Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1540. Spremembe in dopolnitve priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru, stran 4274.

  
Skladno s členi od 1. do 21. Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB11, Uradni list RS, št. 44/15, 92/15), Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, sprem. 17/08) ter na podlagi 11. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06, 137/06, 58/07, 67/08, 96/09, 17/15), 1. točke 253. člena in 1. točke prvega odstavka 271. člena Statuta Univerze v Mariboru, sta Senat Univerze v Mariboru na 17. redni seji dne 20. 12. 2016 ter Upravni odbor Univerze v Mariboru na 24. redni seji dne 14. 2. 2017 določila kot sestavni del Statuta Univerze v Mariboru
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P R I L O G E 
dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru 
I. 
Spremeni se II. točka v delu, ki se nanaša na Ekonomsko-poslovno fakulteto, tako da se doda naslednje dejavnosti:
»C 18.120 
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
J 58.190
Drugo založništvo
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje«.
II. 
Spremeni se točka II. v delu, ki se nanaša na Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, tako da se doda naslednje dejavnosti:
»C 25.990
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
C 26.400
Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
C 26.510
Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav
C 33.130
Popravila elektronskih in optičnih naprav
C 33.190
Popravila drugih naprav
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
N 77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
S 95.110
Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot«.
III. 
Spremeni se točka II. v delu, ki se nanaša na Fakulteto za energetiko, tako da se doda naslednje dejavnosti:
»D 35.119
Druga proizvodnja električne energije
E 38.320 
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov«.
IV. 
Spremeni se točka II. v delu, ki se nanaša na Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, tako da se doda naslednje dejavnosti:
»M 71.111
Arhitekturno projektiranje«.
V. 
Spremeni se točka II. v delu, ki se nanaša na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, tako da se doda naslednje dejavnosti:
»C 20.590
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
C 21.200
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
C 22.190
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
C 22.290
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
C 23.440
Proizvodnja druge tehnične keramike
E 38.220
Ravnanje z nevarnimi odpadki
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 72.1
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje«.
VI. 
Spremeni se točka II. v delu, ki se nanaša na Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede, tako da se doda naslednje dejavnosti:
»A 01.300
Razmnoževanje rastlin
A 02.300
Nabiranje gozdnih dobrin, nabiranje lesa«.
VII. 
Spremeni se točka II. v delu, ki se nanaša na Fakulteto za logistiko, tako da se doda naslednje dejavnosti:
»M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
N 77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
S 94.110
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj«.
VIII. 
Spremeni se točka II. v delu, ki se nanaša na Fakulteto za organizacijske vede, tako da se doda naslednje dejavnosti:
»I 56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati«.
IX. 
Spremeni se točka II. v delu, ki se nanaša na Fakulteto za turizem, tako da se črta naslednje dejavnosti:
»M 72.1
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije«, 
ter tako, da se doda naslednje dejavnosti:
»I 55.900
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I 55.209
Apartmaji v časovnem zakupu, obratovanje
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
R 90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve«.
X. 
Spremeni se točka II. v delu, ki se nanaša na Univerzitetno knjižnico Maribor, tako da se doda naslednje dejavnosti:
»G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
J 59.110
Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 63.990
Drugo informiranje
L 68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 74.200
Fotografska dejavnost«.
XI. 
Te Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru so sestavni del Statuta Univerze v Mariboru in pričnejo veljati po pridobljenem soglasju Vlade Republike Slovenije. Objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenija je dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru s sklepom št. 01403-11/2017/3 z dne 23. 5. 2017.
Maribor, dne 24. maja 2017
Rektor 
Univerze v Mariboru 
prof. dr. Igor Tičar l.r.
Predsednik 
Upravnega odbora 
Univerze v Mariboru 
prof. dr. Gorazd Meško l.r.

AAA Zlata odličnost