najkasneje v 30 dneh po prejemu pogodbe, na v pogodbi naveden račun prodajalca oziroma v več obrokih pod pogojem zavarovanja, in sicer, pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv brez ugovora, oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Uspešnemu dražitelju se varščina všteje v kupnino. Če kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto.
12. Izročitev nepremičnine v last in posest: po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi (izdaja ZK dovolila). Stroški so: davek na promet nepremičnin (2 % od pogodbene vrednosti), stroški sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroški zemljiško knjižne realizacije (stroški priprave in vložitve e-ZK predloga i.d.); in jih plača kupec.
13. Drugi pogoji:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Pred pričetkom dražbe se predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev;
b. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni in ga lahko pridobijo v enem dnevu pri pristojni FURS. Tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke;
c. predložitev potrdila, da v zadnjih šestih mesecih dražitelj ni imel blokiranega TRR (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
d. dražitelji morajo na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine;
e. dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in da se strinja s pogoji prodaje;
f. morebitni pooblaščenci dražiteljev, pravnih in fizičnih oseb, morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na dotični javni dražbi;
g. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej a. do c., bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik.
14. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek kadarkoli ustavi do sklenitve pravnega posla.
15. Informacije: za dodatne informacije o nepremičnini in predhodno najavo ogleda nepremičnin pod 2. točko, dne 21. junija ob 9. uri, se obrnite na Darka Kukovca, Tehniški šolski center Maribor, tel. 031/703-704; e-pošta: darko.kukovec@guest.arnes.si. V zvezi s pravnimi pogoji prijave se obrnite na Smiljo Jarni, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, tel. 01/478-46-25, e-pošta: smilja.jarni@gov.si.
Republika Slovenija Vlada Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost