Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

Ob-2439/17, Stran 1438
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo po zakonskem pooblastilu zastopa dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu s 14. in 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15; ZSPDSLS) in 30. členom Uredbe o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 76/15; USPDSLS), objavlja
javni razpis 
za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe nekdanje Srednje šole Štore v Štorah
1. Naziv in sedež organizatorja in uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana in Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje: nepremičnine z ID znakom, v k.o. Teharje (1082), kompleks nekdanje Srednje šole Štore, na naslovu Kovinarska ul. 1, 3220 Štore:
parcele:
1082-1256-0-0; pozidano zemljišče v izmeri 1240 m2
1082-1257-1-0; pozidano zemljišče v izmeri 327 m2
1082-1257-2-0; pozidano zemljišče v izmeri 1518 m2
1082-1259-0-0; pozidano zemljišče v izmeri 1384 m2
1082-1297-1-0; pozidano zemljišče v izmeri 273 m2
1082-1297-2-0; pozidano zemljišče v izmeri 1925 m2
1082-1297-3-0; pozidano zemljišče v izmeri 706 m2
1082-1299-2-0; pozidano zemljišče v izmeri 158 m2
1082-1299-3-0; pozidano zemljišče v izmeri 40 m2.
Kompletno zemljišče je stavbno, funkcionalno in kumunalno opremljeno stavbno zemljišče in se nahaja v območju poslovnih in stanovanjskih objektov ter objektov družbenega standarda.
stavbi namenjeni za izobraževanje (delavnice, šola):
št. 1657, stoječi na parc. št. 1297/3, površine 794,5 m2
št. 1658, stoječi na parc. št. 1256, površine 2.306,4 m2.
Stavba 1658 je šolski objekt s kletjo, pritličjem, etažo in mansardo. Objekt ima elektriko, vodovod, plin, kanalizacijo, telefon, odvodnjavanje in JR. Zgrajen je bil 1947. leta, mansarda 1981. leta. Po konstrukciji gre za masiven zidan objekt z AB ploščami, streha poševna – bobrovec, obnovljena 1996, fasada obnovljena 1978. Ogrevanje je centralno preko kotlovnice na plin z radiatorji. Stavbno pohištvo je lesene izvedbe. Energetska izkaznica št. 2015-248-224-5984, izdelana 26. 1. 2015, velja do 25. 1. 2025. Z Občino Štore je do 22. 9. 2017 sklenjena Pogodba o brezplačni uporabi prostorov te stavbe za potrebe skladiščenja Občine Štore, s plačilom obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja za objekt.
Stavba št. 1657 je pritličen, masivno zidan objekt, grajen 1974, ki se je uporabljal za šolske delavnice. Streha je poševna, salonit, stavbno pohištvo je kovinske oziroma lesene izvedbe, električna instalacija je normalno dimenzionirana in izvedena, ogrevanje je preko centralne kotlovnice na plin z radiatorji. Energetska izkaznica št. 2017-248-224-49740, izdelana 25. 5. 2017, velja do 24. 5. 2027.
3. Predkupna pravica: ne obstaja.
4. Vrsta pravnega posla
Prodaja nepremičnin nekdanje Srednje šole Štore.
Celoten kompleks nepremičnin se prodaja po načelu videno – kupljeno.
Kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
5. Izklicna cena za nepremičnine iz 2. točke: 322.066,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh po prejemu podpisane pogodbe na račun prodajalca oziroma v več obrokih pod pogojem zavarovanja z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv brez ugovora, če je kupec pravna oseba oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Šolskega centra Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, v učilnici B-13, 1. nad., dne 27. 6. 2017, z začetkom ob 13. uri.
8. Varščina: dražitelji morajo najkasneje dva delovna dneva pred izvedbo javne dražbe vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na podračun proračuna Republike Slovenije EZR št. 01100-6300109972, sklic na št.: 18 33308-7200994-860110, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba Štore«. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, drugim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, pa se bo varščina brez obresti vrnila v 15 dneh od zaključka javne dražbe na njihov transakcijski račun. Plačilo varščine šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetne nepremičnine. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja: javna dražba se izvaja v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Dražbo izvede pristojna komisija za izvedbo javne dražbe, ki jo je imenoval predstojnik upravljavca in ki opravi izbor najugodnejšega dražitelja. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k javni dražbi in razpisne pogoje javne dražbe. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, če jih je več, je najugodnejši dražitelj tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Javna dražba za prodajo nepremičnin je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, le dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe, katerega kopijo prejme vsak dražitelj. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči še telefonsko številko.
10. Način in rok sklenitve pogodbe: prodajalec bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, za ceno, doseženo na javni dražbi. Če dražitelj v roku 15 dni na poziv prodajalca ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pravico zadržati vplačano varščino.
11. Način in rok plačila kupnine: kupnino plača kupec najkasneje v 30 dneh po prejemu pogodbe, na v pogodbi naveden račun prodajalca oziroma v več obrokih pod pogojem zavarovanja, in sicer, pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv brez ugovora, oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Uspešnemu dražitelju se varščina všteje v kupnino. Če kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto.
12. Izročitev nepremičnine v last in posest: po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi (izdaja ZK dovolila). Stroški so: davek na promet nepremičnin (2 % od pogodbene vrednosti), stroški sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroški zemljiško knjižne realizacije (stroški priprave in vložitve e-ZK predloga i.d.); in jih plača kupec.
13. Drugi pogoji:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Pred pričetkom dražbe se predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev;
b. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni in ga lahko pridobijo v enem dnevu pri pristojni FURS. Tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke;
c. predložitev potrdila, da v zadnjih šestih mesecih dražitelj ni imel blokiranega TRR (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
d. dražitelji morajo na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine;
e. dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in da se strinja s pogoji prodaje;
f. morebitni pooblaščenci dražiteljev, pravnih in fizičnih oseb, morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na dotični javni dražbi;
g. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej a. do c., bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik.
14. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek kadarkoli ustavi do sklenitve pravnega posla.
15. Informacije: za dodatne informacije o nepremičnini in predhodno najavo ogleda nepremičnin pod 2. točko, dne 15. 6. 2017 ob 9. uri, se obrnite na Albina Volfa, Šolski center Celje, tel. 03/428-58-64; e-pošta: urska.zver@sc-celje.si. V zvezi s pravnimi pogoji prijave se obrnite na Smiljo Jarni, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, tel. 01/478-46-25, e-pošta: smilja.jarni@gov.si.
Republika Slovenija Vlada Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti