Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1568. Spremembe pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta, stran 4336.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M  S P R E M E M B E   P R A V I L 
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta 
Št. 007-1/2017
Koper, dne 26. maja 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US in 21/13 – ZFDO-F), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 25. maja 2017 sprejel
S P R E M E M B E   P R A V I L 
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta 
1. člen 
Besedilo 2. člena Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta, (št. M008/s-301/97 z dne 25/9-1997, Uradne objave, št. 45/02 in Uradni list RS, št. 90/07) se spremeni, tako da se glasi:
»Občinski svet v skladu z Zakonom o državnem svetu izvoli v volilno telo enega predstavnika ne glede na število prebivalcev v občini in po enega predstavnika na vsakih dopolnjenih pet tisoč prebivalcev (v nadaljevanju elektorji) ter določi enega kandidata za člana državnega sveta.«
2. člen 
Besedilo tretjega odstavka 7. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred največ toliko kandidati, kot se voli elektorjev.«
3. člen 
Te spremembe pravil začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2017
Koper, dne 25. maja 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O   L E   M O D I F I C H E   A L L E   R E G O L E 
per l’elezione dei rappresentanti costituenti il corpo elettorale chiamato ad eleggere il membro del Consiglio dello Stato, come pure per la designazione del candidato a membro del Consiglio dello Stato 
N. 007-1/2017
Capodistria, 26 maggio 2017
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Ai sensi degli articoli 14 e 15 della Legge sul Consiglio dello Stato (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 100/05 – testo unico ufficiale, 95/09 – Sentenza della C.C. e 21/13 – ZFDO-F), in virtù dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,14/15-ZUUJFO e 76/16 – delibera CC) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 25 maggio 2017, ha accolto le
M O D I F I C H E   A L L E   R E G O L E 
per l’elezione dei rappresentanti costituenti il corpo elettorale chiamato ad eleggere il membro del Consiglio dello Stato, come pure per la designazione del candidato a membro del Consiglio dello Stato 
Articolo 1 
Il testo dell’articolo 2 delle Regole per l’elezione dei rappresentanti costituenti il corpo elettorale chiamato ad eleggere il membro del Consiglio dello Stato, come pure per la designazione del candidato a membro del Consiglio dello Stato (n. M008/s-301/97 in data 25/9-1997, Bollettino ufficiale n. 45/02 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/07), è modificato come segue:
»Il consiglio comunale in sintonia con la Legge del Consiglio dello stato elegge nel corpo elettorale un rappresentante indipendentemente dal numero degli abitanti nel comune e un rappresentante per ogni cinquemila abitanti (in seguito elettori) e stabilisce un candidato come membro del Consiglio di stato«.
Articolo 2 
Il testo del terzo paragrafo dell’articolo 7 è modificato e recita:
»Il membro del consiglio comunale vota per ogni singolo candidato cerchiando il numero progressivo al massimo di tanti candidati, di quanti sono gli elettori che vengono eletti«.
Articolo 3 
Le presenti modifiche alle regole hanno effetto il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 007-1/2017
Capodistria, 25 maggio 2017
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost