Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1552. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2017, stran 4303.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB in 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 134/06 in 101/11) je Občinski svet Občine Dobrna na 18. redni seji dne 30. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2017 
1. člen 
Z Odlokom o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2017 se spreminja in dopolnjuje Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2017 (Uradni list RS, št. 80/16).
2. člen 
2. člen Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2017 (Uradni list RS, št. 80/16) se spremeni tako, da glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
1. rebalans proračuna leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.284.049
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.880.430
70
DAVČNI PRIHODKI
1.508.864
700 Davki na dohodek in dobiček
1.354.514
703 Davki na premoženje
63.650
704 Domači davki na blago in storitve
90.700
71
NEDAVČNI PRIHODKI
371.566
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
264.500
711 Takse in pristojbine
1.200
712 Denarne kazni
2.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
13.200
714 Drugi nedavčni prihodki
90.166
72
KAPITALSKI PRIHODKI
197.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
197.000
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
206.619
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
147.235
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
59.384
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU 
za kohezijsko politiko
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.512.244
40
TEKOČI ODHODKI
889.694
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
287.346
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
46.735
402 Izdatki za blago in storitve
495.101
403 Plačila domačih obresti
30.000
409 Rezerve
30.512
41
TEKOČI TRANSFERI
921.954
410 Subvencije
20.800
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
573.321
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
46.240
413 Drugi tekoči domači transferi
281.593
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
694.596
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
694.596
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
6.000
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
6.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–228.195
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
1.500
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
v JP in družbah, ki so v lasti države 
in občina 
1.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
500
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
173.660
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo kreditov 
173.660
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–401.355
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–173.660
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 
–228.195
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
401.355
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.«
3. člen 
Proračunski skladi so:
Proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 20.512 €. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.512 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2017-1(5)
Dobrna, dne 30. maja 2017
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost