Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1554. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrna, stran 4310.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09,48/12, 57/12, 92/13), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05, 34/05, 44/05, 40/06, 51/06, 115/06, 139/06, 17/08, 21/08, 76/08, 109/09, 108/09, 45/10, 9/11, 29/11, 21/13, 111/13, 74/14, 92/14, 32/16), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 26/03, 59/11) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 18. redni seji dne 30. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrna 
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 101/15).
2. člen 
Drugi odstavek 12. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– uporaba storitev javne službe je obvezna za vse lastnike, najemnike, uporabnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine in v kateri imajo le-ti stalno ali začasno prebivališče ali se v njej izvaja dejavnost,
– uporaba storitev javne službe je obvezna za vse lastnike, najemnike, uporabnike ali upravljavce stavb, ki v občini nimajo stalnega ali začasnega prebivališča in v občini še ne koristijo storitev javne službe izvajanja odvoza komunalnih odpadkov.«
Sedmi odstavek 12. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Uporabniki iz prejšnjih odstavkov so prosti obveznosti po tem odloku, če izvajalcu javne službe izkažejo, da stavba ali objekt oziroma del stavbe ali objekta ni v uporabi neprekinjeno že najmanj tri mesece, kar uporabnik izkaže s potrdilom o neuporabi objekta ali dela objekta, na osnovi odjave ostalih komunalnih storitev (vodovod, elektro priključek) pri izvajalcih teh javnih služb.«
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 007-0005/2017-1(1)
Dobrna, dne 30. maja 2017
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost