Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

Št. 5100-12/2017-1 Ob-2434/17, Stran 1475
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A, v nadaljevanju: Zakon), na podlagi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije s protokolom (Uradni list RS-MP, št. 9/94), Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Nemško službo za akademske izmenjave (German Academic Exchange Service; v nadaljevanju: DAAD), z dne 12. 10. 2015 in Aneksa k temu Memorandumu, podpisanega v maju 2017 ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, z dne 25. 1. 2016 – UPB št. 3, št. 6319-2/2013-26 in št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29, z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30, z dne 10. 10. 2016, št. 6319-2/2013-31, z dne 7. 11. 2016, št. 6319-2/2013-32, z dne 21. 11. 2016, št. 6319-2/2013-33, z dne 6. 2. 2017, št. 6319-2/2013-34, z dne 23. 3. 2017, št. 6319-2/2013-35, z dne 13. 4. 2017 in št. 6319-2/2013-36, z dne 8. 5. 2017 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2018–2019
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v Zvezni republiki Nemčiji v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralnih projektov) v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 na vseh področjih znanosti.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Zvezna republika Nemčija.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija;
2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
3. imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki bo zagotavljal osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Zvezno republiko Nemčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih nemških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter druge mednarodne razpise.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jo mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je:
A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.
Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav, aktivno morajo biti vključeni mlajši raziskovalci (doktorski študenti in/ali podoktorandi, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let; v nadaljevanju: raziskovalci na začetku kariere. Upošteva se leto zagovora doktorata.
Slovenski in nemški prijavitelj (vodja) morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Zvezni republiki Nemčiji: DAAD, Section P33 – Project Funding for German Language, Alumni Projects, Research Mobility. Kennedyallee 50, G-53175 Bonn, spletna stran: http://www.daad.de. Kontaktna oseba na nemški strani je Tobias Hill: e-mail: hill@daad.de).
6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prijave bo obravnavala Strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor.
Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in formalno popolnih prijavah bo Strokovna komisija najprej določila skladnost prijav s cilji tega razpisa.
Strokovna komisija obravnava prijave, upoštevaje merila po naslednjem vrstnem redu:
a. izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij projektov, kot jih določa metodologija in ovrednotenje prijave v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih in
b. ugotavljanje pogoja glede aktivne vključenosti raziskovalcev na začetku kariere.
Strokovna komisija sprejme predlog prednostnega seznama prijav na podlagi dosežene ocene A1 (drugi odstavek 40. in drugi odstavek 138. člena Pravilnika o postopkih) tako, da razvrsti prijave v padajočem vrstnem redu, ločeno za prijave, ki so in ki niso v skladu z razpisnimi pogoji.
Strokovna komisija bo slovenskemu delu Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje) predala predlog prednostnega seznama prijav s pripadajočimi ocenami.
Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje ne bo obravnavala prijav, če ugotovi, da:
– prijava ni bila oddana v obeh državah;
– vodja na slovenski in nemški strani z istim naslovom in vsebino bilateralnega projekta v prijavni vlogi v obeh sodelujočih državah nista ista;
– vodja na slovenski in nemški strani v prijavni vlogi v obeh sodelujočih državah sta ista, vendar sta naslov in vsebina bilateralnega projekta različna;
– prijava nima aktivno vključenih raziskovalcev na začetku kariere.
Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje na zasedanju samostojno obravnava s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave, na podlagi pooblastil in na podlagi skupno sprejete odločitve izbere projekte ter določi višino sofinanciranja. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2018–2019 znaša okvirno 100.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2018–2019 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
V skladu z dogovorom obeh držav, vsaka država sofinancira svoje raziskovalce v okviru predmetnega razpisa.
Agencija bo sofinancirala slovenskim raziskovalcem obiske v Zvezni republiki Nemčiji, in sicer:
a. mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa;
b. lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije v Zvezni republiki Nemčiji (v primeru poti z letalom tudi javni prevoz od letališča do kraja namestitve oziroma raziskovalne organizacije);
c. stroške namestitve v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno in
d. dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Slovenski prijavitelji sami krijejo stroške za zdravstveno zavarovanje slovenskim raziskovalcem. Sprejeti projekti, ki ne bodo imeli izmenjav do 31. 12. 2018, v letu 2019 ne bodo financirani.
8. Čas izvajanja razpisa: predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2019.
9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).
Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.
9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-DE-JR-Prijava/2017 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodje bilateralnega projekta).
Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 7. septembra 2017 do 15. ure.
9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-DE-JR-Prijava/2017) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja. Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 7. septembra 2017 do 15. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 7. septembra 2017 do 15. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 7. septembra 2017 do 15. ure (upošteva se poštni žig).
9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave
Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 12. 9. 2017 ob 13. uri v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma decembra 2017.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije (www.arrs.si). Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Marjetici Primožič, po tel. 01/400-59-70, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti