Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

Ob-2443/17, Stran 1466
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), objavlja na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019 (Uradni list RS, št. 73/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba) in za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008 (UL L št. 206 z dne 30. 7. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008 (UL L št. 206 z dne 30. 7. 2016, str. 1);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 3);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/1368/EU) in
– Sklepa Komisije št. C(2016)4133 z dne 5. 7. 2016 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji
javni razpis 
za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2017
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2017.
1.2 Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev, v letu 2017 znaša do 30.000 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 15.000 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 15.000 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.
1.5 Aktivnosti za izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2016 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2017. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.
2. Vlagatelji: vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1. V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev se čebelarjem sofinancira nakup novih sredstev za prevoz čebel na pašo.
3.2 Čebelar je do sredstev v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem obdobju 2017–2019 upravičen največ enkrat in če v istem programskem obdobju ni prejel sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme ali ukrepa Pomoč čebelarjem začetnikom.
3.5 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune, ki vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1), in vsa izvirna dokazila o plačilu računov na njegovo ime. Dokazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo.
4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru ukrepa samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.
4.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave. Vlagatelj mora predložiti izjavo iz razpisne dokumentacije.
4.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedli: ZKme-1).
4.5 Ostali pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov vsaj tri leta pred objavo tega javnega razpisa;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev;
– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
– vlagatelj je opravil nakup sredstev za prevoz čebel na pašo, pri čemer se morajo vsi računi in dokazila o plačilih glasiti na njegovo ime in računi morajo vsebovati podatke iz 82. člena ZDDV-1;
– vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) sistem;
– vlagatelj se je v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut;
– vlagatelj se je v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja, ki ga je pripravila in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu;
– stroški nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo morajo znašati vsaj 40 odstotkov vrednosti iz točke 5.2 tega javnega razpisa;
– vlagatelju od 1. avgusta 2016 do objave tega javnega razpisa na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil.
5. Višina sredstev
5.1 Delež sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa brez vštetega DDV.
5.2 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo v programskem obdobju 2017–2019 znaša pri čebelarjih, ki čebelarijo:
– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 eurov.
5.3 Za namen ugotavljanja najvišjega zneska sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo po tem razpisu se upošteva število čebeljih družin, vpisano v register čebelnjakov na vlagatelja na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge.
6. Obveznosti prejemnika sredstev
6.1 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila sofinancirana, uporabljali izključno za namen in dejavnosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu dodeljena, še najmanj tri leta po prejetju sredstev, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1306/2013/EU.
6.2 Prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba mora Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti na obrazcu iz razpisne dokumentacija in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
6.3 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev, hraniti še najmanj tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem ukrepu.
6.4 Prejemnik sredstev mora Agenciji, Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
6.5 Prejemniku sredstev še najmanj tri leta po izplačilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
6.6 Prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov, še najmanj tri leta po izplačilu sredstev.
7. Sankcije
7.1 V skladu s 54., 58. in 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 9. členom Uredbe 2015/1368/EU in določbami zakona, ki ureja kmetijstvo, se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcionira.
7.2 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa točka 6.3 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7.3 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na kraju samem, kot to določa točka 6.4 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
7.4 Prejemnik sredstev, ki predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel podporo, kot to določa točka 6.1 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
7.5 Prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov, še najmanj tri leta po izplačilu sredstev, kot to določa točka 6.6 tega javnega razpisa, se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
7.6 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, kot to določa točka 6.5 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
8. Vloga
8.1 Vloga mora biti oddana na obrazcu iz razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.
8.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno na spletni strani Ministrstva.
8.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.
9. Rok in način prijave
9.1 Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2017.
9.2 Vlogo je treba poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije.
9.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki 9.1 tega poglavja, in vloge, vložene po objavi o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 31. juliju 2017, se zavržejo.
9.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se zavržejo.
9.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označena s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča Agencije, osebno ime in naslov vlagatelja oziroma firma in sedež vlagatelja, KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Racionalizacija sezonske selitve panjev 2017«.
10. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu s III. poglavjem Uredbe in IV. poglavjem ZKme-1)
10.1 Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis, do višine razpisanih sredstev za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev.
10.2 Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, Agencija v primeru dveh ali več popolnih in vsebinsko ustreznih vlog z enakim datumom in časom (ura, minuta na ovojnici) oddaje popolne vloge za določitev vrstnega reda prispelih vlog izvede žrebanje.
10.3 O dnevu in kraju žrebanja se pisno obvestijo vlagatelji, na katere se žrebanje nanaša, in ti lahko žrebanju prisostvujejo.
10.4 Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki žrebanje vodi, izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na Agenciji, imenuje predstojnik Agencije.
10.5 Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki so nadzirali žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni.
10.6 Odpiranje vlog ni javno.
10.7 V primeru nepopolne vloge se za datum in čas prejema dopolnitve vloge štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje dopolnitve na pošti ali v vložišču Agencije. Ko Agencija prejme dopolnjeno vlogo, se dopolnjena vloga ponovno pregleda.
10.8 Če je vloga po dopolnitvi popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko.
10.9 Poziv za dopolnitev vloge zaradi manjkajočega žiga, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog.
10.10 Rok za dopolnitev vloge je osem dni po vročitvi poziva za dopolnitev.
10.11 Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu oddaje popolne vloge.
10.12 Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila na Agencijo poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja, vloga se zavrne in postopek iz te točke se ponovi z naslednjo vlogo.
10.13 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti