Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1574. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 4350.

  
Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 16. redni seji dne 19. 4. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
1. člen 
V 1. členu Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 107/10, v nadaljevanju Pravilnik) se spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»S tem pravilnikom Občina Log - Dragomer kot ustanoviteljica vrtcev podrobneje ureja postopek vpisa in sprejema otrok v vrtec pri OŠ Log - Dragomer, Enota Vrtec Log - Dragomer (v nadaljnjem besedilu: vrtec).«
2. člen 
V drugem odstavku 3. člena se po besedi »deskah« črta besedilo obeh lokacij.
3. člen 
V prvem odstavku 4. člena Pravilnika se po besedah »morajo biti« besedilo »predloženi zahtevani dokazi« nadomesti z besedilom »preložena zahtevana dokazila«.
4. člen 
V drugem odstavku 4. člena se po besedi »zavoda« črta besedilo »na obeh lokacijah«.
5. člen 
Črta se celotno besedilo 7. člena.
6. člen 
V prvem odstavku 9. člena Pravilnika se po besedilu »občina ustanoviteljica« doda besedilo »s sklepom župana«.
7. člen 
V prvem odstavku 10. člena Pravilnika se po besedi »imenovani« besedilo »največ dvakrat zaporedoma« nadomesti z besedilom »večkrat«.
8. člen 
V drugem odstavku 13. člena Pravilnika se trikrat črta beseda »Vrhnika«.
9. člen 
V razpredelnici tretjega odstavka 13. člena Pravilnika se v preglednici spremeni opis kriterijev pod zaporedno številko 1. in 2. na sledeči način:
Zaporedna št.
Kriteriji
Število točk
1.
Stalno prebivališče otroka in staršev (upošteva se ena izmed variant)
a
Stalno prebivališče otroka in enega od staršev v Občini Log - Dragomer v letu obravnave vlog na komisiji 
Priloga: potrdila o stalnem prebivališču 
30 
 
b
Prebivališče otroka in enega od staršev izven občine ustanoviteljice, vendar vezano na šolski okoliš v letu obravnave vlog na komisiji: 
Plešivica, Podplešivica 
Bevke, Blatna Brezovica 
Drenov Grič, Lesno Brdo 
Priloga: potrdila o stalnem prebivališču
 
 
3
2.
Leta stalnega prebivališča enega od staršev na območju naselij Dragomer, Log, Lukovica – vsako dodatno leto (kriterij se upošteva v primeru izpolnjevanja kriterija iz 1.a točke)
Priloga: potrdilo o letih stalnega prebivališča 
1 točka za vsako leto
10. člen 
V prvem odstavku 23. člena se po besedah »ki je dostopen« besedilo »na obeh lokacijah« zamenja z besedilom »na lokaciji«.
11. člen 
Črta se celotno besedilo 24. člena.
12. člen 
Črta se celotno besedilo 25. člena.
13. člen 
Črta se celotno besedilo 26. člena.
14. člen 
27. člen postane 24. člen.
15. člen 
28. člen postane 25. člen.
16. člen 
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-1/2009
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost